Referentieproject

Begeleiding Interbestuurlijke werkgroep Financiën

Adviseur(s): Norbert de Blaay/ Elise van Leest en Ben Kokx 
Beleidsterrein: Fysiek domein
Adviesgebied: Strategie en beleid

Vraag van opdrachtgever

In de besluitvorming over de invoering van de Omgevingswet zijn interbestuurlijk tussen Rijk, VNG, IPO en UvW afspraken gemaakt over het monitoren en evalueren op verschillende momenten in de tijd van de financiële effecten (kosten en baten) van deze stelselwijziging. Eerste stap is het maken van een integraal financieel beeld, dat deels een actualisatie is van het beeld dat in 2015 is geschetst. Hier spelen allerlei belangen tussen de koepels en de wetgever die niet altijd synchroon lopen of soms zelfs tegengesteld zijn. De Interbestuurlijke Werkgroep Financiën is verantwoordelijk voor het komen tot een integraal beeld van wat de verwachte financiële effecten van de Omgevingswet zijn. Dat beeld moet op 1 november 2019 gereed zijn. Genoemde partijen  waren op zoek naar een onafhankelijk voorzitter van de werkgroep en een procesbegeleider voor het bestuurlijke proces rondom deze werkgroep. In de context van de werkgroep is er veel bestuurlijke dynamiek, onder andere over de invoeringsdatum van de wet. Ook is belangrijk dat de uitkomsten van het onderzoek dat de werkgroep nu doet kan rekenen op herkenning en draagvlak van genoemde partijen. Met het oog daarop zochten zij ook een procesbegeleider.

 

Aard van de opdracht

Wij hebben deze vraag als volgt ingevuld.  De functie van procesbegeleider en onafhankelijk voorzitter hebben we vanwege de samenhang die we zien gecombineerd ingevuld. Ons inziens was het nodig om naast een onafhankelijk voorzitter ook een secretaris van de werkgroep aan te stellen, die het onderzoek coördineert en de werkgroep op inhoud adviseert. Norbert de Blaay (tot 1 sept 2020 door Ben Kokx) heeft de rol van procesbegeleider en onafhankelijk voorzitter op zich genomen en Elise van Leest (tot 1 sept 2020 door Norbert de Blaay) de rol van secretaris. Vanuit die rollen begeleiden wij het onderzoek en zorgen wij voor informatievoorziening, verbinding, afstemming en draagvlak in de bestuurlijke netwerken die rondom de invoering van de Omgevingswet landelijk functioneren, met als belangrijkste de Programmaraad en het OGB.