Elise van Leest

e.vanleest@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 06
06 - 41 12 07 28
LinkedIn

 

 
 
Hoe je Elise van Leest herkent
 

Elise van Leest helpt publieke organisaties hun maatschappelijke opgaven te realiseren en uitvoeringsvraagstukken op te lossen. Elise doet dit vanuit de inhoud en in de breedte voor opdrachtgevers in de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en ministeries. Elise is procesbegeleider, projectleider en adviseur. Vanuit haar bestuurskundige achtergrond benadert zij complexe vraagstukken vanuit een procesmatige invalshoek. Elise werkt graag in teams. Zij is energiek, pragmatisch, gestructureerd. Een sterk analytisch vermogen helpt haar hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Elise brengt partijen bij elkaar, opereert in bestuurlijk sensitieve omgevingen en is resultaatgericht zonder de waarde en kwaliteit van een goed proces tekort te doen. Haar enthousiasme is motiverend en maakt haar tot een prettige adviseur om mee te werken. 

Enkele projecten Elise van Leest

 

Programmamanager Omgevingswet voor de Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) werkt fasegewijs toe naar de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. In de eerste fase wordt verkend wat er op de organisatie en haar omgeving af komt. KokxDeVoogd is gevraagd de organisatie bij de tweede fase te begeleiden. Het gaat om herinrichten van werkprocessen en I-infrastructuur, ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, en veranderingen in houding en gedrag. Elise is als programmamanager de schakel tussen inhoud en proces en tussen binnen en buiten.  

Tussentijdse doorkijk GGH-project mestfraude

In de regio Oost Brabant / Limburg Noord is in 2018 gestart met het project Gebiedsgericht Handhaven – mestfraude (GGH-project). In dat kader wordt in een aantal geselecteerde gebieden samengewerkt tussen o.a. de NVWA, RVO.nl, Omgevingsdiensten, Waterschappen en het Openbaar Ministerie. Aan KokxDeVoogd is gevraagd om een tussentijdse doorkijk van het project uit te voeren en kansen in kaart te brengen.

Samen met haar collega’s Roos Molendijk en Arie Viskil heeft Elise expertmatig een documentanalyse uitgevoerd, waarna de belangrijkste daaruit voortvloeiende bevindingen tijdens interviews met verschillende samenwerkingspartners zijn getoetst. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een rapportage aan de Regiegroep en een bestuurlijke oplegger voor de Bestuurlijke stuurgroep. Daarin zijn concrete kansen beschreven hoe (de uitvoering van) het GGH-project verder kan worden geoptimaliseerd.

De bevindingen zijn verwerkt in een rapportage en gepresenteerd aan de Regiegroep. In deze rapportage bieden wij inzicht in hoe het project tot nu toe is verlopen, welke resultaten bereikt zijn en op welke punten de verwachtingen achterblijven. Op basis daarvan is een aantal kansen geformuleerd om (de uitvoering van) het project verder te verbeteren.

Procesbegeleider passende huisvesting en ondersteuning Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg heeft KokxDeVoogd gevraagd het proces naar een bestuurlijk besluit over passende huisvesting per 1 juli 2020 te begeleiden. De inzet is een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding die het ambitieniveau van de RUD Zuid-Limburg ondersteunt. Elise begeleidt dit bestuurlijk proces. Activiteiten in dit proces zijn een interessepeiling, het ontwikkelen van het programma van eisen en wensen, opstellen van een afwegingskader, analyse van aanbiedingen en het voeren van een verificatiegesprek. Zij doet dit in nauwe samenwerking en afstemming met de ambtelijke organisatie en haar bestuur.

Blogs Elise van Leest

Extra tijd voor de Omgevingswet: twee tanden erbij!

Uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?

Deugen en toezicht

Zes adviezen voor een sluitende beleidscyclus in het fysieke domein