Referentieproject

Organisatorische inbedding en governance programmadirectie HWBP

Adviseur(s): Ben Kokx / Roos Molendijk
Beleidsterrein: Fysieke Leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Samenwerking en participatie

Organisatorische inbedding en governance programmadirectie HWBP

Vraag van opdrachtgever:
Ondersteun bij de doorontwikkeling van de programmaorganisatie HWBP (onderdeel van RWS dat werkt voor RWS en alle waterschappen) door het vraagstuk van invulling van het gezamenlijk eigenaarschap, de organisatorische inbedding en de governance, mede in samenhang met de in de maak zijnde bestuurlijke Alliantieprincipes, uit te werken. En begeleidt het proces van bespreking en besluitvorming in de stuurgroep en daarna binnen RWS en de waterschappen over de gekozen uitwerking.
 
Aard van de opdracht:
De opdracht ging in de kern over samenwerking tussen de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), hiërarchisch onderdeel van RWS en de 21 autonome waterschappen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onder andere dijkversterkingsprojecten, rivierlopen en overloopgebieden en daar 50% van de kosten van betalen.  Een samenwerkingsvraag dus op het niveau van het Rijk als stelselverantwoordelijke met andere overheden die voor realisatie aan de lat staan en daarmee nogal uniek.
De over de uitvoering van het HWBP in het verleden gemaakte samenwerkingsafspraken leverde verschillende problemen op: een bemensingsprobleem van de programmadirectie door de afspraak dat deze voor 50% met medewerkers van RWS en voor 50% met medewerkers van de waterschappen zou worden bemenst, een aanbestedingsprobleem omdat beschikbaar stellen van medewerkers vanuit de waterschappen aan RWS aanbestedingsplichtig is en een aansturingsprobleem omdat de zeggenschap van de programmadirectie over de geplaatste medewerkers van de waterschappen niet goed geregeld was.

De opdracht is in werkgroepverband uitgevoerd met de twee programmadirecteuren HWBP, stafdirecteur bedrijfsvoering RWS, adjunct directeur UvW en 3 secretaris-directeuren van verschillende waterschappen. De stuurgroep werd gevormd door de DG RWS en de dijkgraaf van een waterschap.
 
Resultaat:
Er zijn nadere afspraken gemaakt om de drie gesignaleerde problemen het hoofd te bieden. Het werkgeverschap vanuit de waterschappen die medewerkers leveren is gebundeld ondergebracht bij de Unie van Waterschappen, (niet 21 werkgevers, maar 1), de samenwerking is uitgewerkt in de vorm van een publiek-publieke samenwerking als bedoeld in de Aanbestedingswet , zodat beschikbaar stellen van medewerkers van waterschappen kan zonder te hoeven aanbesteden  en er is een mandaat vastgelegd voor de programmadirecteuren HWBP. Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst (getekend door 21 waterschappen, RWS en UvW) en een uitwerkingsovereenkomst , getekend tussen de UvW en RWS