Referentieproject

Tussentijdse doorkijk GGH-project mestfraude

Adviseur(s): Arie Viskil / Elise van Leest / Roos Molendijk
Beleidsterrein: Samenwerking en participatie
Adviesgebied: Veiligheid en Justitie

Tussentijdse doorkijk GGH-project mestfraude

Vraag van opdrachtgever:
In de regio Oost Brabant / Limburg Noord is in 2018 gestart met het project Gebiedsgericht Handhaven – mestfraude (GGH-project). In dat kader wordt in een aantal geselecteerde gebieden samengewerkt tussen o.a. de NVWA, RVO.nl, Omgevingsdiensten, Waterschappen en het Openbaar Ministerie. Aan KokxDeVoogd is gevraagd om een tussentijdse doorkijk van het project uit te voeren en kansen in kaart te brengen.
 
Aard van de opdracht:
Eerst hebben wij expertmatig een documentanalyse uitgevoerd, waarna wij de belangrijkste daaruit voortvloeiende bevindingen tijdens interviews met verschillende samenwerkingspartners hebben getoetst. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een rapportage aan de Regiegroep en een bestuurlijke oplegger voor de Bestuurlijke stuurgroep. Daarin hebben wij concrete kansen beschreven hoe (de uitvoering van) het GGH-project verder kan worden geoptimaliseerd.
 
Resultaat:
Wij hebben onze bevindingen gedeeld uiteindelijk in een rapportage en gepresenteerd aan de Regiegroep. In deze rapportage bieden wij inzicht in hoe het project tot nu toe is verlopen, welke resultaten bereikt zijn en op welke punten de verwachtingen achterblijven. Op basis daarvan is een aantal kansen geformuleerd om (de uitvoering van) het project verder te verbeteren.