Nieuwe samenwerkingsvorm voor overheden: de bedrijfsvoeringsorganisatie

In de praktijk bestaat grote behoefte bij gemeenten en waterschappen aan lichtere samenwerkingsvormen waar het gaat om samenwerking met betrekking tot bedrijfsvoeringstaken en “lichte” uitvoeringstaken. Daarbij bestaat behoefte aan een publiekrechtelijke rechtspersoon met maar één bestuursorgaan. 

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat nu in de Tweede Kamer aanhangig is, biedt colleges van B&W de mogelijkheid een bedrijfsvoeringsorganisatie in te stellen. Deze organisatie kent alleen een algemeen bestuur en geen dagelijks bestuur. Gemeenten kunnen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie taken opdragen op het gebied van bedrijfsvoering (PIOFACH) en uitvoeringstaken op gebied van bijvoorbeeld belastingen, afvalinzameling, groenvoorziening, gemeentereiniging, leerlingenvervoer en de Leerplichtwet.

 

 

Over KokxDeVoogd

KokxDeVoogd is een organisatieadviesbureau voor overheden en maatschappelijke dienstverleners.