Onze mensen

Is uw regeling al Wgr-proof of heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?

Guido Lafeber

Spreek een adviseur
Onze adviseurs staan voor je klaar

In vrijwel iedere opdracht zitten interessante en uitdagende 'nieuwigheden' waarmee mijn van nature nieuwsgierige aard wordt geprikkeld.

Victor Eiff

spreek een adviseur
Onze mensen

Het oprichten van een samenwerking

Welke samenwerkingsvorm is passend? En waar houd je bij oprichting rekening mee?

Gemeenten, provincies en waterschappen, allemaal nemen zij deel aan een groot aantal samenwerkingsverbanden. Dit bijvoorbeeld om taken efficiënter uit te voeren, om grote opgaven het hoofd te bieden of juist om taken op afstand te zetten.

De keuze welke samenwerkingsvorm passend is, is daarbij niet altijd makkelijk. Door het beantwoorden van de juiste vragen helpt KokxDeVoogd decentrale overheden bij het kiezen voor de passende samenwerkingsvorm die alle deelnemers bevalt. Welke vragen en afwegingen dit zijn lees je hier.

 

Succes of hoofdpijndossier? 

Een aantal belangrijke afwegingen en vragen vormen de crux als het gaat of een nieuw in of op te richten samenwerkingsverband een succes wordt of juist een hoofdpijndossier. Stel je die vragen niet vooraf dan sta je al 1-0 achter. Wat voor vragen moet je aan denken? Bijvoorbeeld: wat voor opgave staat er centraal? Is er sprake van een uitvoeringsopgave, of zitten hier ook beleidsmatige elementen in? Waarom vinden we het nodig om samen te werken? Wie zijn de logische samenwerkingspartners, en is er sprake van een gezamenlijk belang onder die partners?

Pas na bovengenoemde vragen gesteld en beantwoord te hebben, kan nagedacht worden over een rechtsvorm. Is de rechtsvorm gekozen dan wordt ook belangrijk hoe (democratische) controle en sturing kan worden vormgegeven. Ondanks dat dit element vaak als knelpunt wordt ervaren, liggen hier veel (vaak onbenutte) kansen.

De expertise van KokxDeVoogd 

KokxDeVoogd is gespecialiseerd in het oprichten, inrichten, evalueren en doorontwikkelen van samenwerkingsverbanden. Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis en expertise van zowel publiek- als privaatrechtelijke samenwerkingsvormen. Daarnaast zorgt KokxDeVoogd met gedegen procesbegeleiding voor een overzicht van de te maken afwegingen en de consequenties daarvan, en biedt KokxDeVoogd een gestructureerd en overzichtelijk besluitvormingsproces.

KokxDeVoogd was betrokken bij de keuze voor, en totstandkoming van, tal van samenwerkingsverbanden van decentrale overheden. We noemen de volgende drie voorbeelden:

  • Samenwerking OVER-gemeenten.
  • Procesbegeleider besluitvorming I&A samenwerking waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland.
  • Oprichting Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

Daarnaast droeg KokxDeVoogd vanuit haar kennis en expertise bij aan de volgende handreikingen, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de totstandkoming van samenwerkingen door decentrale overheden en de mogelijkheden tot sturing en controle.

 

Verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden: Afwegingskader voor de keuze tussen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vormgeving. Klik hier om de handreiking te downloaden.

Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: Handreiking voor decentrale volksvertegenwoordigers. Klik hier om de handreiking te downloaden.