Referentieproject

Kwartiermaker Wijkteams SD Amersfoort

Adviseur(s):  Eric Dorscheidt
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Bestuur en organisatie / Strategie en beleid

Kwartiermaker Wijkteams Sociaal Domein Amersfoort

Amersfoort heeft een stichting opgericht voor Sociale Wijkteams. Eric Dorscheidt van KokxDeVoogd heeft als kwartiermaker en bestuurder de organisatie ingericht en werkend gekregen. Daarbij is de juridische vormgeving - quasi-inbesteding - aangestuurd en gerealiseerd. De organisatie is op basis van een visie ingericht. Daar hoorde een wervingsproces voor 130 fte bij. De inrichting van de begroting en het realiseren van ICT-ondersteuning waren ook belangrijk in de kwartiermakersrol, net als werving en selectie van de directeur-bestuurder van de stichting. Eric was als kwartiermaker voorzitter van de overlegtafel met aanbieders en moederorganisaties van de medewerkers die uiteindelijk in dienst traden van de stichting. Op de afgesproken datum is de organisatie gestart en zijn de doelen voor wat betreft bemensing, financiën, werkprocessen en ICT gerealiseerd.