Arnold de Boer

a.deboer@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
06 - 11 00 39 41
LinkedIn
 

 
 
Hoe je Arnold de Boer herkent
 

Arnold de Boer ondersteunt vanaf 2001 publieke organisaties bij de vormgeving van publieke- en publiek-private samenwerking. Dit doet hij de ene keer in de rol van projectleider of procesbegeleider en een andere keer als inhoudelijk adviseur. Zijn focus ligt hierbij op het op een pragmatische wijze tot stand brengen van synergetische publieke samenwerking zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de gestelde uitgangspunten of juridische, organisatorische en financiële randvoorwaarden.
Arnold heeft zich ontwikkeld als een allround bestuurlijk adviseur en heeft geruime ervaring met bestuurlijk gevoelige processen. Hij is als geschoold publiekrechtelijk jurist vele jaren actief in het fysieke domein, maar ook in het sociale domein. Als jurist richt hij zich op bestuurlijke organisatierecht, de grensvlakken van het publiek- en privaatrecht, aanbesteding en staatssteun.
 
In zijn adviestrajecten laat hij graag ruimte aan anderen zonder het proces, de kwaliteit en het resultaat uit het oog te verliezen.

Enkel projecten Arnold de Boer
 
Adviseur gemeentelijke steun voor een zorgcluster (Zeeland)
De gemeente Veere overweegt te participeren in een private ontwikkeling voor een zorgcluster op gemeentelijke gronden. Een private partij wil risicodragend zorgvoorzieningen en zorgwoningen ontwikkelen en exploiteren. Deze private partij heeft de gemeente gevraagd haar ontwikkelbedrijf dat is opgericht voor deze ontwikkeling financieel te ondersteunen. Arnold is gevraagd te analyseren of de gemeente deze ontwikkeling mag ondersteunen en de juridische en financiële risico’s in kaart brengen. Vervolgens heeft hij voorstellen gedaan voor de inrichting van de governancestructuur van de samenwerking tussen de gemeente en de private partij.
 
Bindend advies uittreding gemeente uit Veiligheidsregio op verzoek van BZK
Door een gemeentelijke herindeling moet een gemeente toetreden tot een andere Veiligheidsregio. De gemeente en de Veiligheidsregio verschillen van mening over de te vergoeden uittreedsom. Na een uitvoerige analyse van de frictie- en desintegratiekosten heef Arnold de spelregels en rekenregels vormgegeven op basis waarvan een bindend advies is geformuleerd.
 
Strategie positionering gemeente in een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijventerrein (Overijssel)
Een gemeente neemt deel in een gemeenschappelijke regeling voor een bedrijventerrein dat buiten die gemeente is gelegen. De gemeente heeft gevraagd inzicht te beiden in haar positie, belangen en financiële verplichtingen. Na op basis van dossierstudie en interviews inzicht in verworven, is een analyse gemaakt voor de bestuurlijke besluitvorming voor de gemeentelijke strategie.
 
Samenwerking gemeenten voor een gebiedsontwikkeling
Drie gemeenten herontwikkelen gezamenlijk een bedrijventerrein. Arnold heeft de samenwerking tussen de gemeente vormgegeven en de ontwikkelentiteit ingericht. Hiervoor is een intensief proces met de raden doorlopen om een keuze te maken tussen een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke vormgeving van de ontwikkelentiteit. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst is een gezamenlijk economisch eigendom overeengekomen. Vervolgens is een private entiteit opgericht die zich laat adviseren door een gezamenlijke raadsadviescommissie.

Blogs Arnold de Boer

Artikel Arnold de Boer