Ontdek de staat van morgen

De wereld, de samenleving en de relatie tussen overheid en burger veranderen sneller dan ooit.

Dat daagt iedereen, overheden, burgers, maatschappelijke dienstverleners en ondernemingen continu uit tot herbezinning, tot innovatie en tot beweging.

Dat daagt uit om de staat van morgen te ontdekken!

Trends

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Afstanden nemen af en snelheden nemen toe. Omgangsvormen veranderen en gezag spreekt niet meer vanzelf. Burgers stellen hoge eisen aan de overheid, kosten moeten omlaag. Wat is vandaag de dag dan de taak van de overheid? Wat zijn de dominante trends en wat is de staat van morgen?

Lees meer over trends zoals decentralisatie, marktwerking, juridisering, …

Bewegingen

Wat betekenen deze uitdagingen voor de overheid en voor maatschappelijke dienstverleners en voor hun publieke taken? Is samenwerken of fuseren raadzaam of juist niet? Of is uitbesteden beter? Welke beweging maak je als overheid of maatschappelijke dienstverlener en hoe kom je tot een weloverwogen beslissing?

Lees meer over bewegingen zoals opschaling, samenwerking, fusie, …

Aanpak

De uitvoering van de publieke taak moet naar de toekomst toe bewegen. Telkens opnieuw een nieuwe afweging van belangen en fundamentele waarden. Dat vraagt van overheden en van maatschappelijke dienstverleners flexibiliteit, innovatiekracht en een open blik. Die beweging naar de toekomst is een opgave op zich. Die vergt aandacht, precisie en een deskundige gids met kennis van de route en het proces.

Lees meer over schaalanalyses, governance, procesaanpak, …

Uitgelicht

 • Per 1 juli versterkt Marie-Thérèse Seignette het team van KokxDeVoogd

  Marie-Thérèse brengt met haar publieke ervaring op het gebied van het Sociaal Domein en mobiliteit van personeel én haar juridische achtergrond een mooi bruikbare combinatie voor de projecten van KokxDeVoogd. Met name in de vraagstukken omtrent samenwerking en decentralisaties.

  Lees verder

 • Per 1 juni versterkt Eric Dorscheidt het team van KokxDeVoogd adviseurs

  Als politicoloog en bestuurskundige is Eric al jaren actief in het publieke domein. Hij heeft een uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

  Hij weet complexe bestuurlijke vraagstukken tot de kern terug te brengen en op te lossen. Hij boekt resultaten door vasthoudend te zijn met steeds oog voor de belangen van alle betrokkenen.

  Lees verder

 • Heeft u in uw regio zicht op de financiële risico’s van de Wet op de Jeugdzorg?

  Om de financiële risico’s te beheersen die samenhangen met de uitvoering van de Wmo en de Wet op de Jeugdzorg wordt in diverse regionale samenwerkingsverbanden de mogelijkheden van risicovereveningverkend.

  De adviseurs van KokxDeVoogd kunnen voor u de optie van risicoverevening hanteerbaar maken en bieden u een afwegingskader voor besluitvorming.

  Lees verder

 • Wilt u weten of uw samenwerkingsverband succesvol is?

  Michiel Hes ontwikkelde een evaluatiemodel dat directie en bestuur van decentrale samenwerkingsverbanden in staat stelt inzicht te krijgen in het functioneren van het verband.

  Het model stelt de publieke-waardebenadering centraal. De kern daarvan is dat drie elementen continu in samenhang moeten worden gezien: maatschappelijk belang, legitimiteit en de juiste operationele randvoorwaarden.

  Lees verder

 • De doelmatig- en doeltreffendheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Wilt u meer weten over hoe gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende rol bij intergemeentelijke samenwerking kunnen waarmaken? KokxDeVoogd deed hierover een rekenkameronderzoek in Roermond.

  Lees verder

 • Transformatiescan Sociale Domein

  De afgelopen jaren hebben gemeenten en zorginstellingen hard gewerkt aan de transitie van de zorg. De nieuwe structuren staan. Daarmee is het casco van de decentralisaties klaar. Nu komt het eraan om het huis verder in te richten en op onderdelen te vervolmaken. Het komt er, met andere woorden, op aan om de zorg te transformeren.

  KokxDeVoogd en Rijnconsult hebben een compacte scan gemaakt waarmee we vanuit verschillende invalshoeken (organisatie, processen, financieel, juridisch en samenwerking) het sociale domein in kaart brengen.

  Lees verder

 • Grip op Gemeenschappelijke Regelingen

  De deelname van gemeenten in samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker. Raadsleden willen voldoende grip op deze samenwerkingsverbanden houden maar weten vaak niet hoe!

  Lees verder

 • Handreiking voor besturen samenwerkingsverbanden

  Wilt u in staat zijn om de rol van uw organisatie bij samenwerkingsverbanden inhoud te geven? Voor de Rekenkamer Oost-Nederland heeft KokxDeVoogd daarvoor een handreiking opgesteld.

  Lees verder

 • KokxDeVoogd in VNG Magazine

  Ben Kokx en Maarten de Voogd gaan in het VNG Magazine verder in over het belang bij de drie grote decentralisaties van de optimale schaal van organiseren van uitvoeringskracht. Een complexe zoektocht waarin beleid en uitvoering, maar ook middelen en mensen elkaar moeten vinden. 'De kunst is om deze taken uit te voeren met de menselijke maat en om tegelijk schaalnadelen van decentrale uitvoering te ondervangen.'

  Lees verder

 • KokxDeVoogd in Binnenlands Bestuur

  Ben Kokx en Maarten de Voogd vertellen in Binnenlands Bestuur over de zoektocht naar optimale schaal van samenwerking tussen gemeenten. Wat is het doel van samenwerking? Hoe geef je samenwerking praktisch vorm? Waarom is vertrouwen en respect voor elkaars positie zo belangrijk? Op deze vragen geven Maarten en Ben antwoord.

  Lees verder

banner

Neem contact op

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau van ervaren specialisten. Wij bouwen organisaties.

Email: info@kokxdevoogd.nl

Telefoon: 088 – 116 40 00

 • Ben Kokx

  Ben Kokx ~ Partner

 • Maarten-225x300px-web

  Maarten de Voogd ~ Partner

 • jochem-slide

  Jochem Boeke ~ Adviseur

 • norbert-225x300px-web

  Norbert de Blaay ~ Partner

 • Michiel-225x300px-web

  Michiel Hes ~ Adviseur

 • maxim-225x300px-web

  Maxim ter Hedde ~ Partner

 • Dietmar-225x300px-web

  Dietmar Verbeek ~ Adviseur

 • Renate-225x300px-web

  Renate Giesbers ~ Bureaumanager

 • Ewout-225x300px-web

  Ewout Bückmann ~ Adviseur

 • saskia-slide

  Saskia de Boer ~ Adviseur

13 gemeenten zijn intensief met elkaar in gesprek over verbetering van de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitvoering van het Inkomensdeel uit de Participatiewet, door het proces 1x in te richten en de uitvoering vergaand te automatiseren. Het lijkt een kansrijk perspectief. De animatie van deze gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening (GBI) geeft op grote lijnen het concept van de GBI weer, waarbij als voorbeeld wordt ingezoomd op de Aanvraag levensonderhoud. De komende maanden worden beslissend in het onderzoek over de mogelijkheden. KokxDeVoogd neemt voor een belangrijk deel de programmaorganisatie van de GBI voor haar rekening.

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Ben Kokx of Norbert de Blaay (088-1164020).

Lees meer op gbi-participatiewet.nl

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.