Referentieproject

Verbeteren governance stichting Museumpark Archeon

Adviseur(s): Ben Kokx / Arnold de Boer
Beleidsterrein: Cultuur en maatschappij
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Verbeteren governance stichting Museumpark Archeon

Vraag van opdrachtgevers:
Begeleidt het proces om realisatie van het Nationaal Historisch Scheepvaarmuseum binnen Museumpark Archeon mogelijk te maken. Breng partijen bij elkaar die nodig zijn om dit te laten slagen, inventariseer de randvoorwaarden die door deze partijen (politiek-bestuurlijk) ingevuld moeten worden en jaag aan en organiseer dat hieraan door de betrokken partijen voortvarend gewerkt gaat worden met als doel binnen de overeen gekomen tijdsperiode tot overeenstemming te komen. Zorg voor vastlegging van de afspraken in de verschillende fasen in eerst een Beginselakkoord en vervolgens een realisatieovereenkomst. Adviseer intussen het bestuur van de stichting Museumpark Archeon over een zodanig aanpassing van zijn governance, dat voldaan wordt aan de Governancecode Cultuur.
 
Aard van de opdracht:
De opdracht wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit en de nodige tegengestelde belangen. Er zijn ook nogal wat variabelen die elkaar ook beïnvloeden en die tegelijkertijd ingevuld moeten worden. Naast een museaal concept moet er ook een nieuwbouw gerealiseerd worden en speelt het vraagstuk van de financiering en het sluitend krijgen van de exploitatie. Een variabele ten aanzien van de nieuwbouw is het al dan niet onderbrengen van het provinciaal archeologisch depot in de nieuwbouw. Daarnaast is aanpassing van de governance nodig. Deze samenhang tussen inhoudelijk concept, financiering, exploitatie en governance stelt hoge eisen aan onze rol van procesregisseur en onze vaardigheid partijen met elkaar te verbinden op een gezamenlijk handelingsperspectief, het realiseren van het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum.
 
Resultaat:
Er ligt nu een Beginselakkoord waarover het bestuur van de stichting Museumpark Archeon, het college en de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn, en GS en Provinciale Staten provincie Zuid-Holland binnenkort zullen besluiten. Daarmee wordt de basis gelegd voor de verdere voorbereidingen en de bouw en realisatie van het Nationaal Historisch Scheepvaarmuseum.