Ben Kokx
Partner/Adviseur
b.kokx@kokxdevoogd.nl
06 - 55 36 47 98

 
 
Governance Code Cultuur 2019

Tijdens een symposium van Cultuur + Ondernemen op 5 november jl. is de Governance Code Cultuur 2019 overhandigd aan de Minister van OCW. Aan de totstandkoming ervan heeft Ben Kokx van ons bureau de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd.
 
De Governance Code Cultuur 2019 borduurt voort op de ontwikkeling van governance in de culturele sector in de afgelopen jaren. Wij zien nieuwe vraagstukken opkomen en al bestaande dilemma’s zich urgenter manifesteren. Dat stelt andere eisen aan goed bestuur en professioneel toezicht. De nieuwe Code biedt daarvoor een handreiking.Nieuwe vraagstukken en urgentere dilemma’s

1.     Culturele organisaties hebben groeiende ambities waardoor het veld van belanghebbenden diverser en complexer wordt.
Dat vraagt van culturele organisaties om die ambities in samenspraak met relevante belanghebbenden uit te werken en om te zetten in resultaten.
Dat betekent ook dat organisaties vaker met verschillende typenfinanciers te maken hebben (publieke en private partijen). Dat vergroot de complexiteitvan besturen en toezichthouden.
Het vraagt om aanpassing van de spelregels om zo de maatschappelijkedoelstelling en artistieke integriteit van culturele organisaties te waarborgen en risico’s aanvaardbaar te houden.
 
2.     Er heerst soms ook verwarring over de taakverdeling tussen bestuur en toezicht. Een scherpere afbakening van de verschillende rollen is gewenst om rolverwarring of zelfs rolvermenging te voorkomen.
En het gaat ook wel eens mis op het punt van integriteit en belangenverstrengeling.
Dat maakt het noodzakelijk spelregels af te spreken ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling en als dit zich voordoet deze te beheersen en zo snel mogelijk op te lossen.
 
Deze ontwikkelingen bepalen de manier waarop goed bestuur en professioneel toezicht de komende tijd het beste vorm krijgt. Bijgaande Governance Code biedt daarvoor nieuwe inzichten en inspiratie.
 
Governance Code Cultuur 2019  
 
Mocht u na het lezen van de Governance Code Cultuur 2019 nieuwsgierig zijn naar de bijdrage die wij kunnen leveren aan uw opgave rondom goed bestuur en professioneel toezicht  of naar de opdrachten die KokxDeVoogdop dit terrein of andere terreinen uitvoert, dan nodigen wij u van harte uit met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Ben Kokx
Partner/Adviseur
b.kokx@kokxdevoogd.nl
 088 - 116 40 00
 06 - 55 36 47 98