Norbert de Blaay

n.deblaay@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 01
06 - 21 22 49 00
LinkedIn

 
 
Hoe je Norbert de Blaay herkent
 

Norbert de Blaay werkt al ruim twee decennia aan een betere overheid. Norbert is bedreven en gedreven in het vinden van passende oplossingen voor complexe samenwerkings- en governancevraagstukken in het publieke domein.

Norbert heeft veel ervaring als onderzoeker, procesbegeleider en -regisseur en kwartiermaker. In die rollen heeft hij zo al ruim 100 opdrachten voor KokxDeVoogd gedaan. Norbert vindt het belangrijk om een onderwerp goed en grondig te analyseren voordat hij met een mening komt en een advies geeft. Hij staat niet voor of achter maar naast zijn opdrachtgevers. Als een gids helpt hij bij het vinden van het juiste pad en biedt zo rust en comfort bij opdrachtgevers en ruimte om nieuwe wegen te vinden en te ontdekken.

Norbert is transparant, doortastend en heeft impact. Hij weet door een integrale benadering meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever. Hij werkt onafhankelijk en zegt ook wanneer iets niet kan.

Enkele projecten Norbert de Blaay
 
Onderzoeker en kwartiermaker Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
De vraag begon bij het doorlichten van de projectorganisatie bij de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Bestuurders waren het overzicht van de projectorganisatie kwijt en werden onzeker door onverwachte financiële tegenvallers. Er was een bestuurlijke patstelling. De vraag van hen spitste zich toe op de financiële tegenvallers. Werden deze veroorzaakt door de vorming van de RUD of waren het kosten van een eerdere fusie van twee milieudiensten?

KokxDeVoogd had in eerste instantie twee rollen: expert en procesbegeleider. Norbert heeft als een van de onderzoekers de projectorganisatie doorgelicht en documenten beoordeeld. Op basis daarvan concludeerden wij dat de RUD-vorming voor de gehele provincie Utrecht niet opportuun was. De bestaande  milieudienst was onvoldoende voorbereid en kond de benodigde basisfaciliteiten voor de RUD niet bieden. Bestuurlijk werd deze conclusies uiteindelijk gedeeld, waarna besloten is om vooralsnog te werken aan twee omgevingsdiensten: ODRU en RUD Utrecht. Wij hebben vervolgens de RUD Utrecht met haar deelnemers gebouwd.

In acht weken hebben wij daarna het bedrijfsplan voor de RUD Utrecht geschreven en de basis gelegd voor de juridische constructie in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Norbert nam met name het bedrijfseconomische gedeelte voor zijn rekening. 

In het vervolg heeft Norbert als expert de ambtelijke kwartiermaker ondersteund. Met een kleine ambtelijke begeleidingsgroep heeft hij een aantal werkgroepen voor de start van de RUD Utrecht voorbereid. In een periode van zes maanden zijn de systemen ingericht, de dossiers overgebracht, is de huisvesting gereed en de juridische structuur ingericht. Op 1 juli 2014 is de RUD Utrecht operationeel gestart.
 
Projectleider en kwartiermaker Wijkteams Baarn, Bunschoten en Soest 
Sinds 2003 werken de gemeenten Bunschoten, Baarn en Soest samen op het gebied van werk, inkomensverstrekking, arbeidsinschakeling, minimabeleid en de bijzondere bijstand,  huisvesting voor vluchtelingen, terugvordering en verhaal en de administratieve afwikkeling daarvan en van bezwaar en beroepschriften.

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten een veel grotere verantwoordelijkheid in het Sociaal Domein. Na een tijdelijke hulpconstructie heeft Norbert als projectleider en kwartiermaker gewerkt aan een duurzame oplossing. Namens de drie gemeentesecretarissen heeft hij het proces begeleid om de uitvoerende taken van de zorgadministratie gezamenlijk uit te voeren. Ook het werkgeverschap van de sociale teams heeft hij in de aangepaste gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Dat betekende dat afspraken met de werkgevers van de medewerkers van het sociaal team gemaakt moesten worden.

Norbert startte met deze opdracht nadat een eerder traject bestuurlijk was vastgelopen. Over een eerdere business case konden de drie gemeenten het niet eens worden. Norbert heeft deze problemen opgelost door samen met de ambtelijke organisatie te werken aan een feitelijke probleemanalyse en het uitwerken van realistische, werkbare oplossingen.

Norbert heeft voor de besluitvorming de businesscase, een aangepaste gemeenschappelijke regeling en een sociaal plan opgeleverd. Op basis hiervan heeft onder zijn begeleiding de besluitvorming in de drie gemeenteraden plaatsgevonden.

Artikelen Norbert de Blaay

Publicaties Nobert de Blaay