Referentieproject

Professionalisering projectorganisatie VluchtelingenWerk Nederland

Adviseur(s): Dietmar Verbeek
Beleidsterrein: Cultuur en maatschappij
Adviesgebied: Bestuur en organisatie

Professionalisering projectorganisatie VW
 
Het Landelijk bestuur van VluchtelingenWerk Nederland wilde een plan van aanpak inclusief communicatieplan en projectbegroting voor uitwerking en implementatie van aanbevelingen voor professionalisering van de projectorganisatie. Het plan moest ruimte bieden om de aanbevelingen te wijzigen of aan te vullen.
 
Het opstellen van het plan van aanpak liep langs twee sporen. Het eerste spoor was het houden van semi-gestructureerde interviews met stakeholders van het landelijk bureau en de vijf regionale stichtingen. Het bespreken van inhoudelijke thema’s gaf zicht op de context van waaruit de aanbevelingen tot stand kwamen en hoe die geoperationaliseerd moesten worden. Het tweede spoor was de analyse van het rapport De projectorganisatie VluchtelingenWerk Nederland met als doel na te gaan in hoeverre de opgenomen aanbevelingen nog actueel waren, hoe deze moesten worden begrepen, en of en waarom aanvullingen of wijzigingen nodig zijn.
 
Het plan van aanpak is in januari 2019 opgeleverd. De in het plan voorgestelde wijziging in werkwijze en overlegstructuur bij de voorbereiding of ontwikkeling van projecten en de bijbehorende besluitvorming is ingrijpend. Voor de start van de uitvoering wordt nog met interne stakeholders gesproken.