KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Bouwen aan sociale wijkteams

Om van de transformatie in het sociaal domein een succes te maken is het cruciaal om sociale wijkteams in te richten op een manier die past bij uw gemeente.  KokxDeVoogd helpt u hier graag bij.

Het sociale wijkteam (SWT) heeft een spilfunctie tussen de individuele burger, instellingen op het gebied van zorg, inkomen en jeugd en de gemeente. Hiermee is het SWT niet alleen een onmisbare schakel in de keten van integrale sociale dienstverlening, maar staat zij aan de basis van de transformatie van een verzorgingsstaat naar een samenleving waar burgers de regie hebben over hun eigen leven en meedoen (naar vermogen) en meetellen in de samenleving.

Voor u als gemeente is het van belang dat de inrichting van de sociale wijkteams past binnen uw visie op het sociale domein en aansluit bij het karakter van uw gemeente.
Als onafhankelijk kwartiermaker of coördinator kunnen wij u helpen bij het inrichten, evalueren en doorontwikkelen van sociale wijkteams. 

 

Wij begeleiden het totale inrichtingsproces en helpen u bij het maken van strategische keuzes:

  • Taakopvatting: hoe integraal en specialistisch moeten de SWT’s te werk gaan?  
  • Structuur en bemensing: Kiest u voor één integraal wijkteam per wijk, of meerdere teams per domein? Worden de SWT’s onderdeel van de gemeentelijke organisatie of wilt u dit anders regelen, bijvoorbeeld door een stichting op te richten? Wat betekent dit voor de bemensing van de teams?
  • Bekostiging, sturing en toezicht: Hoe geeft u de relatie tussen gemeente en SWT’s vorm? Hoe kunt u sturen op kwaliteit en kosten?
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): sturing begint bij inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten. KokxDeVoogd stelt graag een MKBA op, samen met u en uw (keten)partners.

Wilt u kennismaken of advies?

Ben en Erik zijn onze specialisten op het gebied van Procesregie.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.