Blogs en artikelen
 
Blog | Extra tijd voor de Omgevingswet: twee tanden erbij!

De Omgevingswet is met een jaar uitgesteld, in overleg tussen minister Ollogren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en  de koepels VNG, Unie en IPO. De nieuwe inwerkingtredingsdatum is dus 1 januari 2022 en er wordt vanuit gegaan dat deze datum werkelijk haalbaar is. De extra tijd in 2021 is nodig om de regelgeving af te ronden en ook om zeker te weten dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) goed werkt. Maar wat is de impact hiervan op het decentraal bestuur? Zien lokale bestuurders de extra tijd als een kans om een vliegende (door)start te maken met de transitie in het beleid voor de leefomgeving? Of is het uitstel een aanleiding voor het decentraal bestuur om ontwikkelingen een jaartje voor zich uit te schuiven?

Lees meer
 
Blog | Belastingmensen aan de beleidstafel van het fysieke domein

Gemeentelijke belastingen kunnen bijdragen aan de bekostiging van ruimtelijke projecten. Maar dan moeten belastingmensen wel vroegtijdig aan tafel zitten met de beleidsmakers van het fysieke domein. Hier ligt de uitdaging: dat zijn belastingmensen niet gewend.

Lees meer
 
Blog | Gebruik de crisis om de grote klap in de bijstand voor te zijn

De corona-pandemie heeft begin mei in net twee maanden tijd al 250.000 dodelijke slachtoffers geëist en de wereld in een economische recessie gestort. Deskundigen duikelen over elkaar heen om de crisis te duiden en maken vergelijkingen met de kredietcrisis en zelfs de beurscrash in New York van bijna een eeuw geleden. Nederlandse gemeenten moeten zich gaan voorbereiden op zwaar weer.

Lees meer
 
Blog | De onzichtbare koorden van onze gemeenten

Wie recent het boek De Bourgondiërs van Bart van Loo heeft gelezen, zal ongetwijfeld meegesleept zijn in de zo andere wereld van de Nederlanden in de late middeleeuwen. Eén van de elementen die daarin naar voren komt is de stapsgewijze centralisatie die door Filips de Goede en consorten wordt ingezet. Daar waar de inwoners van Gent het voorheen zelf voor het zeggen hadden, moeten ze steeds vaker naar de pijpen van de Bourgondische machthebbers dansen. 

Lees meer
 
Artikel | Samenwerking evalueren: drie elementen en drie verbanden

Meestal start een samenwerking vol beloftes en soms zelfs met hoge ambities: betere kwaliteit van dienstverlening, vermindering van kwetsbaarheid en/of lagere kosten. Deze factoren staan ook wel bekend als ‘de drie K’s’. Soms wordt hier een vierde ‘K’ aan toegevoegd, namelijk beter kunnen inspelen op kansen voor personeel. Het is belangrijk om na verloop van tijd en met enige regelmaat te evalueren.

Lees meer
 
Weblog | Stikstof compassie

Toen ik vorig jaar in de file stond, vanwege stikstofprotesten, luisterde ik toevallig naar een podcast over compassie. Compassie, in tegenstelling tot empathie, is een bewuste keuze om betrokken te zijn bij een groep die niet meteen tot ‘jouw groep’ hoort. Het slurpt geen energie weg, maar maakt je wereld groter.

Lees meer
 
Blog | Onderzoek naar decentrale afwegingsruimte onder de Omgevingswet; Wat kan (niet)?

KokxDeVoogd heeft voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar de decentrale ruimte in de uitvoeringsregels bij de Omgevingswet gedaan. Naast de feitelijke ruimte die wij inzichtelijk hebben gemaakt, hebben wij de mogelijkheden voor een decentraal bestuursorgaan in beeld gebracht om administratieve lasten, bestuurslast en nalevingskosten zo gering mogelijk te maken door de ruimte die de wetgever biedt op een bepaalde manier toe te passen. In dit blog lichten wij alvast een tipje van de sluier op.

Lees meer
 
Blog | Deugen en toezicht

Laatst sprak ik met mijn collega’s Anne de Rooij en Harm Borgers over zorgplicht in de Omgevingswet. En of zij, net als ik, ook gemerkt hadden dat toezichthouders het moeilijk vinden om zorgplicht te concretiseren.

Lees meer
 
Weblog | Open deur: nooit meer Poolse landdag?

Er zijn van die open deuren, die iedereen  kent en waar je toch tegen aan loopt.

Geen Poolse landdag, hoor ik geregeld. En een andere open deur: samenwerkingsverbanden moeten doelen dienen en geen doel in zichzelf zijn. Afspraken zijn een middel tot een ander doel, maar verworden vaak en heel snel tot een ‘Ding an sich.’

Lees meer
 
Blog | Stikstof; drie tips voor een duurzame oplossing

De maand november wordt er druk nagedacht, gerekend en onderhandeld in Den Haag en de provinciehuizen over een oplossing voor de stikstofcrisis.

Lees meer
 
Artikel | De crux is om het grotere geheel te zien

‘Met de instrumenten van de Omgevingswet kunnen overheden eindelijk samenhang aanbrengen in beleid en uitvoering. Ze worden bovendien uitgedaagd om samen te werken met andere overheden, burgers en het bedrijfsleven. Daardoor is het soms zoeken naar het optimale schaalniveau, zeggen Harm Borgers en Norbert de Blaay, partners bij KokxDeVoogd.

Lees meer
 
Artikel | Nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 26 augustus 2019 is de consultatieversie van de Wet gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd. De eerste zinnen van de concept memorie van toelichting zetten het doel van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) scherp neer.

Lees meer
 
Weblog | uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?

De VNG promoten de Omgevingstafel als oplossing voor het versnellen van het vergunningproces. Met zoveel mogelijk partners om één tafel en kijken wat er wel kan. Het lijkt een mooie oplossing.

Lees meer
 
Blog | Provincies... wakker worden!

Ze zijn er. Alle provincies hebben een nieuw provinciebestuur. Mooi moment om de twaalf bestuursakkoorden onder de loep te nemen.

Lees meer
 
Blog | Tien succesfactoren voor de informele governance van je samenwerkingsverband

In het Sociaal Domein treffen we steeds meer samenwerkingsverbanden aan. Of het nu een regionaal participatiebedrijf betreft, een netwerkorganisatie voor de wijkteams of een inkooporganisatie voor Jeugd en Wmo.

Lees meer
 
Blog | Drie rode draden uit de waterschapsakkoorden

Met veel publiciteit zijn in de provincies de nieuwe besturen van start gegaan. Stilletjes zijn in den lande al eerder de meeste Waterschapsbesturen begonnen. Minder media-aandacht, maar de opgave waar de Waterschappen voor staan is minstens zo relevant. Ik heb alle beschikbare bestuursakkoorden geanalyseerd en wil een aantal interessante rode draden met jullie delen.

Lees meer
 
Artikel | De Omgevingswet: begrijpen, ervaren en organiseren

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. ‘De grootste stelselwijziging sinds Thorbecke’ zeggen sommigen wel eens. Anderen vinden het vooral heel ingewikkeld.

Lees meer
 
Blog | De Wgr op de schop?!

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is sinds het moment van inwerkingtreding geen rustig bezit en heeft – in de juridische wereld, maar zeker ook daarbuiten – de nodige pennen in beweging gebracht. Zo ook recent. Op 18 februari jl. heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren namelijk twee eindrapporten aan de Tweede Kamer gezonden van twee verdiepende onderzoeken.

Lees meer
 
Blog | Innoveren met gemeentebelastingen

Gemeenten kunnen meer uit hun belastingafdeling of belastingsamenwerking halen. Hierbij gaat het niet over het ophalen van meer belastinggeld, maar over innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan.

Lees meer
 
Blog | Wat kan een antwoord zijn op de stijgende Wmo-uitvoeringskosten bij gemeenten?

Op 18 januari is de publicatie ‘De wijkteambenadering nader bekeken’ van het Centraal Planbureau (CPB) verschenen. In de publicatie wordt beschreven dat de toename van het aantal Wmo-voorzieningen – de wet waarmee mensen met een beperking een ondersteunend beroep kunnen doen op de gemeente - tot stijgende Wmo-uitvoeringskosten leidt.

Lees meer
 
Blog | Flexibiliteit in kosten als continuïteitsvoorwaarde

Het organiseren van optimale flexibiliteit in de kosten is van levensbelang voor organisaties met sterke fluctuaties in de vraag naar hun producten en diensten. De fluctuaties kunnen voorspelbaar zijn, bijvoorbeeld bij producenten van seizoenartikelen.

Lees meer
 
Aanbod | KokxDeVoogd ondersteunt waterschappen en provincies na de verkiezingen met drie adviesproducten

KokxDeVoogd ondersteunt waterschappen en provincies na de verkiezingen met drie adviesproducten.

Lees meer
 
Blog | Ondersteuning dichtbij organiseren: uitdagingen bij aansluiten van de Participatiewet in het Sociaal Domein

Met de decentralisaties in het Sociaal Domein is een grote transformatie ingezet. Onderdeel daarvan is in veel gemeenten ook dienstverlening én ondersteuning dichtbij in wijken en buurten organiseren.

Lees meer
 
Artikel | Regie op verbonden partijen: zonder wrijving geen glans

Hoe kunt u grip op externe verbonden partijen intern organiseren binnen uw gemeentelijke organisatie? In dit artikel signaleer ik een aantal knelpunten in de organisatorische inbedding van de governance van verbonden partijen die u wellicht herkent. Daarnaast geef ik een aantal aanbevelingen om deze knelpunten weg te nemen.

Lees meer
 
Blog | Governance Code Cultuur 2019

Tijdens een symposium van Cultuur + Ondernemen op 5 november jl. is de Governance Code Cultuur 2019 overhandigd aan de Minister van OCW. Aan de totstandkoming ervan heeft Ben Kokx van ons bureau de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd.

Lees meer
 
Blog | Aan de slag met de Omgevingswet? Samen bouwen!

De Omgevingswet gaat over het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Die combinatie vereist politieke visie, bestuurlijke daadkracht, ambtelijke uitvoeringskracht en participatie van de samenleving.

Lees meer
 
Artikel | Het team van KDV is uitgebreid met de komst van twee adviseurs

Het team van KDV is uitgebreid met de komst van adviseurs Harm Borgers en Bas Laan.

Lees meer
 
Artikel | Stabilitas, Conversio en Obedientia

Publieke organisaties hebben als opgave het creëren van waarden voor mens en samenleving. Een samenleving die door invloed van nieuwe technologieën en digitalisering sterk aan het veranderen is.

Lees meer
 
Blog | Zes adviezen voor een sluitende beleidscyclus in het fysieke domein

Wijzigingen in het fysieke domein zoals oprichting omgevingsdiensten, gewijzigde Wabo, Verordening Kwaliteit VTH etc. hebben als doel: verbeteren kwaliteit, professionaliseren en uniformeren vergunningverlening, toezicht en handhaving én versterken samenwerking.

Lees meer
 
Blog | Benoem een wethouder Samenwerking

De komende vier jaar zal je als wethouder 100% zeker geconfronteerd worden met uitdagingen in samenwerking. Uitdagingen die maar al te vaak de gemoederen hoog doen oplopen.

Lees meer
 
Blog | Softwareleveranciers mee laten denken over de toekomst?

‘Naar een duurzaam belastingklimaat’ was de slogan van de VNG Belastingconferentie 2018 op 13 en 14 maart. Samen met Peter Stoffelen, directeur van Belastingsamenwerking West-Brabant, presenteerde ik daar, de LangeTermijnAgenda Belastingen.

Lees meer
 
Blog | Mijn toegevoegde waarde als startend adviseur

Wanneer ik vertel dat ik na mijn opleiding direct begonnen ben als adviseur voor de publieke en semipublieke sector, krijg ik regelmatig de vraag wat mijn toegevoegde waarde als startend adviseur is. Een logische vraag!

Lees meer
 
Artikel | Samenwerking is noodzakelijk

Als nieuw raadslid of wethouder stap je vanaf het eerste moment in de complexe wereld van de lokale overheid. Gemeenten voeren een grote diversiteit aan taken uit en leveren een veelheid aan producten en diensten aan bewoners, bedrijven en bezoekers.

Lees meer
 
Artikel | Omgevingswet: samen bouwen?

De invoering van de Omgevingswet gaat verder dan het opstellen en toepassen van een nieuw wettelijk instrumentarium. De wet verandert de relatie tussen overheid en samenleving.

Lees meer
 
Blog | Zes gouden tips voor raadsleden

Aan de vooravond van de raadsverkiezingen in maart een kort moment van reflectie. De komende vier jaar zullen jullie overspoeld worden met allerhande beleidsnota’s.

Lees meer
 
Artikel | Gemeenten, wees zorgvuldig bij het stoppen van uw samenwerkingsverbanden

Eind november 2017 verscheen een onderzoek van de Universiteit Groningen en COELO met als conclusie dat gemeenten steeds meer geld uitgeven via samenwerkingsverbanden, maar dat de totale uitgaven niet dalen.

Lees meer
 
Artikel | Gemeenten kiezen voor radicale omkering in hun manier van werken; volgt het Rijk?

De tijd dat beleid leidend was en de uitvoering volgde is voorbij. Het besef dringt steeds meer door dat beleidsbepaling en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten worden willen gemeenten hun dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen op een adequaat niveau kunnen blijven uitvoeren.

Lees meer