Referentieproject

Projectleider ZZS Noord-Nederland

Adviseur(s): Elise van Leest
Beleidsterrein: Veiligheid en justitie / Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Projectleider Zeer Zorgwekkende Stoffen Noord-Nederland

De regering wil de Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS) uit de leefomgeving weren of ten minste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau brengen. Door een aantal incidenten in bedrijven is er verhoogde aandacht voor ZZS. In wet- en regelgeving staat dat een bedrijf verplicht is om emissies van de stof(fen) naar lucht en water te voorkomen en/of te beperken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil voor 1 januari 2021 helderheid hebben over de stand van zaken per bedrijf. De provincies zijn daarvoor verantwoordelijk, de uitvoering is belegd bij de omgevingsdiensten.

Elise is projectleider voor de realisatie van deze opgaven in Noord-Nederland met de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de omgevingsdiensten ODG, FUMO en RUDD. Zij werkt bestuurlijk en ambtelijk nauw samen met de provincies en de omgevingsdiensten. Elise stuurt actief op de gestelde (tussen)doelen, monitort de voortgang en activiteiten en zorgt voor de verbinding.

Het project moet ertoe leiden dat in Noord-Nederland op 1 januari 2021 van elk bedrijf de uitstoot van ZZS bekend is.