Referentieproject

Beleidsplan Schuldhulpverlening Culemborg

Adviseur(s): Suzanne van de Bunt en Eric Dorscheidt
Beleidsterrein: Sociaal domein
Adviesgebied: Strategie en beleid

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Culemborg wilde de effectiviteit van haar schuldhulpverlening verder verbeteren. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening (2012-2015) was daarom in 2018 aan actualisering toe. KokxDeVoogd is gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening. In juli 2019 was het nieuwe beleidsplan gereed voor vaststelling door het college en de gemeenteraad.  Specifiek is aandacht gevraagd voor:

  • Vroegsignalering;
  • Cijfermatige analyse  voor wel/niet zelf uitvoeren bewindvoering, en
  • Mogelijkheden van saneringskredieten voor problematische schulden.

Aard van de opdracht

We startten met een data-analyse, als input voor beleidsplan schuldhulpverlening. We spraken met maatschappelijke partners over de ambities voor het beleidsplan schuldhulpverlening en vroegsignalering. We voerden een cijfermatige analyse uit op basis waarvan een advies voor het al dan niet zelf uitvoeren van bewindvoering is uitgebracht. In mei is een stadsgesprek gehouden. We stelden een advies op voor vroegsignalering en het concept beleidsplan schuldhulpverlening. Het beleidsplan is opgesteld met gebruik van het kwaliteitskompas van Movisie, waarna de gemeente de vormgeving van het beleidsplan heeft gedaan. KokxdeVoogd heeft samen met de gemeente ook de beslisdocumenten voor college en raad zijn opgesteld.

Resultaat van de opdracht

Het resultaat van deze opdracht is een vastgesteld beleidsplan schuldhulpverlening, met adviezen bewindvoering en vroegsignalering ter kennisgeving aan raad.