Referentieproject

Onderzoek praktische toepasbaarheid kwaliteitscriteria 6 BRZO OD’en

Adviseur(s): Elise van Leest
Beleidsterrein: Fysieke leefomgeving
Adviesgebied: Bestuur en organisatie 

Onderzoek praktische toepasbaarheid kwaliteitscriteria 6 BRZO OD’en

In Nederland zijn zes gespecialiseerde omgevingsdiensten belast met de uitvoering van de VTH-taken – vergunningverlening, toezicht en handhaving – voor de risicovolle industriële bedrijven (Brzo-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen).
 
Om de kwaliteit van het toezicht te borgen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Deze kwaliteitscriteria stellen eisen aan inspecteurs ten aanzien van de deskundigheid (opleiding, kennis, werkervaring) en de organisatorische borging (tijdsinzet, aantal audits).
 
De afgelopen jaren zijn in verschillende gremia tal van gesprekken gevoerd over de opzet, inhoud en werking van de kwaliteitscriteria. Ook met het in werking treden van de wet VTH in 2016 zijn er vragen over de praktische toepasbaarheid van de kwaliteitscriteria en de ruimte die wet- en regelgeving daarin biedt. KokxDeVoogd is gevraagd door de zes BRZO omgevingsdiensten om een onderzoek uit te voeren naar de praktische toepasbaarheid van de kwaliteitscriteria en de werking in praktijk vanuit het perspectief van de BRZO-taakuitvoering door de zes BRZO omgevingsdiensten. Het resultaat van dit onderzoek is meer grip op de praktische toepasbaarheid van de kwaliteitscriteria en een aantal adviezen hoe de kwaliteit binnen de zes diensten beter geborgd kan worden.