Elise van Leest

e.vanleest@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 06
06 - 41 12 07 28
LinkedIn

 

 
 
Hoe je Elise van Leest herkent
 

Elise van Leest helpt publieke organisaties hun maatschappelijke opgaven te realiseren en uitvoeringsvraagstukken op te lossen. Elise doet dit vanuit de inhoud en in de breedte voor opdrachtgevers in de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en ministeries.
Elise is procesbegeleider, projectleider en adviseur. Vanuit haar bestuurskundige achtergrond benadert zij complexe vraagstukken vanuit een procesmatige invalshoek.
Elise werkt graag in teams. Zij is energiek, pragmatisch, gestructureerd. Een sterk analytisch vermogen helpt haar hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Elise brengt partijen bij elkaar, opereert in bestuurlijk sensitieve omgevingen en is resultaatgericht zonder de waarde en kwaliteit van een goed proces tekort te doen. Haar enthousiasme is motiverend en maakt haar tot een prettige adviseur om mee te werken. 

Enkele projecten Elise van Leest
 
Programmamanager Omgevingswet voor de Omgevingsdienst Groningen
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) werkt fasegewijs toe naar de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. In de eerste fase wordt verkend wat er op de organisatie en haar omgeving af komt.  
KokxDeVoogd is gevraagd de organisatie bij de tweede fase te begeleiden. Het gaat om herinrichten van werkprocessen en I-infrastructuur, ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, en veranderingen in houding en gedrag. Elise is als programmamanager de schakel tussen inhoud en proces en tussen binnen en buiten. 
 
Adviseur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het optimaliseren van de organisatie. Dit doet zij door het inrichten van prestatiegericht financieren en het opstellen van een VTH-strategie 2019-2021. 
Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst uitvoeringsprogramma’s (VTHUP) en uitvoeringsovereenkomsten (UVO) op voor haar opdrachtgevers. Met de nieuwe strategie zijn deze documenten aan vernieuwing toe. KokxDeVoogd is gevraagd dit proces te begeleiden.
De kern van onze werkzaamheden is het opstellen van een raamwerk voor de VTHUP en UVO. Dat vereist interactie met internen zoals accountmanagers en externe partners en ketenpartners om input te krijgen op vorm en inhoud.
 
Procesbegeleider Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg heeft KokxDeVoogd gevraagd het proces naar een bestuurlijk besluit over passende huisvesting per 1 juli 2020 te begeleiden. De inzet is een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding die het ambitieniveau van de RUD Zuid-Limburg ondersteunt.
Elise begeleidt dit bestuurlijk proces. Activiteiten in dit proces zijn een interessepeiling, het ontwikkelen van het programma van eisen en wensen, opstellen van een afwegingskader, analyse van aanbiedingen en het voeren van een verificatiegesprek. Zij doet dit in nauwe samenwerking en afstemming met de ambtelijke organisatie en haar bestuur.

Blogs Elise van Leest

Extra tijd voor de Omgevingswet: twee tanden erbij!

Uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?

Deugen en toezicht

Zes adviezen voor een sluitende beleidscyclus in het fysieke domein