Referentieproject

Projectleider ZZS Noord-Nederland

Adviseur(s): Elise van Leest
Beleidsterrein: Veiligheid en justitie / Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Programmamanager Zeer Zorgwekkende Stoffen Noord-Nederland

De regering wil de Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS) uit de leefomgeving weren of ten minste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau brengen. Door een aantal incidenten in bedrijven is er verhoogde aandacht voor ZZS. In wet- en regelgeving staat dat een bedrijf verplicht is om emissies van de stof(fen) naar lucht en water te voorkomen en/of te beperken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil voor 1 januari 2021 helderheid hebben over de stand van zaken per provinciale organisatie. De provincies zijn daarvoor verantwoordelijk, de uitvoering is belegd bij de omgevingsdiensten.

Elise is programmamanager voor de realisatie van deze opgaven in Noord-Nederland met de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de omgevingsdiensten ODG, FUMO en RUDD. Zij werkt bestuurlijk en ambtelijk nauw samen met de provincies en de omgevingsdiensten. Elise stuurt actief op de gestelde (tussen)doelen, monitort de voortgang en activiteiten en zorgt voor de verbinding.

Op 1 januari 2021 is de ZZS-inventarisatie, zoals bedacht in het Plan van Aanpak, afgerond. Toch zijn de werkzaamheden dan nog niet afgerond. Het vraagt nog om de overdracht van informatie aan het RIVM, het informeren van het bestuur, terugkoppeling aan bedrijven en uitvoeren van de acties voortkomend uit de inventarisatie en het uitvoeren van de kwantitatieve analyse onder afvalbedrijven.