Referentieproject

Programmamanagement Veenweide

Adviseur(s): Arthur Cremers
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Samenwerking en participatie / Bestuur en organisatie

Programmamanagement Veenweide

De provincie en Wetterskip Fryslan staan voor de opgave om de negatieve effecten van bodemdaling te stoppen; minder CO2-uitstoot, minder stikstof-uitstoot, minder schade aan funderingen, herstel van biodiversiteit, een aantrekkelijk leefklimaat en behoud van vitale landbouw. Het Rijk, de provincie en het Wetterskip hebben 65 miljoen euro beschikbaar als eerste aanzet voor de Veenweide-opgave in Fryslân. Het is uitdrukkelijk het doel om maatregelen samen met de samenleving te formuleren en uit te voeren.   
 
De opdracht
Het programmamanagement Veenweide Fryslân wordt verzorgd door KokxDeVoogd. Eerste doelstelling is het laten vaststellen van het Veenweideprogramma 2020 – 2030 in n Provinciale Staten, het Algemeen Bestuur van het Wetterskip en de betrokken Veenweidegemeenten. Het karakter van het programma verschuift in 2020 van beleidsvoorbereiding naar uitvoering. 25 medewerkers van de zes betrokken organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid samen in de programma-organisatie. Hiervoor worden de principes van het Agile werken gebruikt, is een heldere rolverdeling afgesproken en is zowel bestuurlijk als uitvoerend een werkklimaat van vertrouwen en resultaatgerichtheid bereikt. 

Het resultaat tot nu toe
Het programmamanagement Veenweide Fryslân is een prima voorbeeld van programmatisch werken in de praktijk; de maatschappelijke opgave is leidend en het resultaat gaat boven de verscheidene interne organisatiestructuren. In 2019 is de organisatie opnieuw ingericht. De eerste tranche van subsidie van € 9,5 miljoen is binnengehaald en de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse en het werkplan 2020 zijn vastgesteld. De opdrachtgevers hebben KokxDeVoogd gevraagd ook in 2020 het programmamanagement te verzorgen. De grootste opgaven voor 2020 zijn het vaststellen van het Veenweideprogramma 2020 – 2030, het behalen van een nieuwe subisidietranche van € 20 miljoen en het versnellen van de uitvoering in kansrijke gebieden.