Referentieproject

Implementatie toekomstvisie SVHW

Adviseur(s): Dietmar Verbeek / Arthur Cremers
Beleidsterrein: Strategie en beleid
Adviesgebied: Belastingen en financiën

Implementatie toekomstvisie SVHW

Vraag van opdrachtgever:
In de doorontwikkeling van SVHW naar een procesgerichte organisatie hebben we met hen in een eerdere opdracht een belangrijk fundament gelegd. In een routekaart stonden de eerste stappen en de te volgen werkwijze  opgenomen richting het beoogde einddoel.  
SVHW heeft ons gevraagd om hen bij het nemen van deze eerste stappen te begeleiden.
 
Aard van de opdracht:
Deze begeleiding geven we vorm door het  innemen van  twee rollen. Rollen die verband houden met de werkwijze zoals die in de routekaart staat verwoord en die congruent en consistent is met de filosofie van procesgericht werken. In nauw overleg met de organisatie van SVHW is gekozen voor een Agile manier van implementeren. Dit betekent dat de kaders vaststaan, maar dat de uitvoering en fasering in korte ‘sprints’ gebeurt, zodat er bewust wordt geleerd en kan worden bijgestuurd.

De eerste rol die we vervullen betreft de rol van ‘scrum master’. De ‘scrum-master’ begeleidt de in te stellen ‘bouwteams’ in de uitvoering van hun opdracht en de tijdige oplevering daarvan. Wekelijks werken zij aan de verschillende onderdelen van de hoofdprocessen van de organisatie, waarbij de systematiek van lean centraal staat.

De tweede rol ziet toe op het houden van overzicht op het verloop van de organisatieontwikkeling als geheel, het monitoren daarvan, gecombineerd met de inzet van HR expertise. Deze rol is  belegd binnen het ingestelde adviesteam. Het bestaande managementteam van SVHW vervult de rol van  opdrachtgever voor een bouwteam, of meer in agile termen, de rol van Product-owner. Om de manier van werken en de daarbij horende taal en basisvaardigheden met elkaar eigen te maken  is door alle betrokkenen een Orange-belt training gevolgd.
 
Resultaat:
Gestart is met het bouwteam dienstverlening. De fasering van Define, Measure, Analyse, Improve en Control staat daarbij centraal.
In de praktijk betekent dit een heel andere manier van werken voor de medewerkers van SVHW. De opdracht is nog in uitvoering maar is door de coronacrisis noodgedwongen ‘op hold’  gezet. Dit omdat het werken met elkaar, en zeker binnen een bouwteam om veel interactie vraagt tussen de teamleden onderling. Leren van en met elkaar, het geven van feedback, en de toeppassing van nieuwe werkvormen zijn belangrijk om als team(s) te kunnen samenwerken, groeien en presteren. Dit doel kan niet worden bereikt met  het voeren van overleg op afstand met inzet van ICT middelen en software, zoals  MS Teams of  ZOOM.
 
De uitvoering van de opdracht wordt zodra dat mogelijk is weer opgestart.