Referentieproject

Quickscan bestuurskrachtmeting Landsmeer

Adviseur(s): Arthur Cremers / Eric Dorscheidt / Jochem Boeke
Beleidsterrein: Cultuur en maatschappij
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Quickscan bestuurskrachtmeting Landsmeer

Vraag van opdrachtgever:
In de regio Zaanstreek – Waterland wordt al jarenlang gesproken over samenwerking tussen de gemeenten en de mogelijkheden van fusie. Soms wordt een gemeentelijke herindeling gezien als bedreiging van de eigen autonomie, maar in toenemende mate ook als wenkend toekomstperspectief. De gemeenteraad van Landsmeer heeft in mei 2019 besloten om in principe samen te gaan met een of meerdere buurgemeenten. Ter onderbouwing van deze keuze is aan KokxDeVoogd gevraagd om een quick scan te maken van de bestuurskracht van de gemeente.
 
Aard van de opdracht:
De kern van de opdracht was het actualiseren van een eerder onderzoek uit 2014. Op basis van dit onderzoek is gevraagd om advies te geven over de actuele bestuurskracht van zowel de gemeenteraad als het college van de gemeente Landsmeer. Dit gevraagde advies bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het actualiseren van de bestuurskracht,
  2. De verkenning van een schaalsprong naar de omvang van een gemeente samen met Waterland (facts and figures) en
  3. Aanbevelingen.

Het onderzoek bestond uit een gespreksronde met betrokken bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Daarnaast is er grondige deskresearch gedaan om de bevindingen van eerder onderzoek en de gesprekken te toetsen.
 
Resultaat:
Het onderzoek heeft geleid tot een rapportage die in oktober 2019 is besproken in de gemeenteraad van Landsmeer. De conclusies hadden betrekking op vijf aspecten van bestuurskracht:

  1. Visie en strategie,
  2. Sturing en verantwoording,
  3. Financiele positie en risicobeheer,
  4. Intern samenspel en
  5. Extern samenspel.

De rapportage heeft de gemeenteraad houvast gegeven in de keuze die was gemaakt om samen te gaan met ten minste de gemeente Waterland en mogelijk ook Oostzaan en Wormerland.