KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau
voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.

Actueel

Zoeken   Alle content | Blogs | Artikelen | 2018| 2017

Zoek

Artikel | Regie op verbonden partijen: zonder wrijving geen glans

Hoe kunt u grip op externe verbonden partijen intern organiseren binnen uw gemeentelijke organisatie? In dit artikel signaleer ik een aantal knelpunten in de organisatorische inbedding van de governance van verbonden partijen die u wellicht herkent. Daarnaast geef ik een aantal aanbevelingen om deze knelpunten weg te nemen.

Lees meer

Blog | Governance Code Cultuur 2019

Tijdens een symposium van Cultuur + Ondernemen op 5 november jl. is de Governance Code Cultuur 2019 overhandigd aan de Minister van OCW. Aan de totstandkoming ervan heeft Ben Kokx van ons bureau de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd.

Lees meer

Blog | Aan de slag met de Omgevingswet? Samen bouwen!

De Omgevingswet gaat over het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Die combinatie vereist politieke visie, bestuurlijke daadkracht, ambtelijke uitvoeringskracht en participatie van de samenleving.

Lees meer

Artikel | Het team van KDV is uitgebreid met de komst van twee adviseurs

Het team van KDV is uitgebreid met de komst van adviseurs Harm Borgers en Bas Laan.

Lees meer

Artikel | Stabilitas, Conversio en Obedientia

Publieke organisaties hebben als opgave het creëren van waarden voor mens en samenleving. Een samenleving die door invloed van nieuwe technologieën en digitalisering sterk aan het veranderen is.

Lees meer

Blog | Tekorten in het sociaal domein: afschalen of oplossen?

Lees in dit blog hoe u inzicht kunt krijgen in de maatschappelijke en financiële meerwaarde van ingezet beleid op het sociaal domein en welke bijdrage dit inzicht kan leveren in het bijsturen van beleid.

Lees meer

Blog | Gemeenschappelijke regeling alleen goed gelanceerd via drietrapsraket

Voordat een Gemeenschappelijke Regeling definitief wordt, moet verplicht een drietal formele stappen in de bestuurlijke besluitvorming worden gezet.

Lees meer

Blog | Zes adviezen voor een sluitende beleidscyclus in het fysieke domein

Wijzigingen in het fysieke domein zoals oprichting omgevingsdiensten, gewijzigde Wabo, Verordening Kwaliteit VTH etc. hebben als doel: verbeteren kwaliteit, professionaliseren en uniformeren vergunningverlening, toezicht en handhaving én versterken samenwerking.

Lees meer

Blog | Benoem een wethouder Samenwerking

De komende vier jaar zal je als wethouder 100% zeker geconfronteerd worden met uitdagingen in samenwerking. Uitdagingen die maar al te vaak de gemoederen hoog doen oplopen.

Lees meer

Blog | Softwareleveranciers mee laten denken over de toekomst?

‘Naar een duurzaam belastingklimaat’ was de slogan van de VNG Belastingconferentie 2018 op 13 en 14 maart. Samen met Peter Stoffelen, directeur van Belastingsamenwerking West-Brabant, presenteerde ik daar, de LangeTermijnAgenda Belastingen.

Lees meer

Blog | Mijn toegevoegde waarde als startend adviseur

Wanneer ik vertel dat ik na mijn opleiding direct begonnen ben als adviseur voor de publieke en semipublieke sector, krijg ik regelmatig de vraag wat mijn toegevoegde waarde als startend adviseur is. Een logische vraag!

Lees meer

Artikel | Samenwerking is noodzakelijk

Als nieuw raadslid of wethouder stap je vanaf het eerste moment in de complexe wereld van de lokale overheid. Gemeenten voeren een grote diversiteit aan taken uit en leveren een veelheid aan producten en diensten aan bewoners, bedrijven en bezoekers.

Lees meer

Artikel | Omgevingswet: samen bouwen?

De invoering van de Omgevingswet gaat verder dan het opstellen en toepassen van een nieuw wettelijk instrumentarium. De wet verandert de relatie tussen overheid en samenleving.

Lees meer

Blog | Zes gouden tips voor raadsleden

Aan de vooravond van de raadsverkiezingen in maart een kort moment van reflectie. De komende vier jaar zullen jullie overspoeld worden met allerhande beleidsnota’s.

Lees meer

Artikel | Gemeenten, wees zorgvuldig bij het stoppen van uw samenwerkingsverbanden

Eind november 2017 verscheen een onderzoek van de Universiteit Groningen en COELO met als conclusie dat gemeenten steeds meer geld uitgeven via samenwerkingsverbanden, maar dat de totale uitgaven niet dalen.

Lees meer

Artikel | Gemeenten kiezen voor radicale omkering in hun manier van werken; volgt het Rijk?

De tijd dat beleid leidend was en de uitvoering volgde is voorbij. Het besef dringt steeds meer door dat beleidsbepaling en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten worden willen gemeenten hun dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen op een adequaat niveau kunnen blijven uitvoeren.

Lees meer

KokxDeVoogd is gevestigd in Houten. KokxDeVoogd is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54502276, met BTW nummer NL8513.30.563.B01.