Referentieproject

Projectplan bewindsvoering

Adviseur(s): Suzanne van de Bunt en Eric Dorscheidt
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Strategie en beleid

Vraag van opdrachtgever

De gemeente Den Helder zag in aanloop naar 2017 de kosten voor bewindvoering vergoed vanuit de bijzondere bijstand steeds verder stijgen. Dit kwam door een toename van het aantal personen dat met bewindvoering te maken had en de autonome stijging van de kosten van bewindvoering als gevolg van hogere tarieven. Daarom heeft de gemeente Den Helder KokxDeVoogd gevraagd een projectplan bewindvoering op te stellen waarin de volgende vragen werden beantwoord:

  1. Kan de gemeente Den Helder de bewindvoering (bestaande uit beschermingsbewind, mentorschap en curatele) het beste intern of extern organiseren?
  2. Welke alternatieven voor bewindvoering kan de gemeente Den Helder bieden?
  3. Welke preventieve maatregelen voor bewindvoering kan de gemeente Den Helder het beste organiseren?  Kunnen deze maatregelen het beste intern of extern georganiseerd worden?                 

Aard van de opdracht

Vanwege de omvang van de uitdaging (financieel en maatschappelijk) en de aard van de problematiek, namelijk (langdurige) armoede, kozen we voor een gestructureerde en gedragen. Daarvoor gebruikten we de systematiek van een businesscase zoals KokxDeVoogd die hanteert.  We startten met een analyse van de beschikbare documentatie en het cijfermateriaal. Ook brachten we het maatschappelijk veld in kaart. We hebben interviews gehouden met bewindvoerders aan de hand van een interviewleidraad en begeleidden twee groepssessies: één interne groepssessie en één groepssessie met de belangrijkste maatschappelijke organisaties zoals woningcorporatie, welzijnsorganisatie, sociale werkvoorziening en maatschappelijke opvang. In de interne sessies inventariseerden we ideeën en is het draadvlak voor de te kiezen alternatieven en oplossingsrichtingen nagegaan. In de groepssessie met de belangrijkste maatschappelijke organisaties stond het definiëren van een gedeelde probleemperceptie centraal en is informatie verzameld over de wijze waarop bewindvoering werd uitgevoerd en de mogelijke alternatieven voor de bestaande werkwijzen.

Resultaat

De gedeelde probleemperceptie en opgehaalde initiatieven zijn verwoord in een projectplan bewindvoering dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad is aangeboden. In het projectplan is een antwoord gegeven op de drie gestelde vragen. Na afronding van het project is KokxDeVoogd gevraagd een concept te schrijven voor het beleidsplan schulddienstverlening waarin de aanbevelingen uit het projectplan zijn opgenomen.