Ontdek de staat van morgen

De wereld, de samenleving en de relatie tussen overheid en burger veranderen sneller dan ooit.

Dat daagt iedereen, overheden, burgers, maatschappelijke dienstverleners en ondernemingen continu uit tot herbezinning, tot innovatie en tot beweging.

Dat daagt uit om de staat van morgen te ontdekken!

Trends

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Afstanden nemen af en snelheden nemen toe. Omgangsvormen veranderen en gezag spreekt niet meer vanzelf. Burgers stellen hoge eisen aan de overheid, kosten moeten omlaag. Wat is vandaag de dag dan de taak van de overheid? Wat zijn de dominante trends en wat is de staat van morgen?

Lees meer over trends zoals decentralisatie, marktwerking, juridisering, …

Bewegingen

Wat betekenen deze uitdagingen voor de overheid en voor maatschappelijke dienstverleners en voor hun publieke taken? Is samenwerken of fuseren raadzaam of juist niet? Of is uitbesteden beter? Welke beweging maak je als overheid of maatschappelijke dienstverlener en hoe kom je tot een weloverwogen beslissing?

Lees meer over bewegingen zoals opschaling, samenwerking, fusie, …

Aanpak

De uitvoering van de publieke taak moet naar de toekomst toe bewegen. Telkens opnieuw een nieuwe afweging van belangen en fundamentele waarden. Dat vraagt van overheden en van maatschappelijke dienstverleners flexibiliteit, innovatiekracht en een open blik. Die beweging naar de toekomst is een opgave op zich. Die vergt aandacht, precisie en een deskundige gids met kennis van de route en het proces.

Lees meer over schaalanalyses, governance, procesaanpak, …

Uitgelicht

 • Vanaf 1 september werkt Michiel Hes niet meer als adviseur bij KokxDeVoogd

  Hij vervolgt zijn carrière bij het Openbaar Ministerie als officier van justitie in opleiding. Een mooie vervolgstap waarin Michiel zijn ervaringen als advocaat en organisatieadviseur verder gaat uitbouwen.

  Lees verder

 • Vacature: Senior Juridisch Adviseur Bestuursrecht / Partner

  De collega die wij zoeken adviseert voor onze opdrachtgevers op het terrein van het staats- en bestuursrecht bij grote en complexe organisatieveranderingen, samenwerkingsvraagstukken en (de)fusies, zowel over de te kiezen rechtsvorm als over de governance en inrichting en de daarvoor benodigde regelingen en overeenkomsten. Je adviseert zelfstandig, geeft leiding aan of werkt samen in een projectteam. Jouw adviezen zijn juridisch deugdelijk en passend in de context van de opdrachtgever. Je kent de adviesmarkt goed en hebt een bestaand netwerk.

  Lees verder

 • Heeft u in uw regio zicht op de financiële risico’s van de Wet op de Jeugdzorg?

  Om de financiële risico’s te beheersen die samenhangen met de uitvoering van de Wmo en de Wet op de Jeugdzorg wordt in diverse regionale samenwerkingsverbanden de mogelijkheden van risicovereveningverkend.

  De adviseurs van KokxDeVoogd kunnen voor u de optie van risicoverevening hanteerbaar maken en bieden u een afwegingskader voor besluitvorming.

  Lees verder

 • De doelmatig- en doeltreffendheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Wilt u meer weten over hoe gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende rol bij intergemeentelijke samenwerking kunnen waarmaken? KokxDeVoogd deed hierover een rekenkameronderzoek in Roermond.

  Lees verder

 • Transformatiescan Sociale Domein

  De afgelopen jaren hebben gemeenten en zorginstellingen hard gewerkt aan de transitie van de zorg. De nieuwe structuren staan. Daarmee is het casco van de decentralisaties klaar. Nu komt het eraan om het huis verder in te richten en op onderdelen te vervolmaken. Het komt er, met andere woorden, op aan om de zorg te transformeren.

  KokxDeVoogd en Rijnconsult hebben een compacte scan gemaakt waarmee we vanuit verschillende invalshoeken (organisatie, processen, financieel, juridisch en samenwerking) het sociale domein in kaart brengen.

  Lees verder

 • Grip op Gemeenschappelijke Regelingen

  De deelname van gemeenten in samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker. Raadsleden willen voldoende grip op deze samenwerkingsverbanden houden maar weten vaak niet hoe!

  Lees verder

 • Handreiking voor besturen samenwerkingsverbanden

  Wilt u in staat zijn om de rol van uw organisatie bij samenwerkingsverbanden inhoud te geven? Voor de Rekenkamer Oost-Nederland heeft KokxDeVoogd daarvoor een handreiking opgesteld.

  Lees verder

 • Bouwen aan samenwerking

  Meer weten over het bouwen van samenwerkingsarrangementen die bestuurlijk passen, juridisch deugen, bijdragen aan meer doelmatigheid en tot effectiviteit in de uitvoering leiden? Lees de Handreiking "Bouwen aan samenwerken" van Ben Kokx.

  Lees verder

 • Nieuwe samenwerkingsvorm voor overheden: de bedrijfsvoeringsorganisatie

  Bij gemeenten en waterschappen bestaat grote behoefte aan lichtere samen-werkingsvormen voor bedrijfsvoeringstaken en "lichte" uitvoeringstaken. De bedrijfsvoeringsorganisatie biedt daartoe de mogelijkheid.

  Lees verder

 • Faseer bouwproces samenwerkingsverbanden decentralisaties

  KokxDeVoogd is een voorstander van gefaseerde vorming van samenwerkingsverbanden voor decentralisaties: regel wat op korte termijn nodig is, en neem de tijd om te regelen wat op langere termijn gewenst is.

  Lees verder

banner

Neem contact op

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau van ervaren specialisten. Wij bouwen organisaties.

Email: info@kokxdevoogd.nl

Telefoon: 088 – 116 40 00

 • Ben Kokx ~ Partner

 • Jochem Boeke ~ Adviseur

 • Norbert de Blaay ~ Partner

 • Maxim ter Hedde ~ Partner

 • Dietmar Verbeek ~ Adviseur

 • Renate Giesbers ~ Bureaumanager

 • Ewout Bückmann ~ Adviseur

 • Saskia de Boer ~ Adviseur

 • Marie-Thérèse Seignette ~ Adviseur

 • Elise van Leest ~ Adviseur

 • Suzanne van de Bunt ~ Adviseur, procesmanagement

 • Han Peter Voerman ~ Adviseur, procesmanagement

 • Bernadette Raaijmakers

  Bernadette Raaijmakers ~ Adviseur

13 gemeenten zijn intensief met elkaar in gesprek over verbetering van de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitvoering van het Inkomensdeel uit de Participatiewet, door het proces 1x in te richten en de uitvoering vergaand te automatiseren. Het lijkt een kansrijk perspectief. De animatie van deze gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening (GBI) geeft op grote lijnen het concept van de GBI weer, waarbij als voorbeeld wordt ingezoomd op de Aanvraag levensonderhoud. De komende maanden worden beslissend in het onderzoek over de mogelijkheden. KokxDeVoogd neemt voor een belangrijk deel de programmaorganisatie van de GBI voor haar rekening.

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Ben Kokx of Norbert de Blaay (088-1164020).

Lees meer op gbi-participatiewet.nl

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.