Jochem Boeke

j.boeke@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 17
06 - 29 06 33 07
LinkedIn

 
 
Hoe je Jochem Boeke herkent
 

Jochem Boeke doet het voor dat ene moment. Dat moment waarop de bestuurders aan tafel opeens zien en begrijpen hoe het zit. De rust en het vertrouwen die mensen ervaren als zij begrijpen dat ze samen een weloverwogen keuze maken en een besluit nemen.

Jochem doet onderzoek, verzamelt data, spreekt met bestuurders en andere betrokkenen, tekent, schetst, maakt grafieken en benchmarkt. Met een achtergrond in design, bedrijfskunde, data-analyse en -visualisatie is hij bijzonder bedreven in het visueel communiceren van inzichten en de  vertaling naar managementbeslissingen.

Jochem is het beste thuis in het domein van lokale belastingen en WOZ. Hij heeft belastingsamenwerkingen opgezet, doorontwikkeld en geliquideerd. Hij heeft ervaring met informatiemanagement en bedrijfsvoering. Zijn aanpak is onderzoekend, onpartijdig, verbindend en resultaatgericht.

Projecten Jochem Boeke
 
LangeTermijnAgenda Belastingen voor de VNG
De belastingsector wilde een overzicht van de ontwikkelingen die op de sector afkomen. In opdracht van de VNG en in samenwerking met de Landelijk Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) ontwikkelde Jochem www.ltabelastingen.nl, de LangeTermijnAgenda Belastingen die gemeenten en waterschappen een overzicht geeft van de thema’s, ontwikkelingen en initiatieven die op de sector afkomen. Dit helpt de sector om te plannen en in gesprek te zijn met partners binnen en buiten de overheid. Jochem begeleidde de werkgroep die de inhoud van de agenda samenstelde, hij stuurde webbouwers, hij beheert de website en zit in de Redactieraad die de agenda actueel houdt.

Benchmark bedrijfsvoering voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Het COA wilde weten hoe de omvang van haar ondersteunende bedrijfsvoering zich verhoudt tot het primaire proces. Tussen 2014 en 2018 groeide het primaire proces van het COA enorm door de toegenome instroom van asielzoekers. Bedrijfsvoeringsonderdelen zoals ICT, HRM en huisvesting groeiden mee. COA gaf collega-bureaus Rijnconsult en KokxDeVoogd opdracht voor een benchmarkonderzoek. Jochem voerde het leeuwendeel van de benchmark uit. In samenspraak met de managers Bedrijfsvoering verzamelde hij gegevens over personeel, kosten en doelmatigheid. Belangrijk was om naast de gegevens ook de verhalen erachter te horen. Hij vergeleek de COA-gegevens met die organisaties als IND, Vluchtelingenwerk en gemeenten. Hij stelde het COA zo in staat om de omvang van haar bedrijfsvoering te duiden. De resultaten maakten het mogelijk om formatiesleutels en kostprijzen vast te stellen die beter aansloten bij de opbouw en omvang van de bedrijfsvoering.
 
Samenhangende Objectenregistratie (afzonderlijke opdrachten voor SVHW, BSGR, BSR en GBTwente)
Samenwerkingsverbanden die voor gemeenten de belasting- en WOZ-taak uitvoeren, willen weten wat de komst van de Samenhangende Objectenregistratie voor hen betekent. In de huidige situatie worden de geo-basisregistraties BGT, BAG, WOZ en het gegevensbeheer BOR grotendeels los van elkaar beheerd. BZK, de Waarderingskamer en de VNG zetten zich in voor meer samenhang. Dit moet de gegevenskwaliteit verhogen en dienstverlening aan inwoners en bedrijven verbeteren. Deze ontwikkeling, die de Samenhangende Objectenregistratie wordt genoemd, kan grote gevolgen hebben voor een belastingsamenwerking die wel de WOZ uitvoert, maar niet de BAG en de BGT. Jochem verkent samen met alle stakeholders wat de gevolgen zijn en hij zoekt naar het gezamenlijk handelingsperspectief om de samenhangende objectenregistratie te realiseren.

Blogs Jochem Boeke