Datum | 22-05-2018
Auteur | Elise van Leest
Adviseur Procesregie
e.vanleest@kokxdevoogd.nl
06 - 41 12 07 28

 
 
Zes adviezen voor een sluitende beleidscyclus in het fysieke domein

Wijzigingen in het fysieke domein zoals oprichting omgevingsdiensten, gewijzigde Wabo, Verordening Kwaliteit VTH etc. hebben als doel: verbeteren kwaliteit, professionaliseren en uniformeren vergunningverlening, toezicht en handhaving én versterken samenwerking. Door deze ontwikkelingen zijn beleid en uitvoering steeds meer op elkaar aangewezen. Een ontwikkeling die die Omgevingswet nog meer versterkt. In praktijk zie ik dat gemeenten en provincies minder kennis en kunde in huis hebben om richting te geven aan de uitvoering. In dit blog geef ik daarom zes adviezen om tot een sluitende Big-8 cyclus in het fysieke domein te komen.

Beleidscyclus fysiek domein

Een complexe opgave voor gemeenten en provincies
Eén van de conclusies van de commissie Mans in 2008 was dat de schaal waarop handhaving van het omgevingsrecht plaatsvond voor veel gemeenten te klein was. Daarom is bij wet verplicht gesteld een aantal uitvoerende taken (basistakenpakket) onder te brengen in een omgevingsdienst. De overdracht van taken naar omgevingsdiensten leidde met name bij kleinere gemeenten tot een afname van kennis en kunde. Beperkte formatie moet taken die niet bij de Omgevingsdienst zijn ondergebracht uitvoeren én beleid formuleren. Hierdoor is beleidsontwikkeling een complexe zaak.

Kanteling Big-8
De gewijzigde Wabo bepaalt dat op regionaal niveau voor basistaken nog maar sprake mag zijn van één uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid en beschrijft procescriteria die eisen stellen aan de beleidscyclus van provinciale- en gemeentelijke organisatie voor het verrichten van omgevingsrecht taken. De cyclus beleid-uitvoering volgt de zogeheten Big-8, waarin het proces van beleid maken, programmeren, uitvoeren en evalueren inzichtelijk wordt gemaakt in twee boven elkaar staande cirkels. Lange tijd was er een duidelijke lijn te trekken tussen de boven- (de strategische cyclus) en de onderkant van de Big-8 (de operationele cyclus). Het afgelopen jaar is, mede door wijzigingen in wet- en regelgeving, een kanteling van de Big-8 zichtbaar.

Een weg met veel variabelen
Opdrachtgevers van KokxDeVoogd zijn aan de slag met het opstellen van het regionale uitvoerings- en handhavingsbeleid en bevinden zich in verschillende stadia. Tal van vragen komen aan de orde: Wat wordt de scope van het beleid? In hoeverre leidt dit uniforme beleid tot een verhoging van mijn deelnemersbijdrage? Op welke onderdelen heb ik nog bestuurlijke afwegingsruimte? Waar zitten raakvlakken met de komst van de Omgevingswet? Een weg met veel variabelen, waarbij iedere regio andere keuzes maakt om bij zijn of haar bestemming te komen. Om deze weg succesvol te bewandelen en tot een sluitende beleidscyclus te komen, draag ik hieronder een aantal adviezen aan:

1. Bepaal de ambities (bijvoorbeeld beleidsprioriteiten en bestuurlijke afwegingsruimte).

2. Betrek de uitvoering tijdig bij het opstellen van beleid, zonder dat de uitvoering op de stoel van de beleidsbepaler gaat zitten.

3. Betrek college en raad tijdig bij het opstellen van onderdelen van het beleid (probleemanalyse, naleefstrategie), dit vergroot het draagvlak en de betrokkenheid.

4. Stel beleid op dat meer is dan een theoretisch kader, stel meetbare doelen op, maak keuzes inzichtelijk en formuleer heldere prestatie-indicatoren.

5. Stem het beleid niet alleen af met de interne organisatie en de omgevingsdienst, maar betrek ook andere ketenpartners zoals de Veiligheidsregio, waterschap, politie en het OM.

6. Zorg voor de implementatie van het beleid, maak hierbij gebruik van een plan van aanpak (spoorboekje).

Herkenning? Verbazing? Interesse? Mocht u na het lezen van dit blog uw verhaal willen delen, nieuwsgierig zijn geworden naar de bijdrage die ik kan leveren aan uw opgaven of naar de opdrachten die KokxDeVoogd uitvoert dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Elise van Leest
Adviseur Procesregie
e.vanleest@kokxdevoogd.nl
06 - 41 12 07 28