Programmamanager herijking SD

Programmamanager herijking sociaal domein gemeente Leeuwarden

Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Strategie en beleid
Rol adviseur / team: Programmamanager / procesregie
Adviseur(s): Eric Dorscheidt, Arthur Cremers en Frank van den Hoek

Programmamanager herijking sociaal domein gemeente Leeuwarden

Net als veel andere gemeenten heeft Leeuwarden bij de start van het nieuwe college van B&W in 2018 grote financiële tekorten in het Sociaal domein.

De gemeentesecretaris vroeg Eric Dorscheidt van KokxDeVoogd als programmamanager voor herinrichting van het Sociaal domein. De opgave was zorgen voor structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in het Sociaal domein vanaf 2020 door transformatie in ketenaanpak van WMO, Jeugd en BUIG. Onderdeel van de aanpak was het formuleren van een herziene koers, implementeren van een verbeteragenda en hernieuwen van regionale afspraken over inkoop voor WMO en Jeugdwet. Resultaat van onze inzet is een door de gemeenteraad vastgestelde nieuwe visie op de uitvoering Sociaal domein. Samen met het programmateam is de visie vertaald in een nieuwe uitvoeringsstructuur van gemeente, sociaal wijkteam en aanbieders.