Ayrin van Dal-Peters

a.vandal-peters@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 30 17 24 38
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Ayrin van Dal-Peters herkent
 

Ayrin van Dal-Peters heeft 20 jaar werkervaring in het publieke domein: bij twee ministeries, de politie, op lokaal en regionaal niveau vanuit een gemeente, en bij de VNG. Daar heeft zij verschillende rollen vervuld als projectleider, beleidsmedewerker, accountmanager, afdelingshoofd, concerncontroller, secretaris, strategisch adviseur en plaatsvervangend gemeentesecretaris. 

Ayrin is te typeren als een enthousiaste, loyale en optimistische persoonlijkheid met veel energie. Ze legt verbindingen, zoekt naar samenwerking en dialoog en bewaakt hoofdlijnen, overzicht en samenhang. Bij vraagstukken gaat ze uit van kansen en mogelijkheden: er is altijd een oplossing. Ayrin kan een concreet verhaal op papier zetten vanuit het perspectief van de lezer en een veelheid aan informatie compact en toegankelijk presenteren.
 
Ayrin is een allround adviseur met een goede politiek-bestuurlijke antenne. Ze heeft ervaring met uiteenlopende dossiers. De afgelopen jaren heeft zij zich bezig gehouden met de lobby voor en invulling van een regiodeal, de vormgeving van een strategische agenda voor regionale samenwerking, invulling van bezuinigingsopgaven en een toekomstverkenning. Ook speelde zij een adviserende rol bij coalitieonderhandelingen.

Enkele projecten Ayrin van Dal-Peters
 
Adviseur regiodeal bodemdaling Groene Hart
Het Groene Hart heeft een zakkende bodem, wat zowel voor het stedelijk gebied als het agrarische bedrijf tot structurele problemen en hoge kosten leidt. Tegen de achtergrond hiervan wilden de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de drie hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en van Schieland en de Krimpenerwaard een regiodeal sluiten met het Rijk voor de aanpak van bodemdaling.
Ayrin heeft als adviseur van de bestuurlijk portefeuillehouder in Gouda een trekkersrol vervuld om de acht regionale partners bij elkaar te brengen en te komen tot een gezamenlijk voorstel aan het Rijk. Zij bood ondersteuning aan de bestuurlijke besluitvorming op regionaal niveau en zat aan tafel met het Rijk bij de daadwerkelijke invulling van de regiodeal.  
 
Projectleider toekomstvisie gemeente Gouda
De gemeenteraad van Gouda wilde een toekomstvisie: hoe ziet de stad er in 2030 uit? Deze toekomstvisie moest inspirerend en verbindend werken, richtinggevend zijn voor besluitvorming en een basis bieden voor toekomstig handelen.
Ayrin heeft in Gouda de rol van projectleider vervuld. Zij was adviseur van de portefeuillehouders in het college van BenW en ondersteunde de besluitvorming in alle fasen van het traject. Ook was zij  secretaris van de regiegroep, een a-politiek en multidisciplinair samengesteld team van kenners van de stad aan wie de aanpak van deze toekomstvisie, de tussentijdse voortgang en de opbrengst werd voorgelegd. Ook was zij eerste aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie, zodat alle relevante disciplines voldoende aangesloten waren en bleven.
 
Secretaris VNG Denktank
De 4e VNG Denktank, onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker, boog zich met een aantal wetenschappers over het thema regionale samenwerking. Dat leidde tot een wetenschappelijke publicatie en een concrete handreiking voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren om op een andere wijze te kijken, denken en handelen bij vraagstukken die de gemeentegrenzen overschrijden, onder de noemer ‘Werkende samenwerking’.
Ayrin vervulde in dit traject de rol van secretaris en ondersteunde de Denktank zowel procesmatig als inhoudelijk en leverde een bijdrage aan bovengenoemde handreiking.
 
Formatieonderzoek sociale wijkteams Berkelland
De gemeente Berkelland wilde inzicht hebben in welke formatie nodig is voor de sociale wijkteams, gericht op de Wmo en de jeugdzorg, en hoe dat zich verhoudt tot de ontwikkelingen bij vergelijkbare gemeenten.
KokxDeVoogd is gevraagd om een formatieonderzoek uit te voeren, waarvan een benchmark en een kwantitatieve werkprocesanalyse onderdeel vormen. Ayrin maakt onderdeel uit van het team dat dit onderzoek uitvoert en richt zich onder meer op de ontwikkeling en vulling van een formatiemodel, in samenwerking met de sociale wijkteams.