KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Referentie Sociale Wijkteams Amersfoort

Voor de gemeente Amersfoort hebben wij geadviseerd over de (juridische) vormgeving van de Sociale Wijkteams. Centraal daarbij stond de wijze waarop de samenwerking tussen gemeente en wijkteams effectief kan zijn. Vervolgens heeft een kwartiermaker van KokxDeVoogd de nieuwe organisatie gebouwd in nauwe samenwerking met gemeente en zorgaanbieders.

De opdracht voor de gemeente Amersfoort is een mooi voorbeeld van toepassing van door ons ontwikkelde modellen: het Ruitmodel en het Bestuurlijk Afwegingsmodel.

Het proces van eerste initiatief over de samenwerking in de wijkteams tot daadwerkelijke realisatie van de nieuwe organisatie is een voorbeeld waarbij het door KokxDeVoogd ontwikkelde Ruitmodel is toegepast. De adviseurs van KokxDeVoogd zijn betrokken geweest vanaf het moment waarop de doelen en ambities in beeld gebracht werden (de zgn. Strategiefase), vervolgens zijn de plan-, ontwerp- en implementatiefase door ons begeleid.

Bij de advisering over het ontwerp van het wijkteam hebben we gebruik gemaakt van het bestuurlijk afwegingsmodel dat door KokxDeVoogd is ontwikkeld voor deze samenwerkingsvraagstukken. Dit model helpt om de taken, motieven en waarden van de samenwerking in beeld te brengen.

Voor de uiteindelijke implementatie van de nieuwe organisatie is allereerst een implementatieplan opgesteld. In het proces voor de totstandkoming maakten we gebruik van een kernteam met daarin vertegenwoordigers van de gemeentelijke opdrachtgever op het gebied van HRM, juridisch, financiën, facilitair (waaronder ICT en huisvesting) en beleidsinhoud. De zorgaanbieders waren vertegenwoordigd in een zogenaamde overlegtafel waarbij met name de personele overgang onderwerp van gesprek was. Ook zijn door de kwartiermaker gesprekken gevoerd met vakorganisaties en de medezeggenschapsorganen.  

Eric Dorscheidt, de kwartiermaker, is zeer goed ingevoerd in de vormgeving van wijkteams voor ondersteuning aan inwoners. Hij heeft in meerdere gemeenten samen met KokxDeVoogd collega’s geadviseerd over de juridische vorm, de werkwijze, de organisatorische vorm en de doorontwikkeling van wijkteams. Ook is hij in meerdere gemeenten als procesbegeleider verantwoordelijk geweest voor oprichting, inrichting, bemensing en werkend krijgen van de vaak nieuwe organisaties.

Het team dat deze opdracht uitvoerde, bestond naast Eric Dorscheidt uit: Jochem Boeke, Marie-Thérèse Seignette en Saskia de Boer.

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.