Wijkveiligheid in “de staat van morgen”

Volgens de media verliest de Politie de grip op de wijk maar er is meer aan de hand. Als gevolg van onder meer de decentralisatie en transformatie binnen het sociaal domein, de reorganisatie bij de Nationale Politie, en bezuinigingsronden bij verschillende diensten en domeinen verliezen we als maatschappij in ruimere zin de grip op de wijk. Neem daarbovenop de Coronacrisis en we kunnen stellen dat er binnen het wijkveiligheidsdomein in Nederland veel aan de hand is. In de frontlinie opereren steeds minder professionals. Jeugdwerkers zijn weggesaneerd, wooncoöperaties bezuinigden op de wijkconsulenten en reduceerden leefbaarheidsactiviteiten in de wijk, de wijkagent van politie is nog sporadisch in de wijk zichtbaar en aanspreekbaar.

Gemeenten hebben veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen, ontvangen daarvoor minder financiële middelen en hebben daarom de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen op de budgetten voor wijkgericht werken. Door deze factoren wordt de kloof tussen de lokale overheid en de burger in de wijk groter en loopt de wijk, gezien vanuit sociaal-, fysiek- en veiligheidsperspectief, achteruit. Individualisme en eigen richting liggen op de loer.

Aanwezigheid in de wijk verwatert

Door de afwezigheid van enige vorm van een georganiseerde wijkaanpak hebben we de afgelopen jaren een exponentiële incidentengroei zien plaatsvinden op onderwerpen die vallen onder de thema’s jeugdoverlast, vernieling en leefbaarheid. Deze zijn direct zichtbaar. Maar ook op het eerste oog “onzichtbare” thema’s als ondermijning, mensenhandel, eenzaamheid en personen met verward gedrag komen steeds meer voor. In iedere wijk zijn wel voorbeelden te vinden die onder één of meerdere van deze thema’s vallen. Je moet ze alleen wel zien!

Integrale wijkaanpak

Onderzoeken onderstrepen het belang en de urgentie van een integrale, langjarige maatwerkaanpak per wijk. Het gaat daarbij om een aanpak die begint bij bewoners, ondernemers en professionals in de wijk. Samen met de gemeente weten zij het best wat in hun wijk nodig is en welke aanpak werkt. Binnen Nederland zijn er al veel initiatieven, gericht op een integrale aanpak van de leefbaarheid en veiligheid, maar extra inspanningen zijn in de staat van morgen vereist.

Een integrale wijkaanpak vraagt continue aandacht van het lokale bestuur om een stevige rol te vervullen ten aanzien het gevoerde veiligheidsbeleid. Daarbij is het absoluut noodzakelijk om extra financiën vrij te maken om de wijkaanpak voor de langere termijn te verstevigen. Een gedegen wijkaanpak heeft niet alleen een direct effect op de criminaliteitscijfers en de veiligheidsbeleving van burgers in de wijk maar is ook onlosmakelijk verbonden aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan het economisch-, sociale- en fysieke domein binnen Uw gemeente.

Hoe ziet het veiligheidsbeleid in Uw gemeente eruit in de staat van morgen?

Het realiseren van een integrale wijkaanpak vraagt om een heroriëntatie en op bezinning van ieders verantwoordelijkheden en rollen in de wijk. Leefbaarheid en veiligheid in de wijk zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van (semi-) publieke- en private- maatschappelijke-, commerciële organisaties en burgers . Helemaal in deze tijd, waarin de media met regelmaat bol staan over het feit dat de politie haar grip op de wijk verliest, een zorgelijke ontwikkeling die de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.

Een team van professionals in de frontlinie waaronder goed opgeleide (wijk)boa’s als partner in de integrale wijkaanpak lijkt een logisch gevolg van deze ontwikkeling. Een wijkboa kan een signalerende en adviserende functie vervullen en zorgt voor een goede gemeentelijke informatiepositie in de wijk.

De maatschappelijke doelstelling van de nieuwe Omgevingswet, een gezonde en veilige leefomgeving en deze in stand houden kan hiertoe bijdragen.

De grote vraag blijft: hoe benut je de kansen die er zijn? Hoe laat je medewerkers in het fysieke, sociale en veiligheidsdomein dezelfde taal spreken en de opgaven op elkaar aansluiten? Hoe kun je de burger in positie brengen als belangrijke schakel in dit geheel? Met andere woorden, wat is nodig om een wijk in positieve zin weer duurzaam in de lift te krijgen zodat het weer prettig wonen, werken en recreëren is in diezelfde wijk.

Aanpak

Gemeenten zullen de komende jaren het thema Leefbaarheid en Veiligheid moeten (her)prioriteren en in de aanpak hiervan een gedegen regie moeten gaan voeren. Gelet op de genoemde, maatschappelijke maar ook criminele, ontwikkelingen lijkt een herbezinning en een gedegen aanpak op dit thema niet eens meer een keuze maar een absolute must. Wegkijken en niets doen zijn geen optie.

Herkenning? Verbazing? Interesse?

Mocht je na het lezen van dit artikel je verhaal willen delen, nieuwsgierig zijn geworden naar de bijdrage die wij u kunnen leveren of naar de opdrachten die KokxDeVoogd uitvoert, dan nodigen wij je van harte uit contact op te nemen.