Trends

KokxDeVoogd onderscheidt zeker vijf trends die van grote invloed zijn op de taken van overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Decentralisatie

Gemeenten krijgen de komende jaren meer taken in het sociale domein (werk, zorg en jeugd). Deze 3 decentralisaties hebben als doel de publieke dienstverlening te laten aansluiten bij de lokale leefwereld van de burger. De gemeente als eerste overheid, dichtbij de burger. Maar deze decentralisatie dient ook een ander doel. Namelijk goedkopere uitvoering van deze taken.

Efficiency

Het belang van de drie K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten) in het publieke domein groeit met de dag. Overheden en maatschappelijke dienstverleners moeten hun taken uitvoeren tegen minder kosten. Uitvoeringsorganisatie moeten minder kwetsbaar worden. En tegelijkertijd zullen ze de kwaliteit van hun dienstverlening verder moeten verbeteren. De roep om meer efficiency gaat onverminderd voort.

Marktwerking

De EU maakt een scherp en dwingend onderscheid tussen de publieke overheid en de private markt. Taken die geen overheidstaken zijn, zijn per definitie een markttaak. Daarmee werden veel taken van het maatschappelijke middenveld en klassieke nutstaken markttaken. Het streven naar een kleinere overheid prikkelt overheden continu opnieuw om publieke taken af te stoten en aan de markt over te laten. Tegelijkertijd hoeft de overheid niet iedere taak aan de markt over te laten en is niet voor iedere taak ook een private markt.

Juridisering

De wetgever vaardigt onverminderd nieuwe wetten en regels uit. In weerwil van dereguleringsoperaties. Door nieuwe wetgeving ontstaan nieuwe verhoudingen tussen burger en overheid en tussen overheidsorganen onderling. Parlement en burgers stellen in toenemende mate kwaliteitseisen aan de uitvoering van publieke taken. En als niet aan die eisen is voldaan weten we steeds sneller de gang naar de rechter te vinden. Niet alleen als laatste redmiddel voor rechtsbescherming, maar ook als dreigmiddel of als instrument om politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Horizontalisering

Voor een democratie is vertrouwen in bestaande instituties en in overheidsgezag noodzakelijk. Maar vertrouwen in hiërarchie spreekt vandaag de dag niet meer vanzelf. Overheden, maar ook banken, artsen, notarissen moeten hun positie en legitimatie bij  burgers telkens opnieuw verdienen. Transparantie is daarbij cruciaal. Ook al staat gezag steeds vaker ter discussie, toch kan de overheid hier haar gezag niet uit handen geven. Zo vraagt de economische crisis een doortastend optredende overheid, waar de private sector daarin onvoldoende slaagt.

KokxDeVoogd trendwatcher

Goed advies vereist scherp zicht op de ontwikkelingen in de samenleving. Wanneer is iets een trend en wanneer een hype of modegril? KokxDeVoogd geeft duiding aan ontwikkelingen en wil daarmee houvast bieden. Houvast voor overheden en maatschappelijke dienstverleners om te bepalen wat te doen en wat niet.

Deel deze pagina:

Share on LinkedInEmail this to someone

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.