Maxim ter Hedde

m.terhedde@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 03
06 - 10 56 19 57
LinkedIn

 
 
Hoe je Maxim ter Hedde herkent
 

Maxim ter Hedde is een zeer ervaren adviseur openbare financiën en management accounting en beziet als bestuurskundige het functioneren van organisaties in de publieke en semipublieke sector. Maxim adviseert over de optimale inrichting van het financieel sturingsinstrumentarium, de financiële functie en onderbouwen van initiatieven met financiële impact. Hij is actief in de domeinen sociaal, fysiek, veiligheid en in de culturele sector.

Maxim’s productportfolio omvat het opstellen van businesscases, het uitvoeren van benchmarkonderzoeken, het bouwen van formatie- en kostprijsmodellen, het uitvoeren van maatschappelijke kosten-baten analyses en Duisenbergonderzoeken voor gemeenteraden. Hij ontzorgt opdrachtgevers door ingewikkelde uitvoeringsopdrachten in een verantwoordelijke rol als kwartiermaker, programmamanager of vereffenaar en deze opdrachten tot een goed resultaat te leiden.
 
Maxim is een scherp analyticus en nauwgezet. Het resultaat is heilig voor hem, zijn aanpak is zakelijk, nuchter, transparant en efficiënt, zijn droge humor is voor veel opdrachtgevers een extra pre om met hem samen te werken.

Enkele projecten Maxim ter Hedde
 
Algemeen projectleider en kwartiermaker Regionale Organisatie Sociaal Domein Fryslân
De gemeente Leeuwarden heeft de andere Friese gemeenten aangeboden voor hen de zorgadministratie uit te voeren in het kader van de drie decentralisaties. De Friese gemeenten hebben dit aanvaard. KokxDeVoogd is in afstemming met alle gemeenten tot een concreet voorstel gekomen over hoe taakuitvoering en constructie er uit moesten zien. Onderdelen van het voorstel zijn de scope van de taakuitvoering, inrichting van de organisatie, de governance en rechtsvorm van de organisatie, de fiscale inrichting van de dienstverlening en een begroting en kostenverdeelsleutel.

Maxim heeft vervolgens als kwartiermaker binnen de centrumgemeenteconstructie een team ingericht om de taaktuitvoering te kunnen starten. Belangrijk onderdeel was het regelen van de benodigde bevoegdheden en aanbesteding en implementatie van het ICT-systeem. Maxim heeft daar de rol van algemeen projectleider vervuld.
 
Vereffenaar Recreatieschappen Vinkeveense Plassen en Utrechtse Heuvelrug
De deelnemende gemeenten en de provincie besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Vinkeveense Plassen en Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn. Voor de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke opheffing kwam de afgesproken deadline nabij. KokxDeVoogd werd gevraagd de afronding van beide opheffingsprocessen te begeleiden.

Maxim wordt als ervaren vereffenaar ingezet. Met een zakelijke aanpak, waarbij financiële en juridische expertise wordt samengebracht, worden beide ontbindingsprocessen ordentelijk en conform de wet afgehandeld. Kern van de aanpak is het op een navolgbare en transparante wijze beëindigen of overdragen van boedel en verplichtingen. Met een programmatische aanpak, slimme inzet van beslissers in het netwerk en het zoeken naar creatieve oplossingen is de recreatieve waarde in het gebied van de Vinkeveense Plassen en de Utrechtse Heuvelrug grotendeels bewaard gebleven.
 
Projectleider opstellen formatiecalculatiemodel
Als gevolg van de organisatieverandering en een wijziging in de manier van werken wil een 100.000+ gemeente in Nederland normtijden voor diverse processen vaststellen en vastleggen in een formatie calculatiemodel.

De aanpak is intensief. Door tijdmetingen op de werkplek, interviews met medewerkers en zelfregistratie door medewerkers gedurende 6 weken worden data verzameld over de tijdsbesteding per functiegroep op alle processen en producten. Deze normtijden worden aan zoveel mogelijk bestaande managementinformatie gekoppeld. De drie bronnen moeten sluitende informatie opleveren. Als één bron afwijkt, dan kan geen harde norm worden vastgesteld voor de handelingstijden.

Als projectleider heeft Maxim met zijn team in korte tijd een formatiecalculatiemodel opgeleverd dat geaccordeerd is door de concernstaf en waarmee de afdelingsmanager semiautonoom de afdelingsformatie jaarlijks kan vast stellen met de werklastbepalende factoren als inputvariabelen.

Blogs Maxim ter Hedde

Flexibiliteit in kosten als continuïteitsvoorwaarde

 
Publicaties Maxim ter Hedde

Gemeenten, wees zorgvuldig bij het stoppen van uw samenwerkingsverbanden