Datum | 06-09-2019
Auteur | Ben Kokx
b.kokx@kokxdevoogd.nl
06- 55 36 47 98

 
 
Drie rode draden uit de waterschapsakkoorden

Met veel publiciteit zijn in de provincies de nieuwe besturen van start gegaan. Stilletjes zijn in den lande al eerder de meeste Waterschapsbesturen begonnen. Minder media-aandacht, maar de opgave waar de Waterschappen voor staan is minstens zo relevant. Ik heb alle beschikbare bestuursakkoorden geanalyseerd en wil een aantal interessante rode draden met jullie delen.

1. Opgavegericht en duurzaam
We beginnen maar meteen met een belangrijke constatering; de wateropgave wordt steeds belangrijker in Nederland. Traditioneel vonden de waterschappen vooral hun identiteit in droge voeten. In de bestuursakkoorden van de vorige bestuursperiodes is daarna nadrukkelijk – mede onder impuls van de Deltacommissaris – de waterveiligheid aan toegevoegd. En in de nieuwe akkoorden komt als belangrijkste thema een duurzaam watersysteem naar voren.

Het is duidelijk dat de wateropgave in ons land veel complexer is geworden de afgelopen jaren. Nederland wordt geconfronteerd met bodemdaling, verzilting en zowel vernatting als verdroging door klimaatverandering. Deze factoren zorgen ervoor dat de oorspronkelijke balans tussen waterberging en waterbenutting – bijvoorbeeld via het IJsselmeer – steeds meer onder druk komt te staan.

2. (interbestuurlijke) samenwerking
Samenwerking wordt steeds belangrijker en de bestuursakkoorden beschrijven duidelijk dat zij sterk willen inzetten op samenwerking. In de waterketen, bijvoorbeeld met agrariërs, gemeenten en waterleidingbedrijven, en buiten de keten, met provincies en maatschappelijke partijen, bijvoorbeeld in het kader van de regionale energie strategie (RES).

De wateropgave laat zien dat de waterschappen elkaar – en de provincies en gemeenten – steeds harder nodig hebben. De maatschappelijke inzet bij de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving wordt steeds groter. Simpelweg opschrijven ‘peil volgt functie’ volstaat niet meer. Uit de bestuursakkoorden blijkt dat de Waterschappen nadrukkelijker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Het beschermen van weidevogels is geen watertaak, maar steeds meer waterschappen voelen zich wel degelijk aangesproken om rekening te houden met – in dit geval – biodiversiteit.
 
3. Digitalisering
Een derde bijzondere trend is de digitalisering die binnen de overheid steeds verder doorzet, ook in Waterschapsland. Er wordt de komende bestuursperiode meer geld vrijgemaakt voor digitalisering van informatievoorziening en werkprocessen. Dit maakt waterschappen tot de publieke koplopers in een veel fijnmaziger en gepersonaliseerde dienstverlening. Grondeigenaren kunnen niet alleen zelf hun waterstand meten, nee, ze kunnen het ook steeds vaker zelf bepalen. Op de app zie je de grondwaterstand en de weersvoorspelling voor de komende 24 uur en de grondeigenaar bepaalt zelf het peil. En het waterschap monitort.
 
Als je ziet wat er allemaal gebeurt in het waterbeheer in Nederland, denk ik wel eens dat het jammer is dat deze belangrijke bestuurslaag zo bescheiden is. Vanuit samenwerkingsperspectief is het belangrijk om te weten waar je goed in bent en wat je te bieden hebt. Deze (nieuwe) zelfbewuste houding levert mogelijkheden voor oplossing van complexe vraagstukken op. In een wereld waar de politiek in toenemende mate uit is op aandacht in de (sociale) media is het bijzonder dat er een bestuurslaag is die nuchter en integer ons land verder helpt de omslag te maken naar een duurzame toekomst. Mooi om te zien dat de komende vier jaar weer zoveel (nieuwe) bestuurders hier hun schouders onder willen zetten.

Dit is mijn analyse, hoe zie jij dit? Laat het me weten.

Ben Kokx
Partner / Adviseur Procesregie
b.kokx@kokxdevoogd.nl
06- 55 36 47 98