Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet gaat verder dan het opstellen en toepassen van een nieuw wettelijk instrumentarium. De wet verandert de relatie tussen overheid en samenleving. Dit vraagt om een andere manier van werken, politiek commitment en bestuurlijke daadkracht, maar bovenal is samenwerking een ‘must’. KokxDeVoogd heeft een visie ontwikkeld op de Omgevingswet, waarin juist deze samenwerking een plek heeft.

SAMEN BOUWEN (Download de PDF)

De Omgevingswet vraagt om anders organiseren én samen organiseren. Samenwerking is niet nieuw, maar wel noodzakelijk. Daarin is een onderscheid te maken naar: (1) interbestuurlijke samenwerking op inhoud en (2) samenwerking in de uitvoering.

Het is bij wet vereist om afstemming te hebben met andere overheden voor onder andere de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Deze afstemming bestaat ook in de huidige praktijk, maar krijgt meer gewicht en andere dynamiek met de komst van de Omgevingswet. Invoering van de Omgevingswet roept ook de vraag op of meer (intensieve) samenwerking in de uitvoering noodzakelijk is. De taakuitvoering verandert wezenlijk. Vraag voor elke organisatie is: gaat u de bestuurlijke en de organisatorische veranderopgave van de Omgevingswet alleen gaat oppakken, of is samenwerking in de uitvoering nodig en wenselijk? Samenwerking binnen de eigen organisatie is noodzakelijk. De vraag of samenwerking met andere overheden ook vormgegeven zou moeten worden dan wel met wie, kan worden beantwoord op het moment dat de eigen visie en veranderopgaaf helder is.

Voor meer informatie over het formuleren van een visie, het inzichtelijk krijgen van de veranderopgaaf voor uw organisatie en/of een aanpak voor het proces tot een succesvolle invoering van de Omgevingswet neemt u contact op met een van onze adviseurs.

Ons team van adviseurs

Ewout Buckmann

Ewout Buckmann

Ewout is een ervaren adviseur in het uitvoeren van impactanalyses en is de bedenker van de EffectenArena. Hij heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en ondersteunen van publieke opdrachtgevers bij het maken van keuzes met betrekking tot beleidskeuzes, investeringen en samenwerking. De impact van deze keuzes op de verschillende stakeholders, de maatschappelijke effecten en de maatschappelijk meerwaarde zijn hierbij vaak belangrijk, naast de financiële businesscase. Met zijn enthousiasme en kennis van zaken geeft hij opdrachtgevers inzicht in de financiële, organisatorische en maatschappelijke impact van verschillende opties. Zo krijgen zij de ingrediënten om een goed onderbouwde afweging maken. Ewout heeft verschillende methodieken tot zijn beschikking om samen met de betrokken experts en stakeholders de juiste informatie voor een impactanalyse naar boven te krijgen, waaronder de EffectenArena.

Ewout is zeer betrokken en werkt samen met opdrachtgever aan het structureren en het scherp krijgen van keuzes. Concrete resultaten en tevreden klanten geven hem energie.

Email: e.buckmann@kokxdevoogd.nl | Vaste telefoon: 088 – 116 40 15 | Mobiele telefoon: 06 – 51 17 63 57


Elise van Leest

Elise van Leest

Elise heeft een bestuurskundige achtergrond en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een breed inzetbaar organisatieadviseur voor de publieke sector op het gebied van procesmanagement. Haar werkveld zit met name op het gebied van het fysieke domein, zij is dan ook onze inhoudelijke expert op het gebied van de Omgevingswet. Concreet heeft zij de afgelopen jaren o.a. een bijdrage geleverd aan het verder door ontwikkelen van overheidsinstanties op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Het opzetten en door ontwikkelen van Omgevingsdiensten, het vormgeven en uitvoeren van het interbestuurlijk toezicht op het gebied van Omgevingsrecht en het borgen van de BIG-8 bij gemeenten en provincies. Zij heeft dit gedaan vanuit verschillende rollen; procesbegeleider, adviseur, projectleider en toezichthouder.

Elise werkt graag samen en in nauwe afstemming met haar opdrachtgevers en realiseert impact binnen de klantorganisatie door betrokkenheid, veel inzet en het nodige plezier.

Email: e.vanleest@kokxdevoogd.nl | Mobiel: 06 – 41 12 07 28


Han Peter Voerman

Han Peter Voerman

Han Peter heeft journalistiek en politicologie gestudeerd en is werkzaam geweest bij de lokale overheid als beleidsadviseur en projectleider op diverse beleidsterreinen. Hij heeft in deze rollen ervaring opgedaan met verschillende manieren van samenwerken in het publieke domein. Als projectleider heeft hij enkele bovenlokale ruimtelijk-economische samenwerkingsprojecten begeleid waarin diverse overheden, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en bewonersverenigingen participeerden. Daarnaast heeft hij bestuurders geadviseerd in hun rol als bestuurslid van verschillende samenwerkingsverbanden.

Email: hp.voerman@kokxdevoogd.nl | Mobiel: 06 – 140 44 983


Eric Dorscheidt

Eric Dorscheidt

Eric heeft jarenlange ervaring als adviseur en als eindverantwoordelijk manager. Hij is binnen KokxDeVoogd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de propositie voor de Omgevingswet. Zijn expertise ligt op de verbinding van inhoudelijke doelstellingen met de wijze waarop deze doelstellingen in organisaties gerealiseerd worden. Hij was als adviseur en projectleider betrokken bij meerdere samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties. In een 150.000 gemeente is hij verantwoordelijk opdrachtgever geweest voor de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet. Onderdeel daarvan was een impactanalyse en een implementatieplan opstellen. Zijn werkwijze kenmerkt zich door een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen in combinatie met proces en adviesvaardigheden die gebaseerd is op feitenkennis.

Email: e.dorscheidt@kokxdevoogd.nl | Vaste telefoon: 088 – 116 40 00 | Mobiele telefoon: 06 – 46 21 56 26


Saskia de Boer

Saskia de Boer

Saskia de Boer is jurist bij KokxDeVoogd. Zij is als bestuursjurist veelvuldig betrokken bij het opstellen en wijzigen van gemeenschappelijke regelingen, waarbij niet alleen juridische aspecten maar ook de eigen lokale en politieke belangen een rol spelen. Vanuit haar specialisme Omgevingsrecht is zij betrokken bij diverse gemeentelijke samenwerkingsvormen op het gebied van de Omgevingswet. Zij adviseert over (grootschalige) wijzigingen ten aanzien van de werking, governance en gebiedsindeling van bijvoorbeeld recreatieschappen. Saskia heeft daarnaast ook geadviseerd over de governance en de financiële besluitvorming van Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten. Zij adviseert over de juridische vormgeving van samenwerkingsverbanden en stelt juridische documenten op, zoals overeenkomsten, mandaatbesluiten, instructies en regelingen.

Ook adviseert zij publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden en overheden in zijn algemeenheid omtrent toepassing en rechtsgeldigheid van regelgeving.

Email: s.deboer@kokxdevoogd.nl | Vaste telefoon: 088 – 116 40 00 | Mobiele telefoon: 06 – 55 33 52 80


Deel deze pagina:

Share on LinkedInEmail this to someone

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.