Referentieproject

Procesbegeleiding verkenning intensivering/uitbreiding samenwerking schoolinstellingen Noord-Holland

Adviseur(s): Suzanne van de Bunt en Ben Kokx
Beleidsterrein: Cultuur en Maatschappij
Adviesgebied: Samenwerking en participatie 

Vraag van opdrachtgever

Het Clusius College, ROC Kop van Noord-Holland en Scholen aan Zee spraken over hun bestaande samenwerking en de wenselijkheid en mogelijkheden van een verdere intensivering en uitbreiding hiervan. Eind 2019 is daarbij ook gesproken over een mogelijke uitbreiding van deze samenwerking met het Martinuscollege. De vertegenwoordigers van de Colleges van Bestuur van de vier instellingen hebben eind 2019 besloten deze gesprekken te intensiveren met als doel helderheid te scheppen over de vraag hoe de samenwerking er in de (nabije) toekomst inhoudelijk, qua intensiteit en qua vormgeving uit zou kunnen zien, gezien de ontwikkelingen die op hun instellingen af komen en de context waarin zij opereren. Zij hebben KokxDeVoogd gevraagd deze verkenning te begeleiden middels het doorlopen van een kort-cyclisch proces.

Aard van de opdracht

Begin januari 2020 is een startbijeenkomst gehouden met leden van de Colleges van Bestuur van de vier instellingen. Door ieder van de instellingen is hun kijk op de stand van zaken rondom samenwerking in Noord-Holland toegelicht en een eerste oriëntatie op de toekomst gedaan. Wij hebben in dezelfde bijeenkomst een plan van aanpak gepresenteerd over hoe de intensivering en mogelijke uitbreiding van de samenwerking in een afgebakende periode verder verkend kan worden.

We zijn gestart met een documentanalyse en het in beeld brengen van de regionale context. Met ieder van de Colleges van Bestuur is de weken erna een separaat gesprek gevoerd over  vier kernvragen. De bevindingen zouden in een rondetafelgesprek gedeeld zijn, maar gezien de corona-maatregelen was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Daarom zijn de bevindingen in afzonderlijke gesprekken met de Colleges van Bestuur gedeeld, waarna een gezamenlijk handelingsperspectief is verkend.

Resultaat

Deze verkenning heeft de Colleges van Bestuur tot het inzicht gebracht dat samenwerking met anderen steeds noodzakelijker wordt om de maatschappelijke opdracht als onderwijsinstellingen goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze analyse heeft geleid tot een tweeledig handelingsperspectief die de instellingen de komende jaren voor zich zien en waarmee zij aan de slag gaan.