Jorn Mulder

j.mulder@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 12 69 97 03
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Jorn Mulder herkent
 

Jorn Mulder ondersteunt organisaties in het sociale en het fysieke domein bij complexe samenwerkingsvraagstukken. Hij doet dat voor lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en in brede zin binnen de publieke sector.

Jorn is als adviseur, procesbegeleider en projectleider gespecialiseerd in strategische uitvoerings- en organisatievraagstukken die zich afspelen binnen een sterk aanwezige politiek-bestuurlijke, financiële en juridische context. Dit vraagt niet alleen kennis van inhoud en methoden, maar ook oog voor cultuur, relaties en draagvlak. Vanuit zijn economische en juridische achtergrond schept hij er genoegen in om een abstract concept om te zetten in een haalbare visie en uitvoering.

Jorn is analytisch, betrokken, transparant en doorzettend. Hij is procesvaardig en houdt op de langere termijn gestelde doelen en resultaten voor ogen. Jorn gaat voor de hoogste kwaliteit zonder effectiviteit uit het oog te verliezen.  

Enkele projecten Jorn Mulder 

Programmasecretaris Omgevingswet Omgevingsdienst Groningen
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) werkt fasegewijs toe naar de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. De eerste fase is het verkennen wat er op de organisatie en haar omgeving af komt en investeren in haar omgevingsrelaties.  
KokxDeVoogd is gevraagd de organisatie bij de volgende fase te begeleiden. Het gaat om herinrichten van de werkprocessen en de I-infrastructuur, ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en veranderingen in houding en gedrag. Als programmasecretaris ondersteunt Jorn de programmamanager bij het verbinden van inhoud en proces tussen interne en externe partners. 
 
Projectleider Implementatie Wsw-dienstverlening voor Werk en Inkomen Lekstroom
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert als regionale sociale dienst sinds 1 januari 2019 ook onderdelen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. In het voortraject is ondersteuning geboden bij de bestuurlijke procesbegeleiding en het opstellen van dienstverlenings-overeenkomsten voor de uitvoering van deze taken.


In 2019 heeft de organisatie gevraagd om ondersteuning bij de implementatie van de Wsw-taken. Dit betreft onder meer procesbegeleiding van het programma op regionaal niveau met de betrokken gemeenten en gemeentelijke stichtingen. Er wordt ook ondersteuning geboden bij het opzetten van de interne controleomgeving voor de financiële (informatie)stromen en het verkennen van uitvoeringsmodellen voor gemeentelijke detachering van nieuwe doelgroepen voor de Participatiewet.