Blogs en artikelen
 
Blog | Weg met het vijandige mensbeeld van de overheid

Het kan verkeren, en dat doet het ook. In politiek Den Haag lijkt er nu consensus te zijn over een flinke stap terug van de markt ten gunste van de overheid. Breed is het besef dat ons land juist nu een sterke en actieve overheid nodig heeft. Minder markt, meer overheid. Maar welke overheid? En hoe dan?

Lees meer
 
Blog | Van bestaansonzekerheid in de bijstand naar een basisinkomen.

Een bijstandsuitkering is geen vetpot, dat is algemeen bekend. Veel mensen komen dan ook niet rond. Zij zijn aangewezen op de voedselbank of een aardig familielid of een goed buur die af en toe wat boodschappen brengt. Uitzicht op beter is er bijna niet.

Lees meer
 
Artikel | Breng de wijkagent terug naar waar die hoort: in de wijk

Het verdwijnen van een laagdrempelig aanspreekpunt van de politie werkt snel groeiende overlast en criminaliteit in de hand, stellen Sjo Smeets, adviseur veiligheidsbeleid, en Marcel Zethoven, ex-voorzitter Landelijk Professie Platform Wijkagenten nu adviseur Leefbaarheid en Veiligheid bij KokxDeVoogd.

Lees meer
 
Blog | Onbemiddelbaren verdienen een basisbaan in plaats van een uitkering.

Geef mensen geen uitkering, maar zorg voor zinvol werk. Volgens de grondwet heeft iedereen immers recht op fatsoenlijk werk. Er zijn echter mensen die graag willen werken, maar voor wie het niet werkt op de arbeidsmarkt, wat er ook wordt geprobeerd. Jaren geleden waren er voor hen de Melkert-banen, maar die werden helaas – en om de verkeerde redenen - wegbezuinigd.

Lees meer
 
Blog | Hoe we organiseren dat Werk & Inkomen, Wmo en Jeugd een plaats krijgen in de wijkteams.

In 2015 kregen gemeenten in het sociale domein te maken met drie belangrijke decentralisaties, de zogenoemde 3D’s. Het ging om de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. De participatiewet – de oude bijstandswet - werd overigens al gedaan door gemeenten. Deze drie decentralisaties hebben een sterke onderlinge samenhang. De doelgroepen kennen een gedeeltelijke overlap. Er is een stapeling van problemen. Een belangrijke oorzaak van de problemen is een te laag of geen inkomen en de daarbij horende schuldenproblematiek. En dat is nu bij uitstek het terrein van Werk & Inkomen.

Lees meer
 
Blog | Wijkveiligheid in de staat van morgen

Volgens de media verliest de Politie de grip op de wijk maar er is meer aan de hand. Als gevolg van onder meer de decentralisatie en transformatie binnen het sociaal domein, de reorganisatie bij de Nationale Politie, en bezuinigingsronden bij verschillende diensten en domeinen verliezen we als maatschappij in ruimere zin de grip op de wijk. Neem daarbovenop de Coronacrisis en we kunnen stellen dat er binnen het wijkveiligheidsdomein in Nederland veel aan de hand is. In de frontlinie opereren steeds minder professionals. Jeugdwerkers zijn weggesaneerd, wooncoöperaties bezuinigden op de wijkconsulenten en reduceerden leefbaarheidsactiviteiten in de wijk, de wijkagent van politie is nog sporadisch in de wijk zichtbaar en aanspreekbaar.Gemeenten hebben veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen, ontvangen daarvoor minder financiële middelen en hebben daarom de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen op de budgetten voor wijkgericht werken. Door deze factoren wordt de kloof tussen de lokale overheid en de burger in de wijk groter en loopt de wijk, gezien vanuit sociaal-, fysiek- en veiligheidsperspectief, achteruit. Individualisme en eigen richting liggen op de loer.

Lees meer
 
Artikel | Rijksregie op woningbouw: ingreep op marktfalen of op falende gemeenten en provincies?

Op 15 september zond minister Ollongron de Kamer een brief met een enigszins verhullende titel ‘Verdere maatregelen om door te bouwen tijdens de coronacrisis’. De coronacrisis blijft voortduren. Volgens de laatste berichten moeten we rekening houden met forse maatschappelijke en economische ontwrichting tot diep in 2021. Voor zover de titel van de brief suggereert dat net zoals in de bankencrisis de (woning)bouw plots hard tot stilstand is gekomen dóór de huidige crisis, is dat waarschijnlijk niet beoogd. Het herstellen van de woningmarkt was voor de coronacrisis al de belangrijkste maatschappelijke opgave volgens de Nederlanders in een onderzoek van I&O research.

Lees meer
 
Blog | De digitale transformatie is zoveel meer dan het werken op afstand alleen

Het Coronavirus heeft ons werkende leven behoorlijk op zijn kop gezet. Alle overheidsgebouwen zijn zo goed als op slot gegaan en van de ene op de andere dag zitten we aan huis gekluisterd. Hoewel het Corona gevaar nog niet is geweken, raken we steeds meer gewend aan het ‘nieuwe normaal’. Minder files en overvolle treinen, want dankzij de digitale voorzieningen werken we volop thuis. In een paar maanden tijd is er veel veranderd in ons werk en de manier van (samen)werken. De echte gamechanger moet echter nog komen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en het slim gebruik van data - ook wel de digitale transformatie en dataficering genoemd - gaan ons werkende leven pas echt op de kop zetten.

Lees meer
 
Artikel | Doorveren na corona

De coronacrisis leidt tot (nog) grotere tekorten op de gemeentelijke begrotingen. Hoe kunnen gemeenten straks de juiste keuzes maken? In een gezamenlijk essay met Platform31 pleiten wij voor een zakelijk-strategische voorbereiding zonder heilige huisjes, maar met concrete handelingsperspectieven. Laat integrale keuzes vanuit de sterke kanten, focus en het onderscheidende profiel van de gemeente leidend zijn.

 

Lees meer
 
Artikel | Het gaat stormen bij Werk en Inkomen. Is de uitvoering bij u op orde en goed voorbereid?

Het regent rapporten en prognoses over het effect van corona op onze economie. De verwachtingen zijn somber tot inktzwart. Dit jaar al krimpt de economie fors en verdubbelt de werkloosheid. De economie en de arbeidsmarkt zijn gekanteld. Recent stonden de werkloosheidscijfers nog op recordlaagte en zag de economie er stralend uit. De vraag is of de gemeentelijke diensten Werk en Inkomen zijn voorbereid op de storm die ons wacht.

Lees meer
 
Blog | Het maatschappelijk vastgoed van gisteren. Hoe ga je daar toekomstgericht mee om?

Maatschappelijk vastgoed is de verzamelnaam voor gebouwen en terreinen met een publieke functie, vaak eigendom van een gemeente. Denk aan scholen, zwembaden, theaters, buurthuizen en centra voor zorg en maatschappelijke opvang. Nederland staat ‘vol’ met dit maatschappelijk vastgoed. Voor veel gemeenten is het een complex bezit. KokxDeVoogd heeft veel ervaring met heroriëntatie op maatschappelijk vastgoed en het organiseren van samenwerking in 3G-perspectief. Wij adviseren over transitie, samenwerking, governance en hoe verder. 

Lees meer
 
Artikel | Te veel of te weinig FTE voor een gemeentelijke taak?

Wat als het college van burgemeester & wethouders een kritische noot heeft geplaatst bij het aantal FTE voor een bepaalde gemeentelijke taak: ‘Kan het ook met wat minder?’ Of wat als medewerkers juist voortdurend signalen afgeven over een te hoge werkdruk en claimen te weinig tijd te hebben voor de hoeveelheid werk? Hoe stel je dan als directielid, afdelingshoofd of teammanager vast of zij een punt hebben? En dit het liefst nog op een objectieve en kwantitatieve wijze uiteraard. Dat kan met behulp van een formatie-calculatiemodel. Een instrument dat KokxDeVoogd al veelvuldig heeft toegepast bij gemeenten. 

Lees meer
 
Artikel | Eén overheid; drie sporen

Deze zomer komt de studiegroep Ter Haar met aanbevelingen om de effectiviteit van de overheid te verbeteren. Een groot onderwerp, dat zorgvuldig wordt behandeld door de studiegroep. En hulde; zonder meteen een advies uit te brengen "uit de ivoren toren", komt de studiegroep eerst met een discussienota en vervolgens met een eindrapportage. Heel goed; practice what you preach.

KokxDeVoogd denkt graag mee met de studiegroep Ter Haar, door een drietal punten uit de eigen praktijk mee te geven. Drie sporen, die van belang zijn om als één overheid te kunnen opereren.

Lees meer
 
Blog | Voorkomen is beter dan bewindvoering

Als de Coronacrisis ook de werknemers met vaste banen gaat raken neemt de kans op schulden snel toe. Het beroep op bewindvoering en schuldhulpverlening groeit. Hoe zorgen gemeenten ervoor dat voorkomen de norm wordt en niet bewindvoering?

Lees meer
 
Artikel | Maakt meer territoriale congruentie regionale samenwerking beter?

Gemeenten werken op verschillende beleidsterreinen met elkaar samen. Dit doen zij niet altijd met dezelfde partners. Immers, er bestaat niet zoiets als ‘Dé regio’. De mate van diversiteit in samenwerkingspartners verschilt eveneens. Sommige gemeenten werken vaker met dezelfde partners dan met andere. Dat werpt de vraagt op of territoriale congruentie leidt tot méér effectiviteit en efficiency in regionale samenwerking?

Lees meer
 
Blog | Modellen en data onmisbaar in analyse van snel groeiende bijstand

Het ging Nederland begin 2020 economisch voor de wind. De Rijksfinanciën zagen er gezond uit, de werkloosheid was ongekend lang en het vertrouwen in morgen was groot. Nu leven we in een ander land. Door de coronacrisis stort Nederland van de ene dag op de andere in een recessie waarvan duur en zwaarte niet te overzien zijn. Het aantal ontslagen en faillissementen zal gaan oplopen. En straks komt er een explosieve toename van mensen in de bijstand bij.

Lees meer
 
Artikel | Waarde(n)vol veranderen in de aanloop naar de Omgevingswet

In de blog “extra tijd voor de omgevingswet: twee tanden erbij!” doen mijn collega’s Harm Borgers en Elise van Leest een oproep aan de decentrale bestuurders om de extra tijd te benutten om de integraliteit van de wet te doorgronden. Dat gaat niet over instrumenten en regels, maar over de behartiging van belangen en over de kracht van samenwerking. Bestuurders kunnen daar meer grip op krijgen door te oefenen met concrete dossiers en lastige opgaven. Zij gaven aan dat dit een praktische strategie vereist die een wenkend perspectief schetst voor de omgang met kansen en problemen.

We kregen de vraag van een relatie, hoe de strategie wenkend kan worden. Die handschoen pakken wij graag op.

Lees meer
 
Blog | Loslaten… en vastpakken

Regelmatig spreek ik met mensen over organisatie-verandering en dan komt vroeg of laat het thema loslaten aan bod. Hoe moeilijk loslaten wel niet is en – na een beetje doorvragen – hoe lastig het is om echt, oprecht vertrouwen in een ander uit te spreken. Ja, het is goed om los te laten en de uitvoering aan jouw collega over te laten. Ja, het is belangrijk om oprecht vertrouwen te hebben in een ander en dit ook uit te spreken. Maar minstens zo belangrijk is om weer vast te pakken.

Lees meer
 
Artikel | Vier belangrijkste governance-principes voor belastingsamenwerking

Samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en lokale belastingen staan voor grote uitdagingen. Om die het hoofd te bieden, is het belangrijk de eigen governance op orde te hebben. In dit artikel noemen wij de vier belangrijkste governance-principes die daarbij helpen.

Lees meer
 
Blog | Extra tijd voor de Omgevingswet: twee tanden erbij!

De Omgevingswet is met een jaar uitgesteld, in overleg tussen minister Ollogren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en  de koepels VNG, Unie en IPO. De nieuwe inwerkingtredingsdatum is dus 1 januari 2022 en er wordt vanuit gegaan dat deze datum werkelijk haalbaar is. De extra tijd in 2021 is nodig om de regelgeving af te ronden en ook om zeker te weten dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) goed werkt. Maar wat is de impact hiervan op het decentraal bestuur? Zien lokale bestuurders de extra tijd als een kans om een vliegende (door)start te maken met de transitie in het beleid voor de leefomgeving? Of is het uitstel een aanleiding voor het decentraal bestuur om ontwikkelingen een jaartje voor zich uit te schuiven?

Lees meer
 
Blog | Belastingmensen aan de beleidstafel van het fysieke domein

Gemeentelijke belastingen kunnen bijdragen aan de bekostiging van ruimtelijke projecten. Maar dan moeten belastingmensen wel vroegtijdig aan tafel zitten met de beleidsmakers van het fysieke domein. Hier ligt de uitdaging: dat zijn belastingmensen niet gewend.

Lees meer
 
Blog | Gebruik de crisis om de grote klap in de bijstand voor te zijn

De corona-pandemie heeft begin mei in net twee maanden tijd al 250.000 dodelijke slachtoffers geëist en de wereld in een economische recessie gestort. Deskundigen duikelen over elkaar heen om de crisis te duiden en maken vergelijkingen met de kredietcrisis en zelfs de beurscrash in New York van bijna een eeuw geleden. Nederlandse gemeenten moeten zich gaan voorbereiden op zwaar weer.

Lees meer
 
Blog | De onzichtbare koorden van onze gemeenten

Wie recent het boek De Bourgondiërs van Bart van Loo heeft gelezen, zal ongetwijfeld meegesleept zijn in de zo andere wereld van de Nederlanden in de late middeleeuwen. Eén van de elementen die daarin naar voren komt is de stapsgewijze centralisatie die door Filips de Goede en consorten wordt ingezet. Daar waar de inwoners van Gent het voorheen zelf voor het zeggen hadden, moeten ze steeds vaker naar de pijpen van de Bourgondische machthebbers dansen. 

Lees meer
 
Artikel | Samenwerking evalueren: drie elementen en drie verbanden

Meestal start een samenwerking vol beloftes en soms zelfs met hoge ambities: betere kwaliteit van dienstverlening, vermindering van kwetsbaarheid en/of lagere kosten. Deze factoren staan ook wel bekend als ‘de drie K’s’. Soms wordt hier een vierde ‘K’ aan toegevoegd, namelijk beter kunnen inspelen op kansen voor personeel. Het is belangrijk om na verloop van tijd en met enige regelmaat te evalueren.

Lees meer
 
Weblog | Stikstof compassie

Toen ik vorig jaar in de file stond, vanwege stikstofprotesten, luisterde ik toevallig naar een podcast over compassie. Compassie, in tegenstelling tot empathie, is een bewuste keuze om betrokken te zijn bij een groep die niet meteen tot ‘jouw groep’ hoort. Het slurpt geen energie weg, maar maakt je wereld groter.

Lees meer
 
Blog | Onderzoek naar decentrale afwegingsruimte onder de Omgevingswet; Wat kan (niet)?

KokxDeVoogd heeft voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar de decentrale ruimte in de uitvoeringsregels bij de Omgevingswet gedaan. Naast de feitelijke ruimte die wij inzichtelijk hebben gemaakt, hebben wij de mogelijkheden voor een decentraal bestuursorgaan in beeld gebracht om administratieve lasten, bestuurslast en nalevingskosten zo gering mogelijk te maken door de ruimte die de wetgever biedt op een bepaalde manier toe te passen. In dit blog lichten wij alvast een tipje van de sluier op.

Lees meer
 
Blog | Deugen en toezicht

Laatst sprak ik met mijn collega’s Anne de Rooij en Harm Borgers over zorgplicht in de Omgevingswet. En of zij, net als ik, ook gemerkt hadden dat toezichthouders het moeilijk vinden om zorgplicht te concretiseren.

Lees meer
 
Weblog | Open deur: nooit meer Poolse landdag?

Er zijn van die open deuren, die iedereen  kent en waar je toch tegen aan loopt.

Geen Poolse landdag, hoor ik geregeld. En een andere open deur: samenwerkingsverbanden moeten doelen dienen en geen doel in zichzelf zijn. Afspraken zijn een middel tot een ander doel, maar verworden vaak en heel snel tot een ‘Ding an sich.’

Lees meer
 
Blog | Stikstof; drie tips voor een duurzame oplossing

De maand november wordt er druk nagedacht, gerekend en onderhandeld in Den Haag en de provinciehuizen over een oplossing voor de stikstofcrisis.

Lees meer
 
Artikel | De crux is om het grotere geheel te zien

‘Met de instrumenten van de Omgevingswet kunnen overheden eindelijk samenhang aanbrengen in beleid en uitvoering. Ze worden bovendien uitgedaagd om samen te werken met andere overheden, burgers en het bedrijfsleven. Daardoor is het soms zoeken naar het optimale schaalniveau, zeggen Harm Borgers en Norbert de Blaay, partners bij KokxDeVoogd.

Lees meer
 
Artikel | Nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 26 augustus 2019 is de consultatieversie van de Wet gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd. De eerste zinnen van de concept memorie van toelichting zetten het doel van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) scherp neer.

Lees meer
 
Weblog | uitvoering van de Omgevingswet: wat gaan we eigenlijk doen?

De VNG promoten de Omgevingstafel als oplossing voor het versnellen van het vergunningproces. Met zoveel mogelijk partners om één tafel en kijken wat er wel kan. Het lijkt een mooie oplossing.

Lees meer
 
Blog | Provincies... wakker worden!

Ze zijn er. Alle provincies hebben een nieuw provinciebestuur. Mooi moment om de twaalf bestuursakkoorden onder de loep te nemen.

Lees meer
 
Blog | Tien succesfactoren voor de informele governance van je samenwerkingsverband

In het Sociaal Domein treffen we steeds meer samenwerkingsverbanden aan. Of het nu een regionaal participatiebedrijf betreft, een netwerkorganisatie voor de wijkteams of een inkooporganisatie voor Jeugd en Wmo.

Lees meer
 
Blog | Drie rode draden uit de waterschapsakkoorden

Met veel publiciteit zijn in de provincies de nieuwe besturen van start gegaan. Stilletjes zijn in den lande al eerder de meeste Waterschapsbesturen begonnen. Minder media-aandacht, maar de opgave waar de Waterschappen voor staan is minstens zo relevant. Ik heb alle beschikbare bestuursakkoorden geanalyseerd en wil een aantal interessante rode draden met jullie delen.

Lees meer
 
Artikel | De Omgevingswet: begrijpen, ervaren en organiseren

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. ‘De grootste stelselwijziging sinds Thorbecke’ zeggen sommigen wel eens. Anderen vinden het vooral heel ingewikkeld.

Lees meer
 
Blog | De Wgr op de schop?!

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is sinds het moment van inwerkingtreding geen rustig bezit en heeft – in de juridische wereld, maar zeker ook daarbuiten – de nodige pennen in beweging gebracht. Zo ook recent. Op 18 februari jl. heeft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren namelijk twee eindrapporten aan de Tweede Kamer gezonden van twee verdiepende onderzoeken.

Lees meer
 
Blog | Innoveren met gemeentebelastingen

Gemeenten kunnen meer uit hun belastingafdeling of belastingsamenwerking halen. Hierbij gaat het niet over het ophalen van meer belastinggeld, maar over innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan.

Lees meer
 
Blog | Wat kan een antwoord zijn op de stijgende Wmo-uitvoeringskosten bij gemeenten?

Op 18 januari is de publicatie ‘De wijkteambenadering nader bekeken’ van het Centraal Planbureau (CPB) verschenen. In de publicatie wordt beschreven dat de toename van het aantal Wmo-voorzieningen – de wet waarmee mensen met een beperking een ondersteunend beroep kunnen doen op de gemeente - tot stijgende Wmo-uitvoeringskosten leidt.

Lees meer
 
Blog | Flexibiliteit in kosten als continuïteitsvoorwaarde

Het organiseren van optimale flexibiliteit in de kosten is van levensbelang voor organisaties met sterke fluctuaties in de vraag naar hun producten en diensten. De fluctuaties kunnen voorspelbaar zijn, bijvoorbeeld bij producenten van seizoenartikelen.

Lees meer
 
Aanbod | KokxDeVoogd ondersteunt waterschappen en provincies na de verkiezingen met drie adviesproducten

KokxDeVoogd ondersteunt waterschappen en provincies na de verkiezingen met drie adviesproducten.

Lees meer
 
Blog | Ondersteuning dichtbij organiseren: uitdagingen bij aansluiten van de Participatiewet in het Sociaal Domein

Met de decentralisaties in het Sociaal Domein is een grote transformatie ingezet. Onderdeel daarvan is in veel gemeenten ook dienstverlening én ondersteuning dichtbij in wijken en buurten organiseren.

Lees meer
 
Artikel | Regie op verbonden partijen: zonder wrijving geen glans

Hoe kunt u grip op externe verbonden partijen intern organiseren binnen uw gemeentelijke organisatie? In dit artikel signaleer ik een aantal knelpunten in de organisatorische inbedding van de governance van verbonden partijen die u wellicht herkent. Daarnaast geef ik een aantal aanbevelingen om deze knelpunten weg te nemen.

Lees meer
 
Blog | Governance Code Cultuur 2019

Tijdens een symposium van Cultuur + Ondernemen op 5 november jl. is de Governance Code Cultuur 2019 overhandigd aan de Minister van OCW. Aan de totstandkoming ervan heeft Ben Kokx van ons bureau de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd.

Lees meer
 
Blog | Aan de slag met de Omgevingswet? Samen bouwen!

De Omgevingswet gaat over het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Die combinatie vereist politieke visie, bestuurlijke daadkracht, ambtelijke uitvoeringskracht en participatie van de samenleving.

Lees meer
 
Artikel | Het team van KDV is uitgebreid met de komst van twee adviseurs

Het team van KDV is uitgebreid met de komst van adviseurs Harm Borgers en Bas Laan.

Lees meer
 
Artikel | Stabilitas, Conversio en Obedientia

Publieke organisaties hebben als opgave het creëren van waarden voor mens en samenleving. Een samenleving die door invloed van nieuwe technologieën en digitalisering sterk aan het veranderen is.

Lees meer
 
Blog | Zes adviezen voor een sluitende beleidscyclus in het fysieke domein

Wijzigingen in het fysieke domein zoals oprichting omgevingsdiensten, gewijzigde Wabo, Verordening Kwaliteit VTH etc. hebben als doel: verbeteren kwaliteit, professionaliseren en uniformeren vergunningverlening, toezicht en handhaving én versterken samenwerking.

Lees meer
 
Blog | Benoem een wethouder Samenwerking

De komende vier jaar zal je als wethouder 100% zeker geconfronteerd worden met uitdagingen in samenwerking. Uitdagingen die maar al te vaak de gemoederen hoog doen oplopen.

Lees meer
 
Blog | Softwareleveranciers mee laten denken over de toekomst?

‘Naar een duurzaam belastingklimaat’ was de slogan van de VNG Belastingconferentie 2018 op 13 en 14 maart. Samen met Peter Stoffelen, directeur van Belastingsamenwerking West-Brabant, presenteerde ik daar, de LangeTermijnAgenda Belastingen.

Lees meer
 
Blog | Mijn toegevoegde waarde als startend adviseur

Wanneer ik vertel dat ik na mijn opleiding direct begonnen ben als adviseur voor de publieke en semipublieke sector, krijg ik regelmatig de vraag wat mijn toegevoegde waarde als startend adviseur is. Een logische vraag!

Lees meer
 
Artikel | Samenwerking is noodzakelijk

Als nieuw raadslid of wethouder stap je vanaf het eerste moment in de complexe wereld van de lokale overheid. Gemeenten voeren een grote diversiteit aan taken uit en leveren een veelheid aan producten en diensten aan bewoners, bedrijven en bezoekers.

Lees meer
 
Artikel | Omgevingswet: samen bouwen?

De invoering van de Omgevingswet gaat verder dan het opstellen en toepassen van een nieuw wettelijk instrumentarium. De wet verandert de relatie tussen overheid en samenleving.

Lees meer
 
Blog | Zes gouden tips voor raadsleden

Aan de vooravond van de raadsverkiezingen in maart een kort moment van reflectie. De komende vier jaar zullen jullie overspoeld worden met allerhande beleidsnota’s.

Lees meer
 
Artikel | Gemeenten, wees zorgvuldig bij het stoppen van uw samenwerkingsverbanden

Eind november 2017 verscheen een onderzoek van de Universiteit Groningen en COELO met als conclusie dat gemeenten steeds meer geld uitgeven via samenwerkingsverbanden, maar dat de totale uitgaven niet dalen.

Lees meer
 
Artikel | Gemeenten kiezen voor radicale omkering in hun manier van werken; volgt het Rijk?

De tijd dat beleid leidend was en de uitvoering volgde is voorbij. Het besef dringt steeds meer door dat beleidsbepaling en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten worden willen gemeenten hun dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen op een adequaat niveau kunnen blijven uitvoeren.

Lees meer