Referentieproject

Procesbegeleiding vormgeving wijkteams gemeente Amersfoort

Adviseur(s): Ben Kokx / Jochem Boeke
Beleidsterrein: Sociaal Domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Procesbegeleiding vormgeving wijkteams gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort was in het kader van de drie decentralisaties op zoek naar een structurele oplossing voor inhoudelijke vormgeving en organisatorische inbedding van de elf wijkteams. Deze oplossing moest passen bij het Amersfoortse zorgsysteem dat door de gemeenteraad was vastgesteld. In dit systeem is een vooral regisserende rol voor de wijkteams weggelegd. Toen de vraag naar ons kwam was er een tijdelijk virtueel construct waarin de gemeente het management leverde en 25 zorgaanbieders de wijkteams bemensten met eigen medewerkers.
 
Onder leiding van Ben zijn samen met managers en medewerkers van de gemeente in enkele interactieve werksessies de functie, bedoeling en taken van de wijkteams verdiept. Er zijn randvoorwaarden geformuleerd waaraan de organisatorische inbedding vanuit het perspectief van de gemeente moet voldoen. Vervolgens zijn onder zijn leiding werksessies met vertegenwoordigers van de zorgaanbieders verschillende varianten voor de organisatorische inbedding uitgewerkt, gewogen en geprioriteerd. De gekozen voorkeursvariant heeft Ben uitgewerkt in een voorstel voor college en raad. Terwijl de besluitvorming liep heeft hij een implementatieplan opgesteld en Eric Dorscheidt aangedragen als gekwalificeerd kwartiermaker.
 
In deze opdracht heeft Ben zijn inhoudelijke kennis van Jeugd, WMO en Participatiewet voor de gemeentelijke uitvoering ingezet. Dat deed hij in combinatie met zijn vaardigheid stapsgewijs en transparant te werken aan een oplossing die voor partijen goed voelt en energie geeft. Hij heeft zijn rijke ervaring met het begeleiden van politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen effectief gebruikt.