De gewijzigde Wgr: keuzes, keuzes, keuzes!  

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijziging van de wet vraagt een wijziging van alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland. En dat is meer dan slechts een administratieve exercitie, menen adviseurs en specialisten Wgr Guido Lafeber, Sjouke Elsman en Matthias Blankesteijn van KokxDeVoogd. Het biedt namelijk ook kansen voor raadsleden, statenleden en het algemeen bestuur (AB) van waterschappen. Welke dit zijn lees je in dit interview. 
 
Wat wil de wetgever met wijziging van de Wgr bereiken? 
MB: ‘Met de wijzigingen in de Wgr beoogt de wetgever vooral om de positie van vertegenwoordigende organen te versterken. Concreet betekent dit dat de nieuwe wet tot meer grip voor raadsleden, statenleden en leden van het AB van waterschappen moet leiden’. 

Foto_Blog_Keuzesverkleind.JPG
 Team Wgr in conclaaf. Van links naar rechts: SE, GL en MB.

Welke verplichte elementen zitten er in wijzing? 

SE: Om deze ‘versterking’ te bereiken worden er diverse wijzigingen doorgevoerd: zo wordt onder andere een verplichting geïntroduceerd om in de gemeenschappelijke regeling (GR) afspraken te maken over welke besluiten van het bestuur vatbaar zijn voor een zienswijze van de gemeenteraden, dient de regeling nu afspraken te bevatten over of, en zo ja, op welke wijze belanghebbenden de mogelijkheid krijgen tot inspraak en krijgen raden de mogelijkheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen. En die nieuwe mogelijkheden vragen keuzes’.  
 
Wat voor keuzes moet je dan aan denken? 
SE: ‘Neem de afspraken over evaluatie van de regeling. Met de nieuwe Wgr is het verplicht om in de regeling afspraken te maken over het evalueren van het functioneren van de regeling. Maar waar richt je die evaluatie op? En hoe, en op welke wijze evalueer je? Dat vraagt om een zorgvuldig keuzeproces, waarin directie, ambtelijke vertegenwoordiging, colleges maar ook zeker de raden een plek moeten hebben’.  
 
Een ander voorbeeld is de bepaling dat in de regeling afspraken dienen te worden gemaakt over uittredingsvoorwaarden.  
 
GL: ‘Dat klinkt technisch, maar dat is het niet. Want welke afspraken maak je in het geval van uittreding over personeel, contracten, huisvesting en investeringen? Zijn de huidige afspraken nog wel actueel? En hoe gaan we om met het ‘’gedeeltelijk uittreden’’, waarbij een deelnemer een deel van de taken terughaalt? Hier moet nu vooraf met elkaar over nagedacht worden, en deze afspraken moeten worden vastgelegd in de regeling. Dat vraagt wel dat er zowel op het niveau van de deelnemers als op het niveau van de regeling het goede gesprek hierover wordt gevoerd’. 
 
Is de deadline van 1 juli 2024 goed te doen? 
MB: ‘Uiterlijk 1 juli 2024 moeten gemeenschappelijke regelingen aangepast zijn aan de nieuwe Wgr. Dat klinkt nog redelijk ver weg. Maar vergis je niet want dat is het niet! Een zorgvuldig proces, gericht op draagvlak onder de deelnemers vraagt tijd. Daarnaast moet met de nieuwe Wgr de gewijzigde tekst van een collegeregeling ook al voor zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd worden. Deze zienswijzen moeten verwerkt worden, en pas daarna kan aan de raden gevraagd worden om instemming en toestemming te verlenen om de regeling te wijzigen. Al met al ben je met zo’n proces al snel een half jaar verder’.   
 
Heeft u vragen over het wijzigen van uw regeling?
Wij helpen u graag! Neem voor een vrijblijvend eerste gesprek contact met ons op. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in bestuurskundige, procesmatige, juridische en inhoudelijke vraagstukken. 

De expertise van KokxDeVoogd  
KokxDeVoogd is gespecialiseerd in het oprichten, evalueren, doorontwikkelen en het beëindigen van samenwerkingsverbanden. Bij de processen die wij begeleiden zijn wij altijd gericht op uitkomsten die breed gedragen worden onder de deelnemers en juridisch solide zijn. 

  • Wij geven op overzichtelijke wijze weer met welke keuzes u te maken heeft;
  • Wij richten een integraal proces in waarin alle betrokken actoren een duidelijke rol hebben;
  • Wij begeleiden het samenwerkingsverband, ambtenaren en bestuurders bij het maken van deze keuzes;
  • We hebben vroegtijdig oog voor de positie van raden en colleges in het besluitvormingstraject.

Het resultaat hiervan is dat uw regeling met één besluitvormingsronde juridisch (wet) én inhoudelijk (realiteit) weer jaren meekan. 

Meer lezen?
Aan de slag met de wijziging van de Wgr, geen tijd te verliezen!

Delen via: