Suzanne van de Bunt

s.vandebunt@kokxdevoogd.nl
088 - 116 40 08
06 - 12 35 98 18
LinkedIn

 
 
Hoe je Suzanne van de Bunt herkent
 

Suzanne van de Bunt helpt organisaties in het sociale en het fysieke domein bij complexe samenwerkingsvraagstukken. Zij doet dat voor gemeenten, rekenkamers, omgevingsdiensten en uitvoeringsorganisaties voor de participatiewet.

Suzanne is in meerdere rollen sterk. Zij is onderzoeker, adviseur, projectleider- en secretaris en procesbegeleider. Suzanne heeft een achtergrond in bedrijfskunde en bestuurs- en organisatiewetenschap (specifiek strategisch HR). Zij heeft een brede blik en legt heel natuurlijk verbindingen tussen organisatorische, bestuurskundige en personele aspecten van een vraagstuk.

Suzanne is nieuwsgierig, nauwgezet en analytisch sterk. Zij beschikt over sterke kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden die zij dagelijks inzet en scherpt. Voor Suzanne zijn mensen de spil van een organisatie en door met hen te werken creëert zij het draagvlak voor het eindresultaat dat zij presenteert. 

Enkele projecten Suzanne van de Bunt

Onderzoeker organisatiescan Recreatie Midden-Nederland
Recreatie-Midden Nederland is een uitvoeringsorganisatie van meerdere recreatieschappen en de provincie Utrecht. Het bestuur wilde in 2018 de nieuwe directeur een snelle en soepele start bieden en vroeg KokxDeVoogd voor een organisatiescan. 

Samen met Ben Kokx heeft Suzanne een documentenstudie uitgevoerd en gesprekken gevoerd met medewerkers binnen de organisatie, met de OR, de vertrekkend en de nieuwe directeur en de bestuursvoorzitter. Vanuit een integrale blik hebben wij aangegeven op welke punten RMN, het bestuur en het opdrachtgevend systeem kon worden verbeterd.

We schreven een vertrouwelijke notitie voor het bestuur met de stand van zaken en de aandachtspunten voor bestuur, nieuwe directeur en de besturen van de recreatieschappen. We hebben een voor publicatie geschikte samenvatting geschreven en een presentatie aan het bestuur en de OR gegeven.
Na afronding van de opdracht kregen we deze feedback: “Het onderzoek van KokxDeVoogd was een eyeopener. Het liet de noodzakelijke verbeteringen in de organisatie zien die vervolgens direct konden worden opgepakt.”
 
Onderzoeker organisatorische (rechts)vorm Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt
In 2017 wilde de gemeente De Bilt een onderzoek naar de mogelijkheden voor de organisatorische (rechts)vorm van het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt. KokxDeVoogd werd gevraagd het onderzoek uit te voeren.
 
De opdracht kende twee fasen. De eerste was een onderzoek naar de mogelijkheden voor verzelfstandiging van het CJG. Dit leidde tot een bestuurlijk besluit voor een voorkeursvariant. De tweede fase was de voorbereiding van de op- en inrichting van deze variant. Deze fase heeft geresulteerd in een bedrijfsplan.
 
Meerdere adviseurs van KokxDeVoogd hebben gewerkt aan deze multidisciplinaire opdracht. In het proces waren medewerkers, het college van B&W, de gemeenteraad en netwerkpartners betrokken. Suzanne nam interviews af en ondersteunde de bijeenkomsten met netwerkpartners. In de tweede fase van het project is door Suzanne en Eric Dorscheidt met de gemeentelijke projectgroep het bedrijfsplan opgesteld. 
 
Na de opdracht kregen we dit als feedback over de samenwerking: “Het team van KokxDeVoogd paste bij de opdracht door de combinatie van kennis op specifieke onderdelen als financiën, juridische aangelegenheden, en mens en organisatie. We voelden ons tijdens het proces professioneel ondersteund en ontzorgd.”
 
Onderzoeker tussentijdse evaluatie Werkgeversservicepunt Achterhoek
Bij de start van het Werkgeversservicepunt Achterhoek is de bestuurlijke afspraak gemaakt om een tussentijdse evaluatie na een jaar te doen. KokxDeVoogd is gevraagd deze evaluatie uit te voeren. In de evaluatie zijn documenten bestudeerd en is gesproken met accounthouders, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders vanuit de gemeenten, uitvoeringsorganisaties van de Participatiewet en het UWV. De evaluatie heeft geleid tot een notitie met onze bevindingen van de resultaten, werkgeversdienstverlening, doelgroepen, organisatie, informatie-uitwisseling en verbreding en verbetering van de samenwerking. Bevindingen en aanbevelingen zijn door Suzanne gepresenteerd in het wethoudersoverleg Werk en Inkomen.


Blogs Suzanne van de Bunt

Artikelen Suzanne van de Bunt