Referentieproject

Themagerichte pilot omgevingsplan Energietransitie Amersfoort

Adviseur(s): Harm Borgers en Roos Molendijk
Beleidsterrein: Fysieke Leefomgeving
Adviesgebied: Strategie en beleid en Samenwerking en participatie 

De gemeente Amersfoort werkt aan het toekomstige omgevingsplan, op basis van de Omgevingswet. De ambitie is om dat plan in 2023 vast te stellen. De eerste fase bestaat uit pilots, met gebiedsgerichte én thematische onderdelen van het omgevingsplan. Ons team adviseert de gemeente over de thematische pilot Energietransitie, in het project ‘Themagerichte pilot omgevingsplan Energietransitie’.

Dit project draagt bij aan de transformatie van Amersfoort naar een CO2-neutrale stad en staat in het teken van het oefenen met rolkeuzes en regulering. Het project heeft bewust de vorm van een pilot, omdat er ook “nieuwe paden” mogen worden verkend. Dat helpt om de brede mogelijkheden van het omgevingsplan te verkennen, maar ook de onmogelijkheden tegen te komen.

Ons team bestaat uit Harm Borgers en Roos Molendijk. Zij zorgen voor procesbegeleiding bij de uitvoering van de pilot en zij zetten de paden uit voor de deelnemers aan de pilot. Daardoor kunnen de deelnemers oefenen met de rollen de sturingskeuzes van de gemeente en natuurlijk ook met het opstellen van concept-regels ten behoeve van het toekomstige omgevingsplan. In de pilot is ook aandacht voor participatie.

Resultaat

Het resultaat van de pilot is een set met conceptregels in het belang van de energietransitie. Deze conceptregels worden in de eerste helft van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden, inclusief een onderbouwing bij de inhoud en een toelichting op de rol- en sturingskeuzes voor de gemeente. Dit resultaat wordt een bouwsteen voor het definitieve omgevingsplan van de gemeente Amersfoort in 2023.