Ontdek de staat van morgen

De wereld, de samenleving en de relatie tussen overheid en burger veranderen sneller dan ooit.

Dat daagt iedereen, overheden, burgers, maatschappelijke dienstverleners en ondernemingen continu uit tot herbezinning, tot innovatie en tot beweging.

Dat daagt uit om de staat van morgen te ontdekken!

Trends

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Afstanden nemen af en snelheden nemen toe. Omgangsvormen veranderen en gezag spreekt niet meer vanzelf. Burgers stellen hoge eisen aan de overheid, kosten moeten omlaag. Wat is vandaag de dag dan de taak van de overheid? Wat zijn de dominante trends en wat is de staat van morgen?

Lees meer over trends zoals decentralisatie, marktwerking, juridisering, ….. 

Uitgelicht

 • KokxDeVoogd in VNG Magazine

  Ben Kokx en Maarten de Voogd gaan in het VNG Magazine verder in over het belang bij de drie grote decentralisaties van de optimale schaal van organiseren van uitvoeringskracht. Een complexe zoektocht waarin beleid en uitvoering, maar ook middelen en mensen elkaar moeten vinden. 'De kunst is om deze taken uit te voeren met de menselijke maat en om tegelijk schaalnadelen van decentrale uitvoering te ondervangen.'

  Lees verder

 • KokxDeVoogd in Binnenlands Bestuur

  Ben Kokx en Maarten de Voogd vertellen in Binnenlands Bestuur over de zoektocht naar optimale schaal van samenwerking tussen gemeenten. Wat is het doel van samenwerking? Hoe geef je samenwerking praktisch vorm? Waarom is vertrouwen en respect voor elkaars positie zo belangrijk? Op deze vragen geven Maarten en Ben antwoord.

  Lees verder

 • Drie praktische stappen om inkoop jeugdzorg vorm te geven

  Komt uw college ook binnen vier weken tot een besluit over vormgeving inkoop jeugdzorg? In drie stappen naar inhoudelijke beslissingen die nodig zijn om het inkoopproces met zorgaanbieders te starten.

  Lees verder

 • Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn vastgesteld

  Op 28 maart 2014 is een nieuwe richtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bekendgemaakt door de Europese Unie. Dit zal moeten leiden tot een aanpassing van de Aanbestedingswet 2012, waarbij duidelijker wordt welke regels gelden bij het inschrijven voor overheidsopdrachten.

  Lees verder

 • Bouwen aan samenwerking

  Meer weten over het bouwen van samenwerkingsarrangementen die bestuurlijk passen, juridisch deugen, bijdragen aan meer doelmatigheid en tot effectiviteit in de uitvoering leiden? Lees de Handreiking "Bouwen aan samenwerken" van Ben Kokx.

  Lees verder

 • Cursus actualiteiten Wet gemeenschappelijke regelingen

  Meer weten over de gevolgen van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en de nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor bestuurlijke samenwerking? KokxDeVoogd organiseert samen met de VU Law Academy een actualiteitencursus.

  Lees verder

 • Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden

  Meer weten over juridische vraagstukken die spelen bij de keuze voor een samenwerkingsvorm? KokxDeVoogd organiseert met de VU Law Academy de Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden.

  Lees verder

 • Nieuwe samenwerkingsvorm voor overheden: de bedrijfsvoeringsorganisatie

  Bij gemeenten en waterschappen bestaat grote behoefte aan lichtere samen-werkingsvormen voor bedrijfsvoeringstaken en "lichte" uitvoeringstaken. De bedrijfsvoeringsorganisatie biedt daartoe de mogelijkheid.

  Lees verder

 • Faseer bouwproces samenwerkingsverbanden decentralisaties

  KokxDeVoogd is een voorstander van gefaseerde vorming van samenwerkingsverbanden voor decentralisaties: regel wat op korte termijn nodig is, en neem de tijd om te regelen wat op langere termijn gewenst is.

  Lees verder

 • Verbonden partijen in het BBV

  Om tijdig bestuurlijke en financiële kaders voor verbonden partijen te kunnen stellen, is niet alleen juiste financiële informatie nodig. Ook de juiste beleidsmatige informatie is noozakelijk. Alleen dan kan een gemeenteraad tijdig de juiste bestuurlijke en financiële kaders stellen.

  Lees verder

Bewegingen

Wat betekenen deze uitdagingen voor de overheid en voor maatschappelijke dienstverleners en voor hun publieke taken? Is samenwerken of fuseren raadzaam of juist niet? Of is uitbesteden beter? Welke beweging maak je als overheid of maatschappelijke dienstverlener en hoe kom je tot een weloverwogen beslissing?

Lees meer over bewegingen zoals opschaling, samenwerking, fusie,….

Aanpak

De uitvoering van de publieke taak moet naar de toekomst toe bewegen. Telkens opnieuw een nieuwe afweging van belangen en fundamentele waarden. Dat vraagt van overheden en van maatschappelijke dienstverleners flexibiliteit, innovatiekracht en een open blik. Die beweging naar de toekomst is een opgave op zich. Die vergt aandacht, precisie en een deskundige gids met kennis van de route en het proces.

Lees meer over schaalanalyses, governance, procesaanpak,….

Neem contact op

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau van ervaren specialisten. Wij bouwen organisaties.

Email: info@kokxdevoogd.nl

Telefoon: 088 – 116 40 00 

 • SONY DSC

  Ben Kokx ~ Partner

 • mcv22

  Maarten de Voogd ~ Partner

 • NdB3

  Norbert de Blaay ~ Partner

 • SONY DSC

  Rob de Greef ~ Partner

 • SONY DSC

  Maxim ter Hedde ~ Partner

 • mh44

  Michiel Hes ~ Partner

 • SONY DSC

  Florian Theissen ~ Partner

 • SONY DSC

  Dietmar Verbeek ~ Adviseur

 • SONY DSC

  Renate Giesbers ~ Bureaumanager

 • Saskia Molenaar - Adviseur

  Saskia Molenaar ~ Adviseur

 • Laura Huntjens - Adviseur

  Laura Huntjens ~ Adviseur

 • Chantal Binneveld - Secretariaat

  Chantal Binneveld ~ Secretariaat

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.