Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof?

Deadline Alert voor gemeenschappelijke regelingen: is uw regeling al Wgr-proof?

Op 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan de nieuwe Wgr.

Nog een jaar de tijd dus? ‘’Nee’’ betogen Guido Lafeber, Sjouke Elsman en Matthias Blankesteijn van KokxDeVoogd. ‘’Om op tijd te zijn met het wijzigen van de regeling is het cruciaal dat binnen nu en twee maanden gestart wordt met het wijzigingstraject.’’

Inleiding

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Deze wet vereist dat alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland gewijzigd moeten worden.

Het meest voorname doel is om de positie van volksvertegenwoordigers (raden, staten en algemeen besturen van waterschappen) te verbeteren. De wijziging van de wet heeft grofweg drie onderdelen; de verbetering van de positie van raden en staten, meer controle-instrumenten en verbeteringen voor het functioneren van de samenwerking

Een dergelijke wijziging kost uiteraard tijd. Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om de oorspronkelijke implementatieperiode van één jaar op te hogen naar twee jaar. Hiermee hebben samenwerkende gemeenten, provincies en waterschappen tot 1 juli 2024 om de benodigde wijzigingen door te voeren. Deze deadline is dichterbij dan het lijkt. Hoe dat zit, lichten wij graag toe.

Meer dan een administratieve wijziging

Allereerst is de benodigde wijziging als gevolg van de Wgr meer dan slechts een administratieve wijziging. Er worden concrete keuzes gevraagd, die (forse) impact kunnen hebben op het functioneren van de regeling, de mate van controle en grip van bijvoorbeeld gemeenteraden en de mate waarin de regeling wordt onderworpen aan evaluaties en extra zienswijzeprocedures. Kortom: de wijziging gaat echt ergens om. Het op een juiste manier maken van deze keuzes vraagt een zorgvuldig proces en vraagt tijd. En die tijd begint nu echt te dringen.

Deadline Alert

Dit zit als volgt: waar onder de oude Wgr raden, staten en algemeen besturen slechts toestemming moesten geven voor het wijzigen van een regeling, is met de nieuwe Wgr een zienswijzeprocedure toegevoegd.

Dit betekent dat, nadat het proces om te komen tot gewenste wijzigingen is afgerond, niet direct overgegaan kan worden tot het vragen van toestemming voor wijziging van de regeling. Eerst wordt de zienswijzeprocedure doorlopen (met een reactietermijn van 8 weken), deze zienswijzen moeten gewogen en onderbouwd beantwoord worden, en vervolgens kan pas overgegaan worden tot een definitief toestemmingsbesluit.

Dit maakt dat ook beperkte wijzigingen een doorlooptijd kennen van al snel 6 tot 9 maanden. En dit is dus nog exclusief het proces om de wijzigingen tot stand te brengen. Dit betekent dat er voor gemeenschappelijke regelingen die nog niet zijn gestart met het wijzigingstraject er geen tijd te verliezen is.

De expertise van KokxDeVoogd

KokxDeVoogd heeft een unieke aanpak ontwikkeld voor het aanpassen van gemeenschappelijke regelingen. Een goed en gestructureerd proces: we faseren het proces waardoor uiteindelijk snelheid, draagvlak en zorgvuldigheid samen komen. Hierbij bieden wij verschillende opties:

  • Wij geven op overzichtelijke wijze weer met welke keuzes u te maken heeft;
  • Wij begeleiden u bij het maken van keuzes en zorgen dat de gemaakte keuzes op draagvlak onder de deelnemers kunnen rekenen;
  • Wij zorgen voor een juridisch juiste, passende en volledige up-to-date regeling. We schrijven ook de benodigde besluitvormingsdocumenten;
  • We creëren draagvlak onder alle deelnemers, zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk. Draagvlak waar u jaren mee vooruit kunt, zodat besluiten niet meer ter discussie gesteld worden;
  • Wij ondersteunen het besluitvormingsproces door besluitvormingsdocumenten op te stellen, toelichting te geven in raads- en bestuursvergaderingen en het zienswijzeproces te begeleiden.

Het resultaat hiervan is dat uw regeling met één besluitvormingsronde juridisch (wet) én inhoudelijk (realiteit) weer jaren meekan.

Wilt u samen sparren over uw regeling? Of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling? Neem contact op met onze adviseurs!