Ben Kokx

b.kokx@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 05
06 - 55 36 47 98
LinkedIn

 
 
Hoe je Ben Kokx herkent
 

Ben Kokx is bedreven en gedreven in het helpen oplossen van complexe samenwerkings- en governancevraagstukken bij overheidsorganisaties en culturele instellingen. Ben heeft een sterke inhoudelijke drive en zoekt telkens naar een actuele antwoord op de veranderende eisen die aan het functioneren van overheidsorganisaties worden gesteld. Publieke waarden zijn voor hem een belangrijk kompas.

Ben verkent graag onontgonnen terrein en is voorloper in het bedenken van nieuwe samenwerkingsvormen. Hij deed baanbrekende opdrachten, zoals het programmamanagement Samen Organiseren van de VNG. Ben heeft een rijke ervaring als procesbegeleider en -regisseur. Ben vervult deze rol op een gidsende manier, niet op de eerste viool spelend, maar bedachtzaam opererend. Sinds de start van KokxDeVoogd heeft hij zo al ruim 150 opdrachten gedaan. Veel regionale samenwerkingsverbanden zijn onder zijn aanvoering tot stand gekomen.

Ben werkt integer, gedegen en transparant. Hij is standvastig, heeft statuur en impact, kan integraal denken en werken en is doelgericht. Ben investeert veel in de relatie, maakt gemakkelijk verbinding, geeft zijn volledig commitment en biedt zijn opdrachtgevers graag comfort. Bij hem is de opdracht in vertrouwde handen; je weet wat je krijgt en dat is altijd van hoge kwaliteit.

Enkele projecten Ben Kokx

Procesbegeleider besluitvorming I&A samenwerking waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland
De directies van beide waterschappen hebben een extern onderzoek laten doen naar intensievere samenwerking op het terrein van Informatie & Automatisering. Het onderzoeksrapport bevatte veel informatie maar was niet rijp voor bestuurlijke besluitvorming. Belangrijke informatie om een dergelijk ingrijpend besluit te kunnen nemen ontbrak of was onvoldoende uitgewerkt en heldere beslispunten ontbraken.

Onder leiding van Ben is in een interactief proces met de secretaris-directeuren en een aantal medewerkers in twee maanden door hem een integraal beslisdocument, een oplegger voor de besturen en een adviesaanvraag voor de OR’en opgesteld. Zo is duidelijkheid ontstaan over de samenwerkingsambities en –filosofie, taken, financiële, fiscale, juridische, personele en organisatorische aspecten, een passende governance en het implementatieproces. Hij maakte ook een spoorboekje voor het inrichtingsproces van de samenwerking.

Ben heeft in deze opdracht zijn gidsende rol gecombineerd met zijn analyserende en ordenende kwaliteiten en zijn inhoudelijke kennis en ervaring over het inrichten van samenwerkingsarrangementen in het publiek domein. Hij kent de bestuurlijk belangrijke punten en weet die op te lossen. Hij heeft gezorgd voor draagvlak en toegewerkt naar een concreet resultaat waar de waterschappen verder mee kunnen.
 
Procesbegeleiding vormgeving wijkteams gemeente Amersfoort
De gemeente Amersfoort was in het kader van de drie decentralisaties op zoek naar een structurele oplossing voor inhoudelijke vormgeving en organisatorische inbedding van de elf wijkteams. Deze oplossing moest passen bij het Amersfoortse zorgsysteem dat door de gemeenteraad was vastgesteld. In dit systeem is een vooral regisserende rol voor de wijkteams weggelegd. Toen de vraag naar ons kwam was er een tijdelijk virtueel construct waarin de gemeente het management leverde en 25 zorgaanbieders de wijkteams bemensten met eigen medewerkers.

Onder leiding van Ben zijn samen met managers en medewerkers van de gemeente in enkele interactieve werksessies de functie, bedoeling en taken van de wijkteams verdiept. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd waaraan de organisatorische inbedding vanuit het perspectief van de gemeente moet voldoen. Vervolgens zijn onder zijn leiding werksessies met vertegenwoordigers van de zorgaanbieders verschillende varianten voor de organisatorische inbedding uitgewerkt, gewogen en geprioriteerd. De gekozen voorkeursvariant heeft Ben uitgewerkt in een voorstel voor college en raad. Terwijl de besluitvorming liep heeft hij een implementatieplan opgesteld en Eric Dorscheidt aangedragen als gekwalificeerd kwartiermaker.

In deze opdracht heeft Ben zijn inhoudelijke kennis van Jeugd, WMO en Participatiewet voor de gemeentelijke uitvoering ingezet. Dat deed hij in combinatie met zijn vaardigheid stapsgewijs en transparant te werken aan een oplossing die voor partijen goed voelt en energie geeft. Hij heeft zijn rijke ervaring met het begeleiden van politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen effectief gebruikt.
 
Verkenning oplossing beheer governance DSO voor Rijk, VNG, IPO en UvW
Naar verwachting treedt de Omgevingswet 1 januari 2021 in werking. De wet bundelt ruim 40 wetten, AMvB’s en regelingen die bepalingen bevatten over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Om de verbeterdoelen van de stelselherziening te halen is zwaar ingezet op het digitaal verzamelen, ontsluiten en gebruiken van informatie door bevoegde gezagen, burgers, bedrijven en instellingen. Daarvoor wordt het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) ingericht. In 2015 is hierover tussen Rijk, VNG, IPO en UvW een Bestuursakkoord gesloten en in 2016 een Financieel Akkoord.

Na twee jaar liep de discussie vast op de vraag hoe de governance op het beheer van DSO in te richten. Belangrijke punten waren hoe om te gaan met de ministeriële stelselverantwoordelijk voor de uitvoering van de Omgevingswet en het DSO in relatie tot verantwoordelijkheid van de 400 bevoegde organen voor de kwaliteit van de informatie die in het DSO opgenomen wordt,  en verdeling van de zeggenschap in relatie tot ieders financiële bijdrage in de € 25 miljoen en later € 57 miljoen beheerkosten op jaarbasis.

In driekwart jaar is stapsgewijs het beheersvraagstuk verdiept, zijn verantwoordelijkheden en belangen in kaart gebracht, is gewerkt aan het inzicht dat interbestuurlijk besturen betekent zeggenschap delen en is gewerkt aan de acceptatie van het feit dat interbestuurlijk besturen iets anders is dan het samen managen van de uitvoering. Vervolgens zijn verschillende scenario’s voor de governance van het beheer verkend, gewogen en van een conclusie voorzien. Het besluitvormingsproces is begeleid en de afspraken vastgelegd in de beheerovereenkomst die in december 2018 ondertekend is door de Minister BZK en vertegenwoordigers van VNG, IPO en UvW.

Ben heeft in deze opdracht zijn vaardigheid om complexe vraagstukken te ontleden, te ordenen in hanteerbare brokken en dat stap voor stap uit te werken in heldere voorstellen ingezet. Hij heeft dat gecombineerd met zijn vermogen om met tact en doorzettingsvermogen toe te werken naar een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat. Zijn besef van de noodzaak een arrangement te maken dat juridisch deugt, bestuurlijk past, doelmatig is en organisatorisch kan werken was zijn belangrijkste kompas.

Blogs Ben Kokx
Drie rode draden uit de waterschapsakkoorden
Governance Code Cultuur 2019


Publicaties Ben Kokx
Gemeenten kiezen voor radicale omkering in hun manier van werken; volgt het Rijk?