Referentieproject

Procesbegeleider besluitvorming I&A samenwerking waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland

Adviseur(s): Ben Kokx / Bart Geerdink
Beleidsterrein:
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Procesbegeleider besluitvorming I&A samenwerking waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland

De directies van beide waterschappen hebben een extern onderzoek laten doen naar intensievere samenwerking op het terrein van Informatie & Automatisering. Het onderzoeksrapport bevatte veel informatie maar was niet rijp voor bestuurlijke besluitvorming. Belangrijke informatie om een dergelijk ingrijpend besluit te kunnen nemen ontbrak of was onvoldoende uitgewerkt en heldere beslispunten ontbraken.
 
Onder leiding van Ben is in een interactief proces met de secretaris-directeuren en een aantal medewerkers in twee maanden door hem een integraal beslisdocument, een oplegger voor de besturen en een adviesaanvraag voor de OR’en opgesteld. Zo is duidelijkheid ontstaan over de samenwerkingsambities en –filosofie, taken, financiële, fiscale, juridische, personele en organisatorische aspecten, een passende governance en het implementatieproces. Hij maakte ook een spoorboekje voor het inrichtingsproces van de samenwerking.
 
Ben heeft in deze opdracht zijn gidsende rol gecombineerd met zijn analyserende en ordenende kwaliteiten en zijn inhoudelijke kennis en ervaring over het inrichten van samenwerkingsarrangementen in het publiek domein. Hij kent de bestuurlijk belangrijke punten en weet die op te lossen. Hij heeft gezorgd voor draagvlak en toegewerkt naar een concreet resultaat waar de waterschappen verder mee kunnen.