Auteur | Suzanne van de Bunt / Norbert de Blaay
Telefoonnummer | 06 - 12 35 98 18
Datum | 28-04-2020

Samenwerking evalueren: drie elementen en drie verbanden

Meestal start een samenwerking vol beloftes en soms zelfs met hoge ambities: betere kwaliteit van dienstverlening, vermindering van kwetsbaarheid en/of lagere kosten. Deze factoren staan ook wel bekend als ‘de drie K’s’. Soms wordt hier een vierde ‘K’ aan toegevoegd, namelijk beter kunnen inspelen op kansen voor personeel. Het is belangrijk om na verloop van tijd en met enige regelmaat te evalueren: is de samenwerking in staat om aan de (eventuele veranderende) wensen en eisen van de deelnemers te voldoen? Hoe zorgt de samenwerking ervoor dat ook raden/staten/algemene vergaderingen voldoende worden aangehaakt? In dit blog laten wij u kennismaken met ons ‘evaluatiemodel maatschappelijke waarde samenwerking’; een waarde gedreven manier om periodiek naar uw samenwerking te kijken.

Waarom een evaluatiemodel?
KokxDeVoogd heeft in het verleden al vele samenwerkingsverbanden in de publieke sector opgericht, doorontwikkeld, of geliquideerd, maar ook (tussentijds) geëvalueerd. In evaluaties is het belangrijk om de feiten boven tafel te krijgen; we willen voorkomen dat er gesprekken over nut en noodzaak van een samenwerking worden gevoerd op basis van beelden, meningen en/of vermoedens.  Met behulp van ons evaluatiemodel brengen wij drie objectieve elementen en drie verbanden in beeld.

Welke drie elementen?
We zien dat maatschappelijke waarde- creatie steeds belangrijker wordt voor samenwerkingen. Er is pas sprake van maatschappelijke waarde als die door de samenleving (de maatschappij) en/of groepen in de samenleving ook daadwerkelijk ervaren wordt. Wat dé maatschappelijke waarde is, is voor iedere samenwerking anders, en zal voor elke samenwerking afzonderlijk gespecificeerd moeten worden.
 
Drie elementen zijn van belang om maatschappelijke waarde te kunnen leveren:

  • de bedoeling
  • de legitimiteit en steun
  • de juiste (operationele) randvoorwaarden

De bedoeling (ook wel de missie) gaat over de vraag waarom de samenwerking (ooit) aangegaan is en brengt de rechtvaardiging voor de samenwerking in beeld. De legitimiteit en steun geven een basis van waaruit door de samenwerking gehandeld kan worden. Wanneer deelnemers de ‘legitimiteit’ van een samenwerking herkennen, dan draagt dit bij aan de mate van ‘steun’ voor beslissingen en keuzes binnen een samenwerking. Als laatste zijn de operationele randvoorwaarden van belang. Denk aan voldoende financiële middelen, robuuste juridische grondslagen, voldoende personele capaciteit (in kwantiteit en kwaliteit) en adequate operationele faciliteiten (huisvesting, ICT-middelen en werkprocessen). En het is belangrijk dat de samenwerking in staat gesteld worden zich verder door te ontwikkelen

Welke drie verbanden?
Verder zijn er tussen de elementen drie verbanden van belang:  

  • Eigenaarschap
  • Binding
  • Dienstverlening

Bij eigenaarschap gaan we na of de eigenaren van de samenwerking eigenaarschap tonen, in houding, gedrag en handelen. Is de eigenaarsrol bijvoorbeeld expliciet belegd? Bij binding gaat het aan de ene kant om functioneringscondities bijvoorbeeld in de vorm van een eenduidige opdracht aan de samenwerking. Aan de andere kant gaat het over de wijze waarop  de samenwerking relevante ontwikkelingen over haar presteren en functioneren terugkoppelt aan haar deelnemers? Bij dienstverlening staat de vraag centraal: zijn er heldere afspraken gemaakt over de ‘brede’ dienstverlening aan inwoners? Is vastgelegd op welke wijze deze afspraken gewijzigd kunnen worden?

Wat leveren evaluaties op?
Onze evaluaties leveren een scherp beeld op van de condities die de samenwerking al dan niet in staat stellen maatschappelijke waarde te leveren. Maar eventueel ook: waar knelt het in de samenwerking om echt maatschappelijke waarde te creëren? Dit op basis van de feiten. We bestuderen alle revelante documentatie en luisteren goed naar alles wat gezegd wordt. Op basis van deze analyse stellen we onafhankelijk onze conclusies en aanbevelingen op. We helpen u met concrete aanbevelingen om te komen tot (een verbetering) van de samenwerking.
 
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over evaluaties of over het evaluatiemodel, neem contact op met Suzanne van de Bunt (s.vandebunt@kokxdevoogd.nl of 06 - 12 35 98 18) of Norbert de Blaay (n.deblaay@kokxdevoogd.nl of 06 - 21 22 49 00).