KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.
 

Arthur Cremers

  a.cremers@kokxdevoogd.nl
 088 – 11 64 000
   06 – 23 98 74 60
LinkedIn

 
 
Hoe je Arthur Cremers herkent
 

Het motto van Arthur is ‘keep it simple, stupid…!’ Als procesbegeleider en adviseur werkt Arthur vanuit de filosofie om bij complexe opdrachten altijd weer terug te gaan naar de essentie. Wat is de vraag achter de vraag? Arthur neemt zijn directe omgeving mee in een oplossingsgerichte aanpak en zoekt daarbij ruimte voor onconventionele oplossingen. Arthur werkt zowel aan opdrachten die intern georiënteerd zijn – organisatie-ontwikkeling – als extern – maatschappelijke opgaven.

De procesaanpak van Arthur is gebaseerd op zowel ‘de mens’ als ‘de inhoud’. In een opdracht ligt de prioriteit altijd in eerste instantie bij de mensen – bestuurders, medewerkers en omgeving – die direct betrokken zijn. Daarna verdiept Arthur zich in de inhoud, om vanuit beide elementen te komen tot een heldere procesaanpak. Arthur schakelt snel tussen hoofd- en bijzaken en weet op die wijze zijn omgeving mee te nemen in de kunst van ‘aan de bal blijven’.

Arthur heeft ruime ervaring met bestuurlijke advisering en leiding geven en kan vanuit die achtergrond als vanzelf bepalen welke rol voor een bepaalde opdracht nodig is. Daarnaast is Arthur zich steeds meer aan het ontwikkelen in de verschillende onderdelen van Agile werken. Zowel in een rol van ‘productowner’ als ‘scrum master’ heeft Arthur veel kennis en enthousiasme over te dragen.


Projecten van Arthur

Programmamanagement Veenweide Fryslân

De bodemdaling in Friesland zorgt voor CO2-uitstoot, verzakking van funderingen en infrastructuur, verarming van natuur en biodiversiteit en is een bedreiging op lange termijn voor een vitale landbouw. De provincie en het waterschap Fryslân staan voor de opgave om de bodemdaling in het Veenweidegebied te stoppen. Samen met zeven landbouwpartijen en de Friese Milieufederatie wordt daaraan gewerkt. 
KokxDeVoogd is gevraagd om vanaf begin 2019 het management van het programma Veenweide vorm te geven. Met een budget van € 34 miljoen is er een veelheid aan maatregelen in de regio. KokxDeVoogd zet in op het anders vormgeven van de complexe netwerksamenwerking waarbij de maatschappelijke opgave centraal staat en de identiteit van de betrokken partijen daaraan dienend is. De programmaorganisatie wordt agile ingericht. Bestuurders van provincie, waterschap, de zeven Friese Veenweidegemeenten en maatschappelijke partijen worden betrokken bij de inhoudelijke oriëntatie die leidt tot een meer gezamenlijke aanpak.
 
Organisatieontwikkeling gemeente Diemen
In 2018 staat de gemeente Diemen aan de vooravond van een flinke groei in aantal inwoners en organisatie. De gemeente wil de groei gebruiken om meer strategisch te kunnen functioneren in de samenleving en in de regio. Er wordt voortgebouwd op de kracht van de organisatie in ‘Koers op kwaliteit’ en het zogenoemde rekmanifest. Belangrijkste doelstelling van de doorontwikkeling is het inrichten van een flexibele, opgavegestuurde organisatie. 
KokxDeVoogd heeft de gemeente Diemen ondersteund bij het formuleren van de stappen in deze organisatieontwikkeling. Kernproducten zijn het begeleiden van werksessies met het management, het opstellen van een ontwikkelagenda en strategisch overleg met de gemeentesecretaris en betrokken adviseur.
 
Samenwerking OVER-gemeenten
De gemeenten Oostzaan en Wormerland werken samen binnen de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. Eind 2017 werd besloten tot een heroriëntatie. Wat willen we bereiken met de samenwerking, hoe is de toekomst van samenwerking met andere gemeenten in de regio, hoe zijn de lusten en de lasten verdeeld en welke (rechts)vorm past ons het beste?

KokxDeVoogd heeft de heroriëntatie van deze samenwerking voor de colleges van B&W van beide gemeenten begeleid. Invalshoek hierbij was een consequent onderscheid tussen de niveaus richten, inrichten en verrichten om zuiverheid en helderheid te krijgen in de discussie over beleefde en gewenste samenwerking. Via twee bestuurlijke werksessies en een digitale dialoog is er een helder inzicht in gezamenlijke ambities en bespreekpunten. Ook is advies gegeven over aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten.


Blogs van Arthur

Benoem een wethouder Samenwerking
Zes gouden tips voor raadsleden

Publicaties van Arthur
Fluïde organiseren
• Poleposition; zelf aan het stuur binnen Hollands Kroon

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.