Vanaf 1 september werkt Michiel Hes niet meer als adviseur bij KokxDeVoogd

Hij vervolgt zijn carrière bij het Openbaar Ministerie als officier van justitie in opleiding. Een mooie vervolgstap waarin Michiel zijn ervaringen als advocaat en organisatieadviseur verder gaat uitbouwen.

Vacature: Senior Juridisch Adviseur Bestuursrecht / Partner

De collega die wij zoeken adviseert voor onze opdrachtgevers op het terrein van het staats- en bestuursrecht bij grote en complexe organisatieveranderingen, samenwerkingsvraagstukken en (de)fusies, zowel over de te kiezen rechtsvorm als over de governance en inrichting en de daarvoor benodigde regelingen en overeenkomsten. Je adviseert zelfstandig, geeft leiding aan of werkt samen in een projectteam. Jouw adviezen zijn juridisch deugdelijk en passend in de context van de opdrachtgever. Je kent de adviesmarkt goed en hebt een bestaand netwerk.

Heeft u in uw regio zicht op de financiële risico’s van de Wet op de Jeugdzorg?

Om de financiële risico’s te beheersen die samenhangen met de uitvoering van de Wmo en de Wet op de Jeugdzorg wordt in diverse regionale samenwerkingsverbanden de mogelijkheden van risicovereveningverkend. De adviseurs van KokxDeVoogd kunnen voor u de optie van risicoverevening hanteerbaar maken en bieden u een afwegingskader voor besluitvorming.

De doelmatig- en doeltreffendheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Roermond hebben Michiel Hes, Saskia Molenaar en Vincent Sabee een onderzoek naar de doelmatig- en doeltreffendheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid uitgevoerd. Omdat het beleid met drie andere gemeenten gezamenlijk is opgesteld, is in het onderzoek bijzondere aandacht besteed aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad van Roermond. Hoe kan de gemeenteraad deze rol bij intergemeentelijke samenwerking op een goede manier blijven vervullen? Het onderzoek biedt daarvoor een aantal concrete handvatten.

Meer lezen? (Download PDF)

Transformatiescan Sociale Domein

De afgelopen jaren hebben gemeenten en zorginstellingen hard gewerkt aan de transitie van de zorg. De nieuwe structuren staan. Daarmee is het casco van de decentralisaties klaar. Nu komt het eraan om het huis verder in te richten en op onderdelen te vervolmaken. Het komt er, met andere woorden, op aan om de zorg te transformeren.

KokxDeVoogd en Rijnconsult hebben een compacte scan gemaakt waarmee we vanuit verschillende invalshoeken (organisatie, processen, financieel, juridisch en samenwerking) het sociale domein in kaart brengen. De scan is gebaseerd op het INK-managementmodel. U kunt de scan in één dag met ons invullen. Wij begeleiden dit gesprek. Om de verschillende invalshoeken te dekken, vragen wij vanuit uw gemeente en of regio een mix van mensen uit de praktijk, mensen vanuit beleid, management en directie.

Het resultaat is een positiebepaling in het sociale domein in uw gemeente of regio. De scan laat zien:

  • Waar aandachtspunten zitten in het afronden van de transitie
  • Waar u staat in de het transformatieproces geredeneerd vanuit de aspecten: organisatie, processen, financieel, juridisch en samenwerking
  • Wat de (management)agenda is voor het in gang zetten of versnellen van het transformatieproces.

Meer weten? Neem dan contact op met ons op:
088-1164000 of info@koxdevoogd.nl
Uw contactpersoon is Maxim ter Hedde

Grip op Gemeenschappelijke Regelingen

De deelname van gemeenten in samenwerkingsverbanden wordt steeds belangrijker. Raadsleden willen voldoende grip op deze samenwerkingsverbanden houden maar weten vaak niet hoe! Er bestaat misschien mede daardoor een minder positief sentiment over verschillende samenwerkingsverbanden. In een interactieve bijeenkomst laten wij u zien, met casussen uit uw gemeente, op welke wijze u als raadslid in positie komt, op welke momenten dat kan en hoe u grip krijgt.

Als u meer wilt weten om deze bijeenkomst in uw gemeenteraad te organiseren, neemt u dan contact op met Norbert de Blaay (06-21224900).

Handreiking voor besturen samenwerkingsverbanden

Wilt u in staat zijn om de rol van uw organisatie bij samenwerkingsverbanden inhoud te geven? Voor de Rekenkamer Oost-Nederland heeft KokxDeVoogd daarvoor een handreiking opgesteld.

KokxDeVoogd heeft voor de Rekenkamer Oost-Nederland een handreiking opgesteld voor het besturen van samenwerkingsverbanden tussen overheden. Aanleiding hiervoor was een verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel. Zij vroegen de Rekenkamer om de samenwerking van de provincie met verschillende gemeenten bij gebiedsontwikkeling te verkennen. KokxDeVoogd heeft in opdracht van de Rekenkamer een stappenplan opgesteld dat het provinciebestuur in staat stelt om de rol van de provincie bij samenwerkingsverbanden inhoud te geven. De handreiking kan de provincie benutten voor ambtelijke voorbereiding en politiek-bestuurlijke besluitvorming. Voor meer informatie: http://www.rekenkameroost.nl/onderzoeken/in_bewerking/2014_gemeenschappelijke_regelingen/39

Bouwen aan samenwerking

Gemeenten staan de komende jaren voor een aantal grote opgaven, terwijl de middelen zullen verminderen. De decentralisaties in het sociale domein is een van de bekendste voorbeelden. Een effectieve manier om deze nieuwe uitdagingen aan te pakken is meer samenwerking te zoeken met andere gemeenten, andere bestuurslagen, het maatschappelijk middenveld en de samenleving. 

Samenwerking tussen partijen in uw gemeente of regio vraagt om nieuwe arrangementen: politiek, bestuurlijk en organisatorisch. Een integrale aanpak van dit veelomvattende vraagstuk is daarom onvermijdelijk: de arrangementen moeten bestuurlijk passen, juridisch deugen, bijdragen aan meer doelmatigheid en effectiviteit in de uitvoering en de juiste “incentives” bieden om succesvol te zijn. Kortom: het zal niet verbazen dat het bouwen van die arrangementen in de praktijk niet eenvoudig blijkt te zijn.

Handreiking “Bouwen aan samenwerking”

Ben Kokx schreef samen met Henk Wesseling en Léon Sonnenschein de handreiking “Bouwen aan samenwerking. Lerend arrangeren”. Deze handreiking is het resultaat van een vijftal bijeenkomsten met projectleider, procesmanagers, beleidsontwikkelaar en controllers van acht gemeenten, die volop bezig waren met het samenwerkingsvraagstuk rondom de drie decentralisaties. De gezamenlijke leerervaringen over arrangementen en het proces van arrangementen bouwen zijn in de handreiking opgenomen en verrijkt met opgedane ervaringen met andere samenwerkingsprocessen in het publiek domein. 

Klik hier voor de handreiking Bouwen aan samenwerken. Lerend arrangeren.

Nieuwe samenwerkingsvorm voor overheden: de bedrijfsvoeringsorganisatie

In de praktijk bestaat grote behoefte bij gemeenten en waterschappen aan lichtere samenwerkingsvormen waar het gaat om samenwerking met betrekking tot bedrijfsvoeringstaken en “lichte” uitvoeringstaken. Daarbij bestaat behoefte aan een publiekrechtelijke rechtspersoon met maar één bestuursorgaan. 

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat nu in de Tweede Kamer aanhangig is, biedt colleges van B&W de mogelijkheid een bedrijfsvoeringsorganisatie in te stellen. Deze organisatie kent alleen een algemeen bestuur en geen dagelijks bestuur. Gemeenten kunnen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie taken opdragen op het gebied van bedrijfsvoering (PIOFACH) en uitvoeringstaken op gebied van bijvoorbeeld belastingen, afvalinzameling, groenvoorziening, gemeentereiniging, leerlingenvervoer en de Leerplichtwet.

 

 

Faseer bouwproces samenwerkingsverbanden decentralisaties

De drie decentralisaties dagen gemeenten uit tot de vormgeving van samenwerkingsverbanden. KokxDeVoogd is een voorstander van gefaseerde vorming van deze verbanden. Regel wat op korte termijn nodig is, en neem de tijd om te regelen wat op langere termijn gewenst is.

Vormgeven van samenwerking vraagt aandacht en precisie

De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning dragen nieuwe taken op aan gemeenten. Gemeenten zullen deze taken (deels) met andere gemeenten gaan uitvoeren. Het kan dan gaan om samenwerking bij inkoop van zorg en hulpverlening, maar ook op het gezamenlijk dragen van kosten en risico’s. Doel is de kwaliteit en efficiency van de uitvoering van de nieuwe taken te verhogen.

Het vormgeven van samenwerking vraagt aandacht en precisie. De vormgeving van samenwerking is namelijk in hoge mate afhankelijk van de strategie die de samenwerkende gemeenten bij uitvoering van de betreffende taken voor ogen hebben. Het proces om te komen tot samenwerking vraagt daarom veel aandacht voor de belangen van én onderlinge verschillen.

Bouwen aan samenwerking kost tijd

De ervaring leert dat het ontwerpen en bouwen van samenwerking tijd kosten. Een relatief licht samenwerkingsband – denk aan een centrumgemeente – kost al snel zes tot twaalf maanden. En naar mate het samenwerkingsverband meer en zwaardere taken krijgt en er dus meer geld en personeel mee gemoeid is, kost het maken van afspraken over bijvoorbeeld zeggenschap en kostenverdeling ook meer tijd.

De snelheid waarmee de drie decentralisaties worden uitgerold zet behoorlijke druk op het proces om tot samenwerking te komen. Hebben gemeenten wel voldoende tijd om op een zorgvuldige manier aan samenwerking te bouwen? Daar komt nog bij dat samenwerking voor de drie decentralisaties vaak onvermijdelijk is en eigenlijk “gedwongen” opgelegd. Ook deze onvermijdelijkheid leidt tot druk op het proces om een geschikte samenwerkingsvorm te vinden. Het is bovendien de vraag of gemeenten op dit moment al een definitieve keuze kunnen maken voor een geschikte vorm. Daarvoor is nodig dat er voor de langere termijn een gezamenlijk beeld over het doel van de samenwerking bestaat.

Ruime ervaring met bouwen

Wij hebben ruime ervaring met het bouwen van samenwerkingsverbanden. De afgelopen jaren hebben wij verschillende regionale uitvoeringsdiensten, intergemeentelijke sociale diensten, intergemeentelijke belastingdiensten en GGD’s gebouwd.

Gelet op onze ervaring zijn wij een voorstander van gefaseerde vorming van samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van de drie decentralisaties. Gemeenten moeten eerst voor de taken die op korte termijn moeten worden geregeld (zoals de inkoop) onderzoeken of samenwerking een oplossing is. Samen inkopen kan vaak in een relatief lichte samenwerkingsvorm, soms zelf via een al bestaand samenwerkingsverband. Dat heeft ook als voordeel dat de gevolgen van de samenwerking beperkt kunnen blijven. De verkenning van mogelijkheden voor samenwerking op zwaardere taken kan vervolgens onderwerp zijn van een volgende fase.

 

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.